2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Uchwały Senatu - 2017 rok
Numerz dniaw sprawie
2052 19.04.2017 w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich
2051 29.03.2017 zmieniająca Uchwałę nr 2015 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, określających zasady tworzenia programów kształcenia
2050 29.03.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Białymstoku przy Al. J. Piłsudskiego 11/4
2049 29.03.2017 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Szkołą Archeologii, Geografii i Nauk Ścisłych o Środowisku Naturalnym Uniwersytetu w Reading
2048 29.03.2017 w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa centrum naukowego - Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych (International Centre of Criminological Research and Expertise)
2047 29.03.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
2046 29.03.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego - Instytut Socjologii i Kognitywistyki
2045 29.03.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
2044 29.03.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego - Instytut Neofilologii
2043 29.03.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
2042 29.03.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego - Instytut Filologii Polskiej
2041 29.03.2017 w sprawie prowadzenia przez Wydział Historyczno-Socjologiczny specjalności: coaching z elementami psychologii społecznej w ramach kierunku socjologia
2040 29.03.2017 w sprawie likwidacji specjalności prowadzonych przez Wydział Historyczno-Socjologiczny w ramach kierunku socjologia
2039 29.03.2017 w sprawie likwidacji specjalności prowadzonych przez Wydział Ekonomii i Zarządzania w ramach kierunku zarządzanie
2038 29.03.2017 w sprawie likwidacji specjalności prowadzonych przez Wydział Ekonomii i Zarządzania w ramach kierunku ekonomia
2037 29.03.2017 w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018
2036 29.03.2017 zmieniająca Załączniki nr 3, 8 i 9 do Uchwały nr 1738 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
2035 29.03.2017 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia planów i programów studiów doktoranckich
2034 29.03.2017 w sprawie wymiaru zadań dydaktycznych dla stanowisk, na których zatrudniani są nauczyciele akademiccy, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad rozliczania i finansowania godzin ponadwymiarowych
2033 29.03.2017 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2017
2032 29.03.2017 o powołaniu recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Sir Leszkowi Krzysztofowi Borysiewiczowi
2031 29.03.2017 o powołaniu prof. dr. hab. Emila Walentego Pływaczewskiego na Promotora w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Sir Leszkowi Krzysztofowi Borysiewiczowi
2030 29.03.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Sir Leszkowi Krzysztofowi Borysiewiczowi
2029 29.03.2017 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Maestro Jerzemu Maksymiukowi
2028 29.03.2017 o przyjęciu recenzji prof. dr. hab. Cezarego Kuklo w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Maestro Jerzemu Maksymiukowi
2027 29.03.2017 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Adamowi Andrzejowi Hulanickiemu
2026 29.03.2017 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Zbigniewowi Jerzemu Galusowi
2025 29.03.2017 w sprawie wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej
2024 29.03.2017 w sprawie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych
2023 22.02.2017 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2017
2022 22.02.2017 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie (Rosja)
2021 22.02.2017 w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2017/2018
2020 22.02.2017 w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2017/2018
2019 22.02.2017 zmieniająca Uchwałę nr 1868 Senatu UwB z dnia 27.04.2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018
2018 22.02.2017 w sprawie utworzenia kierunku ekobiznes, na poziomie studiów pierwszego stopnia i prowadzenia kierunku łącznie przez Wydział Biologiczno-Chemiczny oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz określenia efektów kształcenia dla kierunku
2017 22.02.2017 w sprawie utworzenia kierunku chemia kryminalistyczna i sądowa na poziomie studiów drugiego stopnia i prowadzenia kierunku przez Wydział Biologiczno-Chemiczny oraz określenia efektów kształcenia dla kierunku
2016 22.02.2017 zmieniająca Uchwałę Senatu nr 1748 Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku
2015 22.02.2017 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, profili i poziomów kształcenia studiów wyższych
2014 22.02.2017 w sprawie powołania dr Kariny Sachpazidu-Wójcickiej na stanowisko Dyrektora Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii
2013 22.02.2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Jolanty Muszyńskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2012 22.02.2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Doroty Misiejuk na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2011 22.02.2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Elżbiety Jaszczyszyn na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2010 22.02.2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Grażyny Michalczuk na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2009 22.02.2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy Gruszewskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2008 22.02.2017 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Marka Antoniego Proniewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2007 22.02.2017 w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Kształcenia
2006 22.02.2017 w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu w Białymstoku
2005 25.01.2017 w sprawie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa,rozbudowa budynków przy ul. Aguonu 22 w Wilnie na potrzeby Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku z siedzibą w Wilnie”
2004 25.01.2017 w sprawie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku” położonego przy ul. Mickiewicza 1 w Białymstoku
2003 25.01.2017 w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku Wydziału Historyczno-Socjologicznego w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku”
2002 25.01.2017 w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku Wydziału Filologicznego w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku”
2001 25.01.2017 w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa Obserwatorium Astronomicznego z Planetarium i Parkiem Doświadczeń w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku”
2000 25.01.2017 w sprawie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Centrum Sportowego Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20A w Białymstoku”
1999 25.01.2017 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Brzeskim Uniwersytetem Państwowym im. A.S. Puszkina (Białoruś)
1998 25.01.2017 zmieniająca Uchwałę nr 1711 Senatu UwB w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach 2016-2019 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnie
1997 25.01.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologiczno-Chemicznego
1996 25.01.2017 w sprawie utworzenia Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii
1995 25.01.2017 w sprawie zasad dysponowania przez podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu przychodami pozabudżetowymi pochodzącymi z opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia
1994 25.01.2017 w sprawie trybu i zasad udzielania zgody Rektora na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich
1993 25.01.2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Katarzyny Bagan-Kurluty na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1992 25.01.2017 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Marka Konopczyńskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1991 25.01.2017 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Andreia Stupakevicha na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1990 25.01.2017 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Krzysztofa Rafała Szymańskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1989 25.01.2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Bernadetty Marii Puchalskiej-Dąbrowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1988 25.01.2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Elżbiety Konończuk na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1987 25.01.2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Elżbiety Dąbrowicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1986 25.01.2017 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Adama Sadowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1985 25.01.2017 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów
1984 25.01.2017 w sprawie powołania Kapituły Medalu Uniwersytetu w Białymstoku


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku