2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Zarządzenia Rektora - 2003 rok
Numerz dniaw sprawie
16 30.12.2003 w sprawie zasad wystawiania w Uniwersytecie w Białymstoku faktur ze sprzedaży towarów i usług na rzecz osób prawnych i fizycznych
15 27.11.2003 w sprawie szkolenia obronnego i obrony cywilnej, formacji OC i nowoprzyjętych pracowników w zakresie powszechnej samoobrony oraz Stałego Dyżuru
14 17.11.2003 w sprawie przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek Uniwersytetu w Białymstoku
13 12.10.2003 w sprawie treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania
12 10.10.2003 w sprawie zmian w zasadach i trybie postępowania przy dokonywaniu zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi
11 10.10.2003 w sprawie zmian w Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu w Białymstoku
10 25.07.2003 w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu w Białymstoku
9 15.07.2003 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym administracji Uniwersytetu w Białymstoku
8 25.06.2003 w sprawie zasad studiowania w charakterze wolnego słuchacza na Uniwersytecie w Białymstoku
7 24.06.2003 w sprawie przekazywania do odzysku lub unieszkodliwienia niektórych odpadów
6 09.06.2003 w sprawie zmian w zasadach gospodarowania odzieżą roboczą
5 15.05.2003 w sprawie szkolenia z obrony cywilnej
4 14.05.2003 w sprawie organizacji roku akademickiego 2003/2004 w Uniwersytecie w Białymstoku
3 16.04.2003 zmieniające Zarządzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie kosztów finansowych postępowań o nadanie tytułu naukowego oraz stopni naukowych
2 02.04.2003 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
1 31.03.2003 w sprawie zmian w zakładowym planie kont


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku