2024 Rok
2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Uchwały Senatu - 2007 rok
Numerz dniaw sprawie
607 19.12.2007 w sprawie uzupełnienia składu Senatu i Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich o przedstawicieli Parlamentu Studentów UwB, na czas do 31.08.2008 r.
606 19.12.2007 w sprawie prowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii nowych specjalności w ramach kierunku pedagogika, na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia
605 19.12.2007 w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Kształcenia
604 19.12.2007 w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji Wyborczej
603 19.12.2007 w sprawie misji i strategii rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku
602 19.12.2007 w sprawie zatrudnienia dr hab. Leonida Davydzenka na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o prace na czas określony, na okres od 1.02.2008 r. do 30.09.2009 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
601 28.11.2007 w sprawie wyboru podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2007
600 28.11.2007 w sprawie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2008
599 28.11.2007 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2007
598 28.11.2007 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2006/2007
597 28.11.2007 w sprawie zawarcia umów o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a:Instytutem Farmakologii i Biochemii Białoruskiej Akademii Nauk w Grodnie Instytutem Biochemii Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie
596 28.11.2007 w sprawie utworzenia uczelnianego funduszu stypendialnego dla pracowników Uniwersytetu w Białymstoku oraz ustalenia Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Uniwersytetu w Białymstoku
595 28.11.2007 w sprawie nowelizacji Statutu Uniwersytetu w Białymstoku
594 28.11.2007 w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Kształcenia
593 28.11.2007 w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji Finansowo-Budżetowej
592 28.11.2007 w sprawie zatrudnienia mgr Tomasza Zalewskiego na stanowisku Kanclerza Uniwersytetu w Białymstoku
591 28.11.2007 w sprawie mianowania dr hab. Romualda Andruszkiewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
590 24.10.2007 w sprawie mianowania dr hab. Mieczysławy Zdanowicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
589 24.10.2007 w sprawie założeń do planu rzeczowo-finansowego na rok 2008
588 24.10.2007 w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów o przedstawicieli Samorządu Studenckiego
587 24.10.2007 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Senackiej ds. Strategii Rozwoju Uniwersytetu
586 24.10.2007 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
585 24.10.2007 zatrudnienia prof. dr hab. Albertasa Steponavičiusa na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
584 26.09.2007 w sprawie zatrudnienia dr hab. Tadeusza Łozowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na czas określony, na okres jednego roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
583 26.09.2007 w sprawie kolorów tóg Dziekanów: Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie, Wydziału Fizyki, Wydziału Matematyki i Informatyki
582 26.09.2007 w sprawie kandydatów na członków Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kadencję od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2011 r.
581 26.09.2007 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Uniwersytetu"
580 26.09.2007 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki
579 26.09.2007 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
578 26.09.2007 w sprawie uruchomienia kształcenia na niektórych kierunkach studiów, w roku akademickim 2007/2008, przy liczbie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów mniejszej niż 20 osób
577 26.09.2007 w sprawie zatrudnienia dr hab. Zbigniewa Dalewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
576 11.07.2007 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem Tsukuba w Japonii na okres pięciu lat
575 11.07.2007 w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Ekonomiczno - Informatycznego w Wilnie
574 11.07.2007 w sprawie wstępnej koncepcji budowy Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku
573 11.07.2007 prowadzenia przez Wydział Ekonomii i Zarządzania specjalności w ramach kierunku zarządzanie, na studiach pierwszego i drugiego stopnia
572 11.07.2007 w sprawie uzupełnienia składu Senatu, Komisji Senackich oraz Komisji Dyscyplinarnych o przedstawicieli Parlamentu Studentów UwB, na kadencję od 1.09.2007 r. do 31.08.2008 r.
571 11.07.2007 zatrudnienia dr hab. Edwarda Szpilewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na czas określony, na okres trzech lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
570 11.07.2007 w sprawie zatrudnienia dr hab. Borysa Labanau na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na czas określony, na okres jednego roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
569 11.07.2007 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Hanny Miatluk na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
568 11.07.2007 w sprawie mianowania dr hab. Marzanny Poniatowicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
567 11.07.2007 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Czesława Noniewicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
566 11.07.2007 w sprawie zatrudnienia dr hab. Marii Zamaraeva na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
565 27.06.2007 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku Instytutem Kultury Filozofii i Sztuki w Wilnie (Republika Litewska)
564 27.06.2007 w sprawie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2007
563 27.06.2007 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2006 oraz przeznaczenia zysku netto na fundusz zasadniczy
562 27.06.2007 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Internetowe centra edukacyjno-oświatowe na wsi" konkurs nr 9/2.1a/2006 pt. "Centra kształcenia na odległość na wsiach", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
561 27.06.2007 w sprawie zmiany nazwy prowadzonych przez Wydział Prawa Studiów Podyplomowych Prawa Europejskiego na Studia Podyplomowe Prawa Europejskiego i Funduszy Strukturalnych
560 27.06.2007 w sprawie prowadzenia przez Wydział Prawa studiów pierwszego stopnia w ramach kierunku administracja oraz zmian w Uchwale nr 539 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studi
559 27.06.2007 w sprawie prowadzenia przez Wydział Prawa Studiów Podyplomowych Finanse Samorządu Terytorialnego
558 27.06.2007 w sprawie prowadzenia przez Wydział Prawa Studiów Podyplomowych Ochrona Danych Osobowych
557 27.06.2007 w sprawie zmiany nazwy prowadzonych przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Studiów Podyplomowych Pedagogicznego Kształcenia Kadr Medycznych na Studia Podyplomowe Pedagogicznego Kształcenia Medycznego
556 27.06.2007 w sprawie mian w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego
555 27.06.2007 w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunkach ekonomia i informatyka w Wydziale Ekonomiczno- Informatycznym w Wilnie
554 27.06.2007 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Włodzimierza Pawluczuka na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na okres jednego roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
553 27.06.2007 w sprawie mianowania dr hab. Kazimierza Kondrata na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
552 23.06.2007 w sprawie mianowania dr hab. Elżbiety Czykwin na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres czterech lat
551 27.06.2007 w sprawie mianowania dr hab. Mieczysława Mejora na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
550 27.06.2007 w sprawie zatrudnienia dr hab. Leszka Kupca na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
549 22.11.2007 w sprawie mianowania dr hab. Joanny Karpińskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
548 27.06.2007 w sprawie mianowania dr hab. Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
547 27.06.2007 w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Panu Profesorowi Keiichi Yamanaka
546 27.06.2007 w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie Białostockiemu Profesorowi Edwardowi Ozorowskiemu
545 27.06.2007 w sprawie przyjęcia recenzji prof. dr hab. Stanisława Prutisa w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie Białostockiemu Profesorowi Edwardowi Ozorowskiemu
544 23.05.2007 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2007
543 23.05.2007 w sprawie zmiany nazwy prowadzonych przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Studiów Podyplomowych Edukacja Medyczna na Studia Podyplomowe Pedagogicznego Kształcenia Kadr Medycznych
542 23.05.2007 w sprawie zmiany nazwy prowadzonych przez Wydział Ekonomiczny Studiów Podyplomowych Audyt Wewnętrzny i Kontrola Finansowa na Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego
541 23.05.2007 w sprawie zmiany nazwy prowadzonych przez Wydział Ekonomiczny Studiów Podyplomowych Europejskiej Integracji Gospodarczej na Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami Unii Europejskiej
540 23.05.2007 w sprawie zmiany nazwy Wydziału Ekonomicznego na Wydział Ekonomii i Zarządzania
539 23.05.2007 w sprawie zasad i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2008/2009
538 23.05.2007 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Akademią Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w celu uruchomienia i prowadzenia wspólnych studiów w ramach kierunku "edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej"
537 23.05.2007 w sprawie utworzenia kierunku studiów edukacja techniczno-informatyczna w zakresie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
536 23.05.2007 w sprawie określenia specjalności w ramach kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych przez Wydział Biologiczno-Chemiczny, Wydział Filologiczny i Wydział Pedagogiki i Psychologii
535 23.05.2007 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Państwowym Instytutem im. Puszkina w Moskwie na lata 2007 - 2008
534 23.05.2007 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Uniwersytetu"
533 23.05.2007 w sprawie mianowania dr hab. Janusza Gudowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres dwóch lat
532 23.05.2007 w sprawie mianowania dr hab. Luby Uba na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
531 23.05.2007 w sprawie mianowania dr hab. Edwarda Wiktora Piotrowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
530 23.05.2007 w sprawie mianowania dr hab. Marka Kisielewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
529 23.05.2007 w sprawie mianowania prof. dr hab. Anatola Odzijewicza na stanowisko profesora zwyczajnego
528 25.04.2007 w sprawie zmiany nazwy prowadzonych przez Katedrę Teologii Katolickiej Studiów Podyplomowych Katechetyczno-Pedagogicznych na Studia Podyplomowe Doskonalenia Katechetycznego
527 25.04.2007 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Wyższą Szkołą Zawodową Administracji i Wymiaru Sprawiedliwości w Berlinie
526 25.04.2007 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Uniwersytetu" dr hab. Michałowi Balickiemu, prof. UwB dr hab. Jadwidze Izdebskiej, prof. UwB
525 25.04.2007 w sprawie przyznania "Medalu Uniwersytetu w Białymstoku" prof. dr hab. Adamowi Jamrozowi
524 25.04.2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości połozonej przy ul. Mazowieckiej 33 w Białymstoku
523 25.04.2007 w sprawie zmiany wzoru "Umowy o warunkach odpłatności za studia"
522 25.04.2007 w sprawie zmiany w Regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku wprowadzonego Uchwałą nr 443 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2006 roku
521 25.04.2007 w sprawie zatrudnienia dr hab. Stanislava Stepina na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
520 25.04.2007 w sprawie mianowania dr hab. Pawła Gieorgicy na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
519 28.03.2007 w sprawie zmiany nazwy prowadzonych przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Studiów Podyplomowych "Edukacja zdrowotna" na Studia Podyplomowe "Edukacja medyczna"
518 28.03.2007 w sprawie powołania mgr Elżbiety Kozłowskiej-Świątkowskiej na stnowisko Redaktora Naczelnego Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku
517 28.03.2007 w sprawie poparcia stanowiska Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zagrożeń dla demokratycznego państwa prawnego oraz w sprawie tzw. ustawy lustracyjnej
516 28.03.2007 w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy pomiedzy Uniwersytetem w Białymstoku a Politechniką Białostocką
515 28.03.2007 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia
514 28.03.2007 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu w Białymstoku
513 28.03.2007 w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku w calach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych
512 28.03.2007 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2007
511 28.03.2007 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiedzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem Abertay Dundee, Szkocja
510 28.03.2007 w sprawie wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej
509 28.03.2007 w sprawie mianowania dr hab. Małgorzaty Halickiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
508 28.03.2007 w sprawie mianowania prof. dr hab. Leonardy Dacewicz na stanowisko profesora zwyczajnego
507 28.03.2007 w sprawie mianowania dr hab. Urszuli Sokólskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
506 28.03.2007 w sprawie mianowania dr. hab. Ryszarda Łaźnego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
505 28.03.2007 o powołaniu recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie Białostockiemu Profesorowi Edwardowi Ozorowskiemu
504 28.03.2007 o powołaniu prof. dr. hab. Jerzego Nikitorowicza na promotora w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie Białostockiemu Profesorowi Edwardowi Ozorowski
503 28.03.2007 o wszczęciu postępowania w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie Białostockiemu Profesorowi Edwardowi Ozorowskiemu
502 28.02.2007 w sprawie prowadzenia przez Wydział Ekonomiczny Studiów Podyplomowych "Urzędnik - kompetentny doradca"
501 28.02.2007 w sprawie Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
500 28.02.2007 w sprawie powołania Kapituły Medalu Uniwersytetu w Białymstoku
499 28.02.2007 w sprawie Regulaminu przyznawania "Medalu Uniwersytetu w Białymstoku", tytułu "Zasłużony dla Uniwersytetu" oraz występowania przez Senat z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych
498 28.02.2007 w sprawie Regulaminu Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku z siedzibą w Wilnie
497 28.02.2007 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Siarheia Yatskevicha na syanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
496 28.02.2007 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Michała Gnatowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na okres od 1.03.2007 r. do 30.09.2008 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
495 28.02.2007 w sprawie mianowania prof. dr. hab. Marka Konarzewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego
494 28.02.2007 w sprawie mianowania prof. dr. hab. Andrzeja Górniaka na stanowisko profesora zwyczajnego
493 28.02.2007 w sprawie mianowania prof. dr. hab. Stanisława Fedyka na stanowisko profesora zwyczajnego
492 28.02.2007 w sprawie nowelizacji planów rzeczowo-finansowych Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2006 i rok 2007
491 24.01.2007 w sprawie koncepcji budowy Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku i etapy jej realizacji
490 24.01.2007 w sprawie zawarcia umów o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a: Państwowym Uniwersytetem Moskiewskim im. M. W. Łomonosowa (Federacja Rosyjska), Państwowym Uniwersytetem Politechnicznym w Sankt Petersburgu (Federacja Rosyjska)
489 24.01.2007 w sprawie zmian w Regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku wprowadzonego Uchwałą nr 443 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2006 roku
488 24.01.2007 w sprawie zmian w Uchwale nr 394 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminó wstępnych na studia doktoranckie Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2006-2008
487 24.01.2007 w sprawie zatwierdzenia wzoru arkusza oceny okresowej nauczyciela akademickiego
486 24.01.2007 w sprawie poparcia inicjatywy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego nominowania Pani Profesor Ireny Sendler do Pokojowej Nagrody Nobla
485 24.01.2007 w sprawie powołania członków Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich z Tytułem Naukowym Profesora oraz Dziekanów
484 24.01.2007 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich z Tytułem Naukowym Profesora oraz Dziekanów
483 24.01.2007 w sprawie mianowania dr. hab. Józefa Maroszka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
482 24.01.2007 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. hab. Jarosława Wołkonowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
481 24.01.2007 w sprawie mianowania dr. hab. Jolanty Ejsmont-Karabin na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres dwóch lat
480 24.01.2007 w sprawie mianowania prof. dr. hab. Teodora Breczko na stanowisko profesora zwyczajnego
479 24.01.2007 o powołaniu recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Panu Profesorowi Keiichi Yamanaka
478 24.01.2007 o powołaniu prof. dr. hab. Emila Pływaczewskiego na Promotora w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Panu Profesorowi Keiichi Yamanaka
477 24.01.2007 o wszczęciu postępowania w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Panu Profesorowi Keiichi Yamanaka
9 30.05.2007 w sprawie kosztów finansowych postępowań o nadanie tytułu naukowego oraz stopni naukowych
1 25.04.2007 Stanowisko Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie realizacji kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku