2024 Rok
2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Uchwały Senatu - 2005 rok
Numerz dniaw sprawie
353 14.12.2005 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2004/2005
352 14.12.2005 w sprawie mianowania prof. dr. hab. Antoniego Mironowicza na stanowisko profesora zwyczajnego
351 14.12.2005 w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
350 14.12.2005 w sprawie prowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii nowych specjalności w ramach kierunku pedagogika
349 14.12.2005 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Zjednoczonym Instytutem Problemów Informatyki Narodowej Akademii Nauk Republiki Białorusi
348 14.12.2005 w sprawie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2006
347 23.11.2005 w sprawie zmian w zasadach przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych
346 23.11.2005 w sprawie zmian zasad, trybu przyjęć oraz zakresu egzaminów wstępnych na I rok studiów w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2006/2007
345 23.11.2005 w sprawie prowadzenia przez Wydział Historyczno-Socjologiczny studiów II stopnia na kierunkach: historia i socjologia
344 23.11.2005 w sprawie zmiany w Zasadach przyznawania stypendiów naukowych Uniwersytetu w Białymstoku
343 23.11.2005 w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia
342 23.11.2005 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2005
341 23.11.2005 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Senackich o przedstawicieli Wydziału Historyczno-Socjologicznego
340 23.11.2005 w sprawie mianowania dr. hab. Jerzego Artura Przeszowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
339 23.11.2005 w sprawie mianowania dr. hab. Krzysztofa Filipowa na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony
338 23.11.2005 w sprawie mianowania dr hab. Teresy Mróz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
337 19.10.2005 w sprawie zasad dysponowania przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu przychodami pozabudżetowymi pochodzącymi z opłat za zajęcia dydaktyczne
336 19.10.2005 w sprawie zmiany zasad zwiększenia wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu w Białymstoku
335 19.10.2005 w sprawie prowadzenia przez Wydział Prawa Studiów Podyplomowych Egzekucja Administracyjna oraz Studiów Podyplomowych Dyscyplina Finansów Publicznych
334 19.10.2005 w sprawie prowadzenia przez Wydział Ekonomiczny Studiów Podyplomowych Podatki w Unii Europejskiej
333 19.10.2005 w sprawie Założeń do planu rzeczowoo-finansowego na rok 2006 w działalności dydaktycznej
332 19.10.2005 w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Kształcenia
331 19.10.2005 w sprawie powołania członków Senackiej Komisji ds. Kształcenia
330 19.10.2005 w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Strategii Rozwoju Uniwersytetu
329 19.10.2005 w sprawie powołania członków Senackiej Komisji ds. Strategii Rozwoju Uniwersytetu
328 19.10.2005 w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji Prawno-Statutowej
327 19.10.2005 w sprawie powołania członków Senackiej Komisji Prawno-Statutowej
326 19.10.2005 w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji Finansowo-Budżetowej
325 19.10.2005 w sprawie powołania członków Senackiej Komisji Finansowo-Budżetowej
324 19.10.2005 w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji Oceniającej Nauczycieli Zatrudnionych poza Wydziałami
323 19.10.2005 w sprawie powołania Senackiej Komisji Oceniającej Nauczycieli Zatrudnionych poza Wydziałami
322 19.10.2005 w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia
321 19.10.2005 w sprawie powołania członków Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia
320 19.10.2005 w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisji ds. Stypendiów Naukowych
319 19.10.2005 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
318 19.10.2005 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
317 19.10.2005 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich
316 28.09.2005 nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2005
315 28.09.2005 w sprawie zmiany nazwy Studiów Podyplomowych na Wydziale Matematyczno-Fizycznym
314 28.09.2005 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego
313 28.09.2005 w sprawie powołania i zakresu działania Senackiej Komisji ds. Strategii Rozwoju Uniwersytetu
312 28.09.2005 w sprawie powołania i zakresu działania Senackiej Komisji Prawno-Statutowej
311 28.09.2005 w sprawie powołania i zakresu działania Senackiej Komisji ds. Kształcenia
310 28.09.2005 w sprawie powołania i zakresu działania Senackiej Komisji Finansowo-Budżetowej
309 28.09.2005 w sprawie powołania i zakresu działania Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia
308 28.09.2005 w sprawie zatrudnienia mgr inż. Mirosława Puzyrewskiego na stanowisku Kanclerza Uniwersytetu w Białymstoku
307 28.09.2005 w sprawie zatrudnienia dr. Jerzego Halickiego na stanowisku Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia
306 11.07.2005 w sprawie misji i strategii rozwoju UwB
305 11.07.2005 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2005
304 11.07.2005 w sprawie zmian w Zasadach przyznawania stypendiów naukowych Uniwersytetu w Białymstoku
303 24.06.2005 w sprawie włączenia Biblioteki Humanistycznej w struktury Biblioteki Uniwersyteckiej
302 24.06.2005 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2005
301 24.06.2005 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
300 24.06.2005 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologiczno-Chemicznego
299 18.05.2005 w sprawie zmiany nazwy specjalności na kierunku filologia
298 18.05.2005 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
297 18.05.2005 w sprawie powołania Podyplomowych Studiów Zarządzania i Administracji Kościelnej
296 18.05.2005 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2004
295 18.05.2005 w sprawie zmian w Uchwale Nr 241 Senatu UwB z dn. 21.04.2014 r. w sprawie zasad, trybu przyjęć oraz zakresu egzaminów wstępnych na I rok studiów w Uniwersytecie w Białymstoku w roku. akademickim 2005/2006
294 20.04.2005 w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Uniwersytetu w Białymstoku
293 20.04.2005 w sprawie zawarcia umowy międzynarodowej
292 20.04.2005 w sprawie przyznawania stypendium artystycznego studentom Uniwersytetu w Białymstoku
291 20.04.2005 w sprawie Regulaminu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
290 20.04.2005 w sprawie Regulaminu Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
289 20.04.2005 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2005
288 20.04.2005 w sprawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie w Białymstoku w latach 2006-2008
287 20.04.2005 w sprawie zasad, trybu przyjęć oraz zakresu egzaminów wstępnych na I rok studiów w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2006/2007
286 20.04.2005 w sprawie uruchomienia kierunku studiów ochrona środowiska w zakresie uzupełniających studiów magisterskich
285 20.04.2005 w sprawie uruchomienia kierunku studiów teologia w zakresie wyższych studiów zawodowych
284 16.03.2005 w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Uniwersytetu w Białymstoku
283 23.02.2005 w sprawie zmian w Uchwale nr 241 Senatu UwB z dn. 21.04.2004 r. w sprawie zasad, trybu przyjęć oraz zakresu egzaminów wstępnych na I rok studiów w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2005/2006
282 23.02.2005 w sprawie zmiany nazwy specjalności pedagogika wczesnoszkolna na edukacja elementarna
281 23.02.2005 w sprawie ustanowienia okręgów wyborczych oraz rozdziału mandatów pomiędzy te okręgi
280 23.02.2005 w sprawie przyjęcia zapisu testamentowego pana Ryszarda Löwa
279 23.02.2005 w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu w Białymstoku panu Aleksandrowi Czużowi
278 19.01.2005 zmieniająca Uchwałę nr 241 Senatu UwB z dn. 21.04.2004 r. w sprawie zasad, trybu przyjęć oraz zakresu egzaminów wstępnych na I rok studiów w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2005/2006
277 19.01.2005 w sprawie powołania studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomicznym
276 19.01.2005 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2004
275 19.01.2005 w sprawie uruchomienia kierunku studiów europeistyka w zakresie wyższych studiów zawodowych


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku