2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Uchwały Senatu - 2010 rok
Numerz dniaw sprawie
1028 22.12.2010 w sprawie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2011
1027 22.12.2010 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2010
1026 22.12.2010 w sprawie uruchomienia i prowadzenia przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Studiów Podyplomowych MBA (w języku angielskim )
1025 22.12.2010 w sprawie zmian w Uchwale nr 949 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2011/
1024 22.12.2010 zmieniająca Uchwałę nr 652 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2009-2011
1023 22.12.2010 zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości
1022 22.12.2010 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
1021 22.12.2010 w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Northeastern University (Boston, USA)
1020 22.12.2010 w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Michigan State University College of Law (USA)
1019 22.12.2010 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Południowo - Zachodnim Uniwersytetem Nauk Politycznych i Prawa (Chińska Republika Ludowa)
1018 22.12.2010 w sprawie uzupełnienia składu Ogólnouczelnianej Komisji ds. Stypendiów Naukowych
1017 22.12.2010 w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej
1016 22.12.2010 w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji Oceniającej dla Pracowników Zatrudnionych poza Wydziałami
1015 22.12.2010 w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji Prawno - Statutowej
1014 24.11.2010 zmieniająca Uchwałę nr 472 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie wypłaty wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe pracownikom Wydziału Biologiczno-Chemicznego
1013 24.11.2010 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2010
1012 24.11.2010 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania
1011 24.11.2010 w sprawie zgłoszenia kandydatury dra hab. Piotra Niczyporuka, prof. UwB na członka rady nadzorczej spółki Polskie Radio - Rozgłośnia Regionalna w Białymstoku "Radio Białystok" S.A.
1010 24.11.2010 w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji Finansowo-Budżetowej, Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, Komisji Dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów o przedst
1009 24.11.2010 w sprawie mianowania prof. dr hab. Anatola Kojło na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
1008 27.10.2010 w sprawie zgłoszenia kandydatury dra Piotra Konrada Fiedorczyka na członka rady nadzorczej spółki Polskie Radio - Rozgłośnia Regionalna w Białymstoku "Radio Białystok" S.A.
1007 27.10.2010 w sprawie zgłoszenia kandydatury dra hab. Marka Antoniego Proniewskiego, prof. UwB na członka rady nadzorczej spółki Polskie Radio - Rozgłośnia Regionalna w Białymstoku "Radio Białystok" S.A.
1006 27.10.2010 w sprawie zmian w składzie Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. ocen Nauczycieli Akademickich
1005 27.10.2010 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
1004 27.10.2010 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
1003 27.10.2010 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
1002 27.10.2010 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Studiów Podyplomowych Zarządzenie Służbami Podatkowymi
1001 27.10.2010 w sprawie Zasad tworzenia i funkcjonowania studiów międzywydziałowych prowadzonych przez Uniwersytet w Białymstoku
1000 27.10.2010 w sprawie wyboru podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2010
999 27.10.2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2009/2010
998 27.10.2010 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Instytutem Fizyki Metali Oddziału Uralskiego Akademii Nauk Rosji (Ekaterinburg)
997 27.10.2010 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Andrei’a Harbatskiego na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
996 27.10.2010 w sprawie mianowania dr hab. Ewy Katarzyny Citko na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
995 22.09.2010 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2010
994 22.09.2010 w sprawie upoważnienia Rektora do dokonywania bieżących zmian w planie robót remontowych i inwestycyjnych Uniwersytetu w Białymstoku
993 22.09.2010 w sprawie poparcia inicjatywy dotyczącej kierunku studiów "studia wschodnie"
992 22.09.2010 w sprawie wzoru "Umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe"
991 22.09.2010 w sprawie wzoru "Umowy o warunkach odpłatności za studia doktoranckie"
990 22.09.2010 w sprawie wzoru "Umowy o warunkach odpłatności za studia wyższe"
989 22.09.2010 w sprawie prowadzenia przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Studiów Podyplomowych Przedsiębiorczość dla Nauczycieli
988 22.09.2010 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Senackich, Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, Komisji Dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów o przedstawicieli studentów na
987 22.09.2010 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Mińskim Państwowym Uniwersytetem Lingwistycznym (Białoruś)
986 22.09.2010 w sprawie zatrudnienia dr hab. Edwarda Szpilewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2010 r. do 30.09.2011 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
985 22.09.2010 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Włodzimierza Pawluczuka na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2010 r. do 30.09.2011 r. , w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
984 22.09.2010 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Michała Gnatowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2010 r. do 30.09.2011 r. , w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
983 22.09.2010 o przyjęciu recenzji prof. dr hab. Cezarego Kosikowskiego w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Bogumiłowi Brzezińskiemu
982 22.09.2010 o powołaniu recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Brunonowi Hołystowi
981 22.09.2010 o powołaniu prof. dr hab. Emila Walentego Pływaczewskiego na Promotora w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Brunonowi Hołystowi
980 22.09.2010 o wszczęciu postępowania w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Brunonowi Hołystowi
979 30.06.2010 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2010
978 30.06.2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2009
977 30.06.2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2009 oraz przeznaczenia zysku netto na fundusz zasadniczy
976 30.06.2010 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem Abertay Dundee, Szkocja
975 30.06.2010 w sprawie zmian w strukturze Wydziału Filologicznego
974 30.06.2010 w sprawie prowadzenia przez Wydział Historyczno - Socjologiczny Studiów Podyplomowych Genealogicznych
973 30.06.2010 w sprawie prowadzenia przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Studiów Podyplomowych Informatyczne systemy w zarządzaniu przedsiębiorstwem
972 30.06.2010 w sprawie prowadzenia nowych specjalności przez Wydział Historyczno - Socjologiczny
971 30.06.2010 w sprawie przekroczenia w planach studiów stacjonarnych minimalnej liczby godzin zajęć określonych w standardach kształcenia dla danego kierunku i poziomu kształcenia
970 30.06.2010 w sprawie zatrudnienia dr hab. Włodzimierza Prokopiuka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.08.2010 r. do 31.07.2011 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
969 30.06.2010 w sprawie zatrudnienia dr hab. Stanislava Stepina na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2014 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
968 30.06.2010 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Andrei’a Lebedeva na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2014 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
967 30.06.2010 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Anatolija Antonevicha na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2014 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
966 30.06.2010 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Macieja Jana Mączyńskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2013 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
965 30.06.2010 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Teodora Breczko na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2010 r. do 30.09.2012 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
964 30.06.2010 w sprawie zatrudnienia dr hab. Romana Hajczuka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2010 r. do 30.09.2011 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
963 30.06.2010 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Jana Czykwina na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2010 r. do 30.09.2011 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
962 30.06.2010 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Leszka Jerzego Kupca na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2010 r. do 30.09.2012 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
961 30.06.2010 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Romualda Czerpaka na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2010 r. do 30.09.2012 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
960 30.06.2010 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Marka Gębczyńskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2010 r. do 30.09.2011 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
959 30.06.2010 w sprawie mianowania dr hab. Jolanty Sztachelskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
958 30.06.2010 w sprawie mianowania dr hab. Piotra Niczyporuka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
957 16.06.2010 w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich
956 16.06.2010 w sprawie wymiaru zadań dydaktycznych dla stanowisk, na których zatrudniani są nauczyciele akademiccy, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad rozliczania i finansowania godzin ponadwymiarowych
955 16.06.2010 uchylająca Uchwałę nr 337 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 października 2005 r. w sprawie zasad dysponowania przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu przychodami pozabudżetowymi pochodzącymi z opłat za zajęcia dydaktyczne oraz U
954 16.06.2010 w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów działalności Uniwersytetu w Białymstoku
953 26.05.2010 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Homelskim Państwowym Uniwersytetem im. Franciszka Skoriny w Homlu, Republika Białoruś
952 26.05.2010 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki i Wydziału Historyczno-Socjologicznego
951 26.05.2010 zmieniająca Uchwałę Nr 439 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.
950 26.05.2010 w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia doktoranckie Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2011/2012
949 26.05.2010 w sprawie zasad i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2011/2012
948 26.05.2010 w sprawie zawieszenia od roku akademickiego 2011/2012 rekrutacji na I rok studiów kierunku edukacja techniczno-informatyczna w zakresie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia
947 26.05.2010 w sprawie przekroczenia w planach studiów stacjonarnych minimalnej liczby godzin zajęć określonych w standardach kształcenia dla danego kierunku i poziomu kształcenia
946 26.05.2010 w sprawie zawieszenia wykonania Uchwały nr 799 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie prowadzenia nowych specjalności przez Wydział Biologiczno - Chemiczny
945 26.05.2010 w sprawie mianowania dr hab. Grzegorza Wojciecha Nowackiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
944 26.05.2010 w sprawie mianowania dr hab. Krzysztofa Stanisława Filipowa na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
943 26.05.2010 w sprawie mianowania prof. dr hab. Marii Zamarajewej na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
942 28.04.2010 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia
941 28.04.2010 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
940 28.04.2010 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologiczno-Chemicznego
939 28.04.2010 w sprawie zmiany nazwy prowadzonych przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Studiów Podyplomowych Handlu Zagranicznego na Studia Podyplomowe Celno - Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego
938 28.04.2010 w sprawie prowadzenia przez Wydział Ekonomii i Zarządzania w ramach projektu "Dydaktyka i praktyka kluczem do przyszłości" Studiów Podyplomowych: Nowoczesne Metody Zarządzania w Administracji Publicznej Bankowość i Rynki Finansowe
937 28.04.2010 w sprawie przekroczenia w planach studiów stacjonarnych minimalnej liczby godzin zajęć określonych w standardach kształcenia dla danego kierunku i poziomu kształcenia
936 28.04.2010 w sprawie prowadzenia nowych specjalności przez Wydział Filologiczny
935 28.04.2010 w sprawie zmian w Uchwale nr 810 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2010/20
934 28.04.2010 w sprawie utworzenia kierunku studiów polityka społeczna i prowadzenia tego kierunku łącznie przez Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania, w zakresie studiów drugiego stopnia
933 28.04.2010 w sprawie przekroczenia w planach studiów stacjonarnych minimalnej liczby godzin zajęć określonych w standardach kształcenia dla danego kierunku i poziomu kształcenia
932 28.04.2010 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Historyczno - Socjologiczny kierunku studiów filozofia w zakresie studiów pierwszego stopnia
931 28.04.2010 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Uniwersytetu"
930 28.04.2010 w sprawie przyznania "Medalu Uniwersytetu w Białymstoku"
929 28.04.2010 w sprawie mianowania dr hab. Edmunda Dmitrowa na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
928 28.04.2010 w sprawie mianowania dr hab. Haliny Tvaranovich na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
927 28.04.2010 w sprawie mianowania dr hab. Henryka Jana Wnorowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
926 31.03.2010 w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych do zrealizowania projektu "Budowa Wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii "
925 31.03.2010 w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych do zrealizowania projektu "Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym "
924 31.03.2010 w sprawie integracji białostockich uczelni publicznych
923 31.03.2010 w sprawie prowadzenia przez Wydział Biologiczno - Chemiczny i Wydział Fizyki Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych Przyroda IV Etap Edukacyjny
922 31.03.2010 w sprawie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń
921 31.03.2010 w sprawie uzupełnienia składu Kapituły Medalu Uniwersytetu w Białymstoku
920 31.03.2010 w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej
919 31.03.2010 w sprawie mianowania dr hab. Grzegorza Kryszenia na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
918 31.03.2010 w sprawie mianowania dr hab. Dariusza Jana Kuleszy na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
917 31.03.2010 w sprawie mianowania dr hab. Anny Teresy Kieżuń na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
916 03.03.2010 zmieniająca Uchwałę nr 885 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013
915 03.03.2010 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo - finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2010
914 03.03.2010 w sprawie zmian w Uchwale nr 810 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2010/2011
913 03.03.2010 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku, a organizacją międzynarodową Tiri - Making Integrity Work, Londyn
912 03.03.2010 w sprawie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Grodzieńskim Państwowym Uniwersytetem im. Janki Kupały, Białoruś
911 03.03.2010 w sprawie zawarcia umów o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a: Instytutem Biologii i Nauk o Ziemi Rosyjskiej Akademii Nauk, Instytutem Biofizyki i Inżynierii Komórkowej Narodowej Akademii Nauk Białorusi, Uniwersytetem San Pablo w Mad
910 03.03.2010 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Instytutu Studiów Wschodnich - w organizacji
909 03.03.2010 w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku
908 03.03.2010 w sprawiwe przyznania Medalu Komisji Edukacji Narodowej
907 03.03.2010 w sprawie mianowania dr hab. Jerzego Grabowieckiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
906 03.03.2010 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Marii Zamarajewej na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 01.04.2010 r. do 30.09.2012 r. w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
905 20.01.2010 w sprawie zmian w Uchwale nr 811 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia doktoranckie Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2010/2011
904 20.01.2010 w sprawie zmian w Uchwale nr 810 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2010/2011
903 20.01.2010 w sprawie prowadzenia przez Wydział Prawa Studiów Podyplomowych
902 20.01.2010 w sprawie przekroczenia w planach studiów stacjonarnych minimalnej liczby godzin zajęć określonych w standardach kształcenia dla danego kierunku i poziomu kształcenia
901 20.01.2010 w sprawie prowadzenia nowych specjalności przez Wydział Matematyki i Informatyki
900 20.01.2010 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2009
899 20.01.2010 w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji Finansowo-Budżetowej
898 20.01.2010 w sprawie mianowania dr hab. Izabeli Święcickiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
897 20.01.2010 w sprawie mianowania dr hab. Mirosławy Kupryjanowicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
896 20.01.2010 w sprawie mianowania dr hab. Mirosławy Melezini na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
895 20.01.2010 w sprawie mianowania prof. dr hab. Bogusława Cudowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
1 31.03.2010 Opinia w sprawie projektów strategii rozwoju szkolnictwa wyższego na lata 2010-2020


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku