2024 Rok
2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Uchwały Senatu - 2001 rok
Numerz dniaw sprawie
154 21.11.2001 w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku Studiów podyplomowych dla tłumaczy w zakresie języka francuskiego
153 21.11.2001 w sprawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie w Białymstoku w latach 2002/2004
152 21.11.2001 w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminów wstępnych na I rok studiów w Uniwersytecie w Białymstoku na rok akademicki 2002/2003
151 21.11.2001 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia
150 24.10.2001 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej przygotowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej budynku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 14 (II etap budowy)
149 24.10.2001 w sprawie zaciągnięcia kredytu w celu zakończenia prac adaptacyjnych budynku Instytutu Chemii
148 24.10.2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rektora Uniwersytetu w Białymstoku za rok akademicki 2000/2001
147 24.10.2001 w sprawie utworzenia Wydziału Teologii Katolickiej i Prawosławnej oraz uruchomienia na Wydziale Teologii Katolickiej i Prawosławnej kierunku teologia
146 24.10.2001 w sprawie utworzenia Instytutu Białorutenistyki
145 24.10.2001 w sprawie uruchomienia kierunku studiów filozoficznych
144 24.10.2001 w sprawie utworzenia Instytutu Filozofii w ramach Wydziału Filologicznego
143 10.10.2001 w sprawie prowadzenia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym studiów podyplomowych Technologia Informacyjna i Informatyka
142 04.07.2001 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego oraz zawarcia umów międzynarodowych
141 04.07.2001 w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu w Białymstoku
140 30.05.2001 w sprawie uchwalenia budżetu Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2001
139 30.05.2001 w sprawie zawieszenia rekrutacji na kierunek zarządzanie i marketing w r. ak. 2001/2002 oraz zwiększenia limitu miejsc na kierunku ekonomia
138 30.05.2001 w sprawie: prowadzenia studiów podyplomowych; zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego; zawarcia umów międzynarodowych o współpracy
137 30.05.2001 w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu w Białymstoku
136 25.04.2001 w sprawie przyjęcia od Fundacji na rzecz rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku sztandaru Uniwersytetu
135 25.04.2001 w sprawie prowadzenia na Wydziale Biologiczno-Chemicznym podyplomowych studiów Człowiek w środowisku
134 25.04.2001 w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Jego Eminencji Wielce Błogosławionemu Sawie Prawosławnemu Metropolicie Warszawskiemu i całej Polski
133 25.04.2001 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2000
132 14.03.2001 w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu w Białymstoku
131 14.03.2001 w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu wynikającym ze stosunku pracy
130 14.03.2001 w sprawie utworzenia Wydziału Teologii Katolickiej i Prawosławnej
129 24.01.2001 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doctor honoris causa profesorowi Marcelowi Morabito
128 24.01.2001 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doctor honoris causa Jego Eminencji Wielce Błogosławionemu Sawie Prawosławnemu Metropolicie Warszawskiemu i całej Polski
127 24.01.2001 w sprawie wznowienia rekrutacji na zaoczne studia zawodowe na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna prowadzone na Wydziale Filologicznym
126 24.01.2001 w sprawie prowadzenia studiów podyplomowych na Wydziale Historyczno-Socjologicznym
125 24.01.2001 w sprawie uznawania wyników egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym
124 24.01.2001 w sprawie zmiany Uchwały Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminów wstępnych na I rok studiów w Uniwersytecie w Białymstoku na rok akademicki 2001/2002
123 24.01.2001 w sprawie finansowania szkolnictwa wyższego
3 25.04.2001 Stanowisko Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie budżetu na rok 2001
2 14.03.2001 Stanowisko Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie dezaprobaty wobec formy artykułów i komentarzy prasowych godzących w dobre imię naszego Uniwersytetu
1 24.01.2001 Stanowisko Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie przedstawionego przez władze rektorskie projektu programu stabilizacji finansowej Uczelni


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku