2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Uchwały Senatu - 2009 rok
Numerz dniaw sprawie
894 16.12.2009 w sprawie zmian w Uchwale nr 798 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2009/2010
893 16.12.2009 w sprawie upoważnienia Rektora do dokonania zmian w planie robót remontowych Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2009
892 16.12.2009 w sprawie zwiększenia wynagrodzenia Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
891 16.12.2009 w sprawie wyboru podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2009
890 16.12.2009 zmieniająca Uchwałę nr 337 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 października 2005 r. w sprawie zasad dysponowania przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu przychodami pozabudżetowymi pochodzącymi z opłat za zajęcia dydaktyczne
889 16.12.2009 w sprawie wysokości odpisu na koszty ogólnouczelniane od przychodów pozabudżetowych jednostek pochodzących z opłat za świadczone usługi edukacyjne
888 16.12.2009 w sprawie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2010
887 16.12.2009 w sprawie utworzenia Instytutu Studiów Wschodnich - w organizacji
886 16.12.2009 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Jadwigi Izdebskiej na stanowisko profesora zwyczajnego na czas określony, na okres od 1.01.2010 r. do 30.09.2012 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
885 16.12.2009 w sprawie przystąpienia do realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013
884 25.11.2009 w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem "Constântin BrancuÅŸi" w Târgu-Jiu (Rumunia)
883 25.11.2009 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Państwowym Uniwersytetem Ivana Franki we Lwowie (Ukraina)
882 25.11.2009 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Michigan State University College of Law (USA)
881 25.11.2009 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
880 25.11.2009 w sprawie zmian w składzie Senackiej Komisji Prawno - Statutowej
879 25.11.2009 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Albertasa Steponavičiusa na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
878 25.11.2009 w sprawie mianowania prof. dr hab. Cezarego Kuleszy na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
877 25.11.2009 w sprawie mianowania prof. dr hab. Teresy Chynczewskiej - Hennel na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
876 25.11.2009 w sprawie przyjęcia recenzji dr hab. Wioletty Małgorzaty Kowalskiej, prof. UwB w postępowaniu o odnowienie doktoratu prof. dr hab. Jerzemu Szackiemu
875 28.10.2009 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Rektora umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej o dofinansowanie projektu "Rozwój przez kompetencje" zgłoszonego na konkurs nr 1/POKL/3.3.4/09 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, P
874 28.10.2009 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Rektora umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej o dofinansowanie projektu "Nauczyciel XXI wieku" zgłoszonego na konkurs nr 3/POKL/3.3.2/09 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prioryt
873 28.10.2009 w sprawie podwyższenia wynagrodzenia Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
872 28.10.2009 w sprawie projektu podziału funduszu rzeczowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2010
871 28.10.2009 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2009
870 28.10.2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2008/2009
869 28.10.2009 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a The University of Wisconsin - Milwaukee
868 28.10.2009 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Wołyńskim Państwowym Uniwersytetem im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina)
867 28.10.2009 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
866 28.10.2009 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno - Socjologicznego
865 28.10.2009 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Senackich oraz Uczelnianej Komisji Wyborczej o przedstawicieli Wydziału Administracji w Siedlcach
864 28.10.2009 w sprawie mianowania dr hab. Janiny Uszyńskiej - Jarmoc na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
863 28.10.2009 w sprawie mianowania dr hab. Mirosława Sobeckiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
862 28.10.2009 w sprawie mianowania dr hab. Hanny Teresy Palskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
861 28.10.2009 w sprawie mianowania dr hab. Małgorzaty Dajnowicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
860 23.09.2009 w sprawie realizacji projektu "Utworzenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku" współfinansowanego w ramach działania I.3 "Wspieranie innowacji" Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej z Europej
859 23.09.2009 w sprawie zmian w Uchwale nr 392 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku
858 23.09.2009 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2009
857 23.09.2009 w sprawie kolorów tóg Dziekanów: Wydziału Administracji w Siedlcach, Wydziału Filologicznego
856 23.09.2009 w sprawie powołania mgr inż. Mariusza Buzuna na stanowisko Dyrektora Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii
855 23.09.2009 w sprawie przedłużenia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie
854 23.09.2009 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Międzynarodową Akademią Bałtycką na Łotwie
853 23.09.2009 w sprawie zawarcia umów o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a: Witebskim Państwowym Uniwersytetem Technologicznym z siedzibą w Witebsku, Instytutem Akustyki Technicznej Narodowej Akademii Nauk Białorusi z siedzibą w Witebsku, Biało
852 23.09.2009 w sprawie zmian w strukturze Wydziału Matematyki i Informatyki
851 23.09.2009 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
850 23.09.2009 w sprawie prowadzenia przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Studiów Podyplomowych Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro
849 23.09.2009 w sprawie Zasad wprowadzania i stosowania alternatywnych rozwiązań ułatwiających studiowanie studentom niepełnosprawnym Uniwersytetu w Białymstoku
848 23.09.2009 w sprawie Programu działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych studentów niepełnosprawnych "Uniwersytet Szansą dla Wszystkich"
847 23.09.2009 w sprawie uruchomienia kształcenia na niektórych kierunkach studiów, w roku akademickim 2009/2010, przy liczbie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów mniejszej niż 20 osób
846 23.09.2009 w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej
845 23.09.2009 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Senackich, Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów o przedstawicieli studentów na
844 23.09.2009 w sprawie mianowania dr hab. Kazimierza Trzęsickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
843 23.09.2009 w sprawie zatrudnienia dr hab. Lidziyi Lysiuk na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
842 23.09.2009 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Anny Miatluk na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
841 23.09.2009 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Krystyny Jakowskiej na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres jednego roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
840 23.09.2009 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Zinaidy Kharitonchik na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
839 23.09.2009 w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Reinhardowi Seltenowi
838 23.09.2009 o przyjęciu recenzji prof. dr hab. Bazylego Poskrobko w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Reinhardowi Seltenowi
837 24.06.2009 zmieniająca Uchwałę nr 596 Senatu UwB z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia uczelnianego funduszu stypendialnego dla pracowników Uniwersytetu w Białymstoku oraz ustalenia Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Uniwersytetu w Białym
836 24.06.2009 w sprawie Regulaminu korzystania z wyników pracy intelektualnej w Uniwersytecie w Białymstoku
835 24.06.2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2008 oraz przeznaczenia zysku netto na fundusz zasadniczy
834 24.06.2009 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia programów nauczania i planów studiów wyższych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających
833 24.06.2009 w sprawie zaprzestania realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku dydaktycznego Wydziału Matematyczno-Fizycznego wraz z siedzibą Centrum Obliczeniowego łącznie z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na nieruchomości
832 24.06.2009 w sprawie prowadzenia przez Wydział Prawa Studiów Podyplomowych
831 24.06.2009 w sprawie mianowania prof. dr hab. Andrzeja Franciszka Bociana na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres dwóch lat
830 24.06.2009 w sprawie mianowania dr hab. Ewy Roszkowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
829 24.06.2009 w sprawie mianowania dr hab. Ryty Iwony Dziemanowicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
828 24.06.2009 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Włodzimierza Pawluczuka na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres jednego roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
827 24.06.2009 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Michała Gnatowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres jednego roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
826 24.06.2009 w sprawie mianowania prof. dr hab. Eugeniusza Mironowicza na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
825 27.05.2009 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2009
824 27.05.2009 przekształcenia Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii w jednostkę ogólnouczelnianą oraz wprowadzenia Regulaminu Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii
823 27.05.2009 w sprawie prowadzenia przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Studiów Podyplomowych
822 27.05.2009 w sprawie prowadzenia nowych specjalności przez Wydział Historyczno - Socjologiczny
821 27.05.2009 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Leanida Davydzenki na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
820 27.05.2009 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Czesława Noniewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
819 27.05.2009 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Leszka Kupca na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres jednego roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
818 27.05.2009 w sprawie mianowania dr hab. Janusza Andrzeja Stankiewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
817 27.05.2009 w sprawie mianowania dr hab. Zbigniewa Dalewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres czterech lat
816 29.04.2009 w sprawie Regulaminu systemu biblioteczno - informacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
815 29.04.2009 w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu w Białymstoku
814 29.04.2009 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2009
813 29.04.2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku z siedzibą w Wilnie
812 29.04.2009 w sprawie utworzenia zamiejscowego Wydziału Administracji w Siedlcach, prowadzenia przez ten Wydział studiów na kierunku administracja oraz zmian w Uchwale nr 651 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyję
811 29.04.2009 w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia doktoranckie Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2010/2011
810 29.04.2009 w sprawie zasad i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2010/2011
809 29.04.2009 w sprawie prowadzenia przez Wydział Filologiczny nowej specjalności w ramach kierunku filologia polska
808 29.04.2009 w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku
807 29.04.2009 w sprawie Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku
806 29.04.2009 w sprawie mianowania dr hab. Mirosława Brewczyka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
805 29.04.2009 w sprawie mianowania dr hab. Niny Siemieniuk na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
804 25.03.2009 w sprawie wznowienia działalności Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii
803 25.03.2009 w sprawie zmian w Uchwale nr 651 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2009/2010
802 25.03.2009 w sprawie prowadzenia przez Wydział Filologiczny kierunku studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w zakresie studiów pierwszego stopnia
801 25.03.2009 w sprawie prowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii nowej specjalności w ramach kierunku pedagogika na studiach drugiego stopnia
800 25.03.2009 w sprawie prowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii nowej specjalności w ramach kierunku pedagogika na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia
799 25.03.2009 w sprawie prowadzenia nowych specjalności przez Wydział Biologiczno - Chemiczny
798 25.03.2009 w sprawie zmian w Uchwale nr 651 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2009/2010
797 25.03.2009 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Ekonomii i Zarządzania kierunku studiów międzynarodowe stosunki gospodarcze w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia
796 25.03.2009 w sprawie prowadzenia przez Wydział Filologiczny nowej specjalności w ramach kierunku filologia
795 25.03.2009 w sprawie zmiany nazwy prowadzonych przez Wydział Filologiczny Podyplomowych Studiów Bibliotekarskich na Studia Podyplomowe Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa
794 25.03.2009 w sprawie zmian w Uchwale nr 603 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie misji i strategii rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku
793 25.03.2009 w sprawie działalności konkurencyjnej wobec Uniwersytetu
792 25.03.2009 w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia
791 25.03.2009 w sprawie zmian w strukturze Wydziału Historyczno - Socjologicznego
790 25.03.2009 w sprawie wniosków o nadanie odznaczeń
789 25.03.2009 w sprawie mianowania dr hab. Olega Łatyszonka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
788 04.03.2009 w sprawie prowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Studiów Podyplomowych Trenerów Grupowych
787 04.03.2009 w sprawie prowadzenia przez Wydział Biologiczno-Chemiczny Studiów Podyplomowych
786 04.03.2009 w sprawie prowadzenia przez Wydział Prawa Studiów Podyplomowych
785 04.03.2009 w sprawie prowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii nowej specjalności w ramach kierunku pedagogika
784 04.03.2009 w sprawie zmian w Uchwale nr 652 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olompiad stopnia centralnego w latach 2009/2011
783 04.03.2009 w sprawie zmian w Uchwale nr 651 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2009/2010
782 04.03.2009 w sprawie prowadzenia przez Wydział Fizyki nowej specjalności w ramach kierunku fizyka
781 04.03.2009 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem Texas - Pan American
780 04.03.2009 w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia
779 04.03.2009 w sprawie zmian w strukturze Wydziału Biologiczno-Chemicznego
778 04.03.2009 w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Nauki o przedstawiciela doktorantów
777 04.03.2009 w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów o przedstawicieli studentów na czas do 31.08.2009 r.
776 04.03.2009 w sprawie uzupełnienia Komisji Dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów o przedstawicieli studentów na czas do 31.08.2009 r.
775 04.03.2009 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich o przedstawicieli studentów na czas do 31.08.2009 r.
774 04.03.2009 w sprawie przyznania Medalu Komisji Edukacji Narodowej
773 04.03.2009 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Uniwersytetu"
772 04.03.2009 w sprawie przyznania "Medalu Uniwersytetu w Białymstoku"
771 04.03.2009 w sprawie przyznania "Medalu Uniwersytetu w Białymstoku"
770 04.03.2009 w sprawie przyznania "Medalu Uniwersytetu w Białymstoku"
769 04.03.2009 w sprawie mianowania dr hab. Zdzisława Czajki, prof. UwB na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
768 04.03.2009 w sprawie mianowania dr hab. Katarzyny Laskowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
767 04.03.2009 w sprawie mianowania dr hab. Edwarda Oczeretko na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
766 28.01.2009 w sprawie uruchomienia nowych specjalności na Studiach Podyplomowych Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami prowadzonych przez Wydział Ekonomii i Zarządzania
765 28.01.2009 w sprawie zmian w strukturze Wydziału Historyczno- Socjologicznego
764 28.01.2009 w sprawie zmian w strukturze Wydziału Matematyki i Informatyki
763 28.01.2009 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Andreja Harbatskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o prace na czas określony, na okres trzech lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
762 28.01.2009 w sprawie mianowania dr hab. Elżbiety Awramiuk na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
761 28.01.2009 w sprawie mianowania dr hab. Mirosława Ratkiewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat.
760 28.01.2009 w sprawie mianowania dr hab. Andrzeja Panasiuka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres czterech lat
759 28.01.2009 w sprawie mianowania dr hab. Mirosławy Kozłowskiej - Burdziak na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
758 28.01.2009 w sprawie mianowania prof. dr hab. Haliny Parafianowicz na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku