2024 Rok
2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Uchwały Senatu - 2006 rok
Numerz dniaw sprawie
476 20.12.2006 w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów UwB z ustawą o szkolnictwie wyższym i Statutem UwB
475 20.12.2006 w sprawie zmian w Uchwale Nr 380 Senatu UwB z dn. 29.03.2006 r. w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich, współczynników przeliczeniowych z tytułu prowadzenia zajęć oraz zasad rozliczania i finansowania godzin ponadwymiarowych
474 20.12.2006 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka organu kolegialnego Uniwersytetu
473 20.12.2006 w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2006
472 20.12.2006 w sprawie wypłaty wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe pracownikom Wydziału Biologiczno-Chemicznego
471 20.12.2006 w sprawie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2007
470 20.12.2006 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2006
469 20.12.2006 w sprawie zmian w Uchwale Nr 393 Senatu UwB z dn. 26.04.2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego i studia drugiego stopnia w r. ak. 2007/2008
468 20.12.2006 w sprawie prowadzenia przez Wydział Matematyczno-Fizyczny specjalności w ramach kierunku fizyka na studiach pierwszego stopnia i studiach drugiego stopnia
467 20.12.2006 w sprawie utworzenia kierunku studiów informatyka z ekonometrią w zakresie studiów pierwszego stopnia
466 20.12.2006 w sprawie prowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Studiów Podyplomowych Doradztwa Zawodowego
465 20.12.2006 w sprawie utworzenia kierunku studiów praca socjalna w zakresie studiów pierwszego stopnia
464 20.12.2006 w sprawie prowadzenia przez Wydział Prawa studiów drugiego stopnia w ramach kierunku europeistyka
463 20.12.2006 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
462 20.12.2006 w sprawie prowadzenia kierunków studiów na określonych stopniach kształcenia
461 20.12.2006 w sprawie mianowania dr hab. Dariusza Kiełczewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
460 20.12.2006 w sprawie mianowania dr hab. Eugeniusza Mironowicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
459 20.12.2006 w sprawie mianowania dr hab. Wioletty Małgorzaty Kowalskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
458 20.12.2006 w sprawie mianowania prof. dr hab. Piotra Marii Kielanowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego
457 22.11.2006 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Senackich, Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich, Komisji Dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów o przedstawicieli
456 22.11.2006 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego UwB na rok 2006
455 22.11.2006 w sprawie utworzenia kierunku studiów stosunki międzynarodowe
454 22.11.2006 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
453 22.11.2006 w sprawie zatrudnienia dr hab. Anny Chmielak na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
452 22.11.2006 w sprawie mianowania dr. hab. Bogusława Plawgo na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony na okres pięciu lat
451 22.11.2006 w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów "zarządzanie i marketing" na "zarządzanie"
450 18.10.2006 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyczno-Fizycznego
449 18.10.2006 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
448 18.10.2006 w sprawie realizacji III etapu inwestycji "Budowa Hali Sportowej"
447 18.10.2006 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego UwB na rok 2006
446 18.10.2006 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2005/2006
445 18.10.2006 w sprawie mianowania dr hab. Walentyny Jakimiuk-Sawczyńskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony
444 18.10.2006 w sprawie mianowania prof. dr. hab. Leonarda Etela na stanowisko profesora zwyczajnego
443 27.09.2006 w sprawie Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku
442 27.09.2006 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem im. Masaryka w Brnie
441 27.09.2006 w sprawie mianowania dr. hab. Jana Tęgowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
440 27.09.2006 w sprawie mianowania dr. hab. Krzysztofa Winklera na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
439 19.07.2006 w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
438 19.07.2006 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego UwB na rok 2006
437 19.07.2006 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
436 19.07.2006 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyczno-Fizycznego
435 19.07.2006 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
434 19.07.2006 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego i Wydziału Prawa
433 19.07.2006 w sprawie mianowania dr hab. Ireny Szczepankowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony
432 19.07.2006 w sprawie mianowania dr hab. Marii Nowackiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony
431 19.07.2006 w sprawie mianowania dr. hab. Jarosława Ławskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony
430 19.07.2006 w sprawie mianowania dr. hab. Stanisława Witkowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony
429 19.07.2006 w sprawie mianowania dr hab. Barbary Starczewskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony
428 19.07.2006 w sprawie mianowania dr hab. Iwony Ciereszko na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony
427 19.07.2006 w sprawie mianowania dr hab. Emilii Brzosko na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony
426 28.06.2006 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 3 Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku z dn. 19.06.2006 r.
425 28.06.2006 w sprawie udostępnienia Hali Sportowej Uniwersytetu w Białymstoku Autonomicznej Sekcji Piłki Siatkowej AZS Białystok
424 28.06.2006 w sprawie podjęcia przez Prorektora ds. ekonomicznych i kontaktów z regionem dr. hab. Marka Proniewskiego, prof. UwB dodatkowego zatrudnienia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
423 28.06.2006 w sprawie podjęcia przez Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich dr hab. Mirosławę Melezini, prof. UwB dodatkowego zatrudnienia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku
422 28.06.2006 w sprawie podjęcia przez Rektora UwB prof. Jerzego Nikitorowicza dodatkowego zatrudnienia we Wszechnicy Mazurskiej w Olecku
421 28.06.2006 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
420 28.06.2006 w sprawie prowadzenia przez Wydział Prawa Studiów Podyplomowych Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
419 28.06.2006 w sprawie prowadzenia przez Wydział Prawa Studiów Podyplomowych Prawnokarna ochrona finansowych interesów Skarbu Państwa
418 28.06.2006 w sprawie prowadzenia przez Wydział Prawa Studiów Podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego
417 28.06.2006 w sprawie prowadzenia przez Wydział Prawa Studiów Podyplomowych Odpowiedzialność funkcjonariuszy służb mundurowych
416 28.06.2006 w sprawie prowadzenia przez Wydział Prawa Studiów Podyplomowych Prawne aspekty małej przedsiębiorczości
415 28.06.2006 w sprawie prowadzenia przez Wydział Filologiczny nowej specjalności w ramach kierunku filologia
414 28.06.2006 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
413 28.06.2006 w sprawie mianowania dr hab. Agaty Cudowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony
412 28.06.2006 w sprawie mianowania dr. hab. Jerzego Borowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
411 31.05.2006 w sprawie upoważnienia Rektora do dokonywania bieżących zmian w planie robót remontowych Uniwersytetu w Białymstoku
410 31.05.2006 w sprawie prowadzenia przez Wydział Prawa Studiów Podyplomowych Mediatorów Sądowych
409 31.05.2006 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Brzeskim Uniwersytetem Państwowym im. A. Puszkina w Brześciu
408 31.05.2006 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Zjednoczonym Instytutem Problemów Informatyki Narodowej Akademii Nauk Republiki Białoruskiej
407 31.05.2006 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Północno-Wschodnim Uniwersytetem w Bostonie College Prawa Karnego
406 31.05.2006 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Rosyjską Akademią Prawa Ministerstwa Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej
405 31.05.2006 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem Państwowym w Woroneżu
404 31.05.2006 w sprawie mianowania dr. hab. Dariusza Ryszarda Kijowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
403 31.05.2006 w sprawie mianowania prof. dr. hab. Siergieja Griniev-Griniewicza na stanowisko profesora zwyczajnego
402 31.05.2006 w sprawie mianowania prof. dr. hab. Romualda Czerpaka na stanowisko profesora zwyczajnego
401 31.05.2006 w sprawie mianowania prof. dr. hab. Valerego Isidorova na stanowisko profesora zwyczajnego
400 31.05.2006 w sprawie Statutu Uniwersytetu w Białymstoku
399 31.05.2006 w sprawie zasad podziału dotacji na badania własne w Uniwersytecie w Białymstoku w roku 2006
398 31.05.2006 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2006
397 31.05.2006 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2005
396 31.05.2006 w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2007/2009
395 31.05.2006 w sprawie prowadzenia przez Wydział Matematyczno-Fizyczny studiów drugiego stopnia w ramach kierunku informatyka
394 26.04.2006 w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia doktoranckie Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2006-2008
393 26.04.2006 w sprawie zasad i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2007/2008
392 26.04.2006 w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku
391 26.04.2006 w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku
390 26.04.2006 w sprawie Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku
389 26.04.2006 w sprawie prowadzenia przez Wydział Prawa Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych
388 26.04.2006 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Białoruskim Państwowym Uniwersytetem w Mińsku
387 26.04.2006 w sprawie mianowania dr. hab. Roberta Ciborowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony
386 26.04.2006 w sprawie poparcia listu otwartego Parlamentu Studentów Uniwersytetu w Białymstoku do Ministra Edukacji i Nauki
385 26.04.2006 w sprawie upoważnienia Rektora do podejmowania działań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą "Kampus Uniwersytetu w Białymstoku"
384 26.04.2006 w sprawie waloryzacji wynagrodzeń
383 26.04.2006 w sprawie złożenia formalnego wniosku o zezwolenie na prowadzenie studiów pierwszego stopnia w Wilnie
382 29.03.2006 w sprawie wymiaru zajęć pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych
381 29.03.2006 w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich
380 29.03.2006 w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich, współczynników przeliczeniowych z tytułu prowadzenia zajęć oraz zasad rozliczania i finansowania godzin ponadwymiarowych
379 29.03.2006 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
378 29.03.2006 w sprawie zatwierdzenia planów studiów, które będą realizowane przez Wydział Zamiejscowy w Wilnie na kierunku Informatyka oraz na kierunku Ekonomia w zakresie studiów pierwszego stopnia
377 29.03.2006 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich
376 29.03.2006 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2006
375 29.03.2006 w sprawie prowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Podyplomowych Studiów Mediacji
374 29.03.2006 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
373 29.03.2006 w sprawie nadania orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej
372 22.02.2006 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich
371 22.02.2006 w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji Prawno-Statutowej o przedstawiciela Parlamentu Studentów UwB
370 22.02.2006 w sprawie mianowania dr hab. Anny Karpińskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
369 22.02.2006 w sprawie mianowania dr hab. Elwiry Jolanty Kryńskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
368 22.02.2006 w sprawie prowadzenia przez Wydział Biologiczno-Chemiczny studiów drugiego stopnia w ramach kierunku ochrona środowiska
367 22.02.2006 w sprawie rowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli z Zakresu Doradztwa Zawodowego
366 22.02.2006 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
365 22.02.2006 w sprawie prowadzenia przez Wydział Historyczno-Socjologiczny Studiów Podyplomowych Archiwistyki
364 22.02.2006 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
363 22.02.2006 w sprawie zmiany nazwy specjalności na kierunku filologia prowadzonym przez Wydział Filologiczny
362 22.02.2006 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
361 22.02.2006 w sprawie prowadzenia przez Wydział Ekonomiczny studiów drugiego stopnia w ramach kierunku zarządzanie i marketing
360 22.02.2006 w sprawie prowadzenia przez Wydział Ekonomiczny Studiów Podyplomowych Analiz Gospodarczych i Metodologii Badań
359 22.02.2006 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego
358 22.02.2006 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2006
357 18.01.2006 zmieniająca Uchwałę Nr 287 Senatu UwB z dn. 20.04.2005 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminów wstępnych na I rok studiów w UwB w r. ak. 2006/2007
356 18.01.2006 w sprawie utworzenia kierunku studiów europeistyka w zakresie studiów pierwszego stopnia
355 18.01.2006 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2005
354 18.01.2006 w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku