2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Uchwały Senatu - 2011 rok
Numerz dniaw sprawie
1177 21.12.2011 w sprawie zwiększenia wynagrodzenia Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
1176 21.12.2011 w sprawie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2012
1175 21.12.2011 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2011
1174 21.12.2011 w sprawie realizacji projektu "W kierunku aplikacyjności - doposażenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku", współfinansowanego w ramach Działania I.3 "Wspierania innowacji" Programu Operacyjneg
1173 21.12.2011 w sprawie likwidacji prowadzonych przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Studiów Podyplomowych
1172 11.12.2011 sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów ekonomiczno-prawnego, studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki
1171 21.12.2011 w sprawie wzoru "Umowy ramowej o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na rzecz studentów studiów stacjonarnych"
1170 21.12.2011 zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia
1169 21.12.2011 w sprawie wzoru arkusza oceny okresowej nauczyciela akademickiego
1169 21.12.2011 Załącznik nr 1: ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Z TYTUŁEM NAUKOWYM PROFESORA / ZE STOPNIEM NAUKOWYM DOKTORA HABILITOWANEGO*
1169 21.12.2011 Załącznik nr 2: ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
1169 21.12.2011 Załącznik nr 3:PROTOKÓŁ OCENY OKRESOWEJ
1168 21.12.2011 w sprawie likwidacji zamiejscowego Wydziału Administracji w Siedlcach
1167 21.12.2011 w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji Wyborczej
1166 21.12.2011 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Senackich, Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, Komisji Dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów o przedstawicieli studentów
1165 21.12.2011 w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. ocen Nauczycieli Akademickich
1164 21.12.2011 w sprawie zatrudnienia dr hab. Joanny Katarzyny Sadowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1163 21.12.2011 w sprawie zatrudnienia dr hab. Roberta Poczobuta na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1162 21.12.2011 w sprawie zatrudnienia dr hab. Agnieszki Barbary Malarewicz-Jakubów na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1161 21.12.2011 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Cezarego Ryszarda Kosikowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres trzech lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1160 23.11.2011 w sprawie wyboru podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2011
1159 23.11.2011 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu na nieruchomościach przy ul. Żeromskiego 1, Pogodnej 65 i Mickiewicza 1 w Białymstoku na rzecz MPEC sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
1158 23.11.2011 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2011
1157 23.11.2011 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Federalnym Uniwersytetem Państwowym im. E. Kanta z siedzibą w Kaliningradzie (Rosja)
1156 23.11.2011 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania
1155 23.11.2011 w sprawie zatrudnienia dr hab. Waltera Janusza Żelaznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres czterech lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1154 23.11.2011 w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Jerzemu Wilkinowi
1153 23.11.2011 w sprawie przyjęcia recenzji prof. dr. hab. Bazylego Poskrobko w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr. hab. Jerzemu Wilkinowi
1152 19.10.2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2010/2011
1151 19.10.2011 w sprawie likwidacji prowadzonych przez Wydział Prawa Studiów Podyplomowych Odpowiedzialność funkcjonariuszy służb mundurowych
1150 19.10.2011 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
1149 28.09.2011 w sprawie protestu przeciwko rasistowskim, ksenofobicznym, nacjonalistycznym, faszystowskim i antysemickim ekscesom, które w ostatnim czasie miały miejsce na Podlasiu
1148 28.09.2011 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2011
1147 28.09.2011 w sprawie realizacji projektu "Transgraniczne Centrum Dialogu Polska - Białoruś - Ukraina" współfinansowanego w ramach Działania 3.1. "Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej" Prog
1146 28.09.2011 w sprawie wnoszenia przez studentów Wydziału Ekonomiczno - Informatycznego w Wilnie opłat za usługi związane z prowadzeniem przez Uniwersytet studiów za granicą
1145 28.09.2011 w sprawie wzoru "Umowy o warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć na studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce"
1144 28.09.2011 w sprawie wzoru "Umowy o warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć na studiach wyższych z powodu niezadowalających wyników w nauce"
1143 28.09.2011 w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych prowadzonych przez Wydział Prawa
1142 28.09.2011 w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych prowadzonych przez Wydział Fizyki
1141 28.09.2011 w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych prowadzonych przez Wydział Biologiczno-Chemiczny
1140 28.09.2011 w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Białoruskim Państwowym Uniwersytetem Informatyki i Radioelektroniki z siedzibą w Mińsku (Republika Białoruś)
1139 28.09.2011 w sprawie sposobu powoływania organów jednoosobowych Uniwersytetu
1138 28.09.2011 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Stanisława Lecha Woronowicza na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2013 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1137 28.09.2011 w sprawie zatrudnienia dr hab. Ivana Tsyfry na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.02.2012 r. do 31.01.2015 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1136 28.09.2011 w sprawie zatrudnienia dr hab. Edwarda Szpilewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2012 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1135 28.09.2011 w sprawie mianowania dr hab. Zbigniewa Jana Kaźmierczaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
1134 28.09.2011 w sprawie mianowania dr hab. Alicji Kisielewskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
1133 28.09.2011 w sprawie mianowania dr hab. Walentyny Jakimiuk-Sawczyńskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres czterech lat
1132 28.09.2011 w sprawie mianowania dr hab. Bogusława Plawgo na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
1131 28.09.2011 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Zbigniewa Artura Figaszewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2014 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1130 28.09.2011 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Marka Gębczyńskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2011 r. do 22.02.2012 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1129 28.09.2011 w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej
1128 28.09.2011 w sprawie kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2015 r.
1127 22.06.2011 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2011
1126 22.06.2011 w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia - doktoranckie w roku akademickim 2012/2013
1125 22.06.2011 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Studiów Podyplomowych: Asystent rodziny Rodzicielstwo zastępcze
1124 22.06.2011 w sprawie mianowania dr hab. Macieja Perkowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
1123 22.06.2011 w sprawie mianowania dr hab. Ewy Katarzyny Czech na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
1122 22.06.2011 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Siarhei’a Yatskevich’a na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2014 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1121 22.06.2011 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Jana Kofmana na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2012 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1120 22.06.2011 w sprawie zatrudnienia dr hab. Vladimira Zaiki na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2013 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1119 22.06.2011 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Wandy Marianny Supy na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 28.06.2011 r. do 30.09.2018 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1118 22.06.2011 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Zinaidy Kharitonchik na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres 1.10.2011 r. do 30.09.2014 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1117 22.06.2011 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Zofii Abramowicz na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 28.06.2011 r. do 30.09.2019 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1116 22.06.2011 w sprawie zatrudnienia dr hab. Zdzisława Czajki na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2013 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1115 22.06.2011 w sprawie mianowania dr hab. Agaty Cudowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
1114 25.05.2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2010
1113 25.05.2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2010 oraz przeznaczenia zysku netto na fundusz zasadniczy
1112 25.05.2011 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a School of Business Administration Turiba w Rydze (Łotwa)
1111 25.05.2011 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
1110 25.05.2011 w sprawie Zasad prowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
1109 25.05.2011 w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach 2012-2015 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię
1108 25.05.2011 w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2012/2013
1107 25.05.2011 w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych prowadzonych przez Wydział Filologiczny
1106 25.05.2011 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Prawa Studiów Podyplomowych
1105 25.05.2011 w sprawie prowadzenia przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Studiów Podyplomowych Zarządzanie Służbami Podatkowymi
1104 25.05.2011 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Historyczno-Socjologiczny Studiów Podyplomowych Historia, kultura, społeczeństwo
1103 25.05.2011 w sprawie przekroczenia w planach studiów stacjonarnych minimalnej liczby godzin zajęć określonych w standardach kształcenia dla danego kierunku i poziomu kształcenia
1102 25.05.2011 w sprawie zatrudnienia dr hab. Mirosławy Melezini na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 27.05.2011 r. do 30.09.2016 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1101 25.05.2011 w sprawie mianowania dr hab. Ewy Moniki Guzik-Makaruk na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
1100 25.05.2011 w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy Dubas-Urwanowicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2014 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1099 25.05.2011 w sprawie zatrudnienia dr hab. Adama Czesława Dobrońskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2013 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1098 25.05.2011 w sprawie mianowania prof. dr hab. Kazimierza Trzęsickiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
1097 25.05.2011 w sprawie mianowania prof. dr hab. Cezarego Kuklo na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
1096 25.05.2011 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Leonardy Dacewicz na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 27.05.2011 r. do 30.09.2021 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1095 25.05.2011 w sprawie mianowania dr hab. Ireny Bogusławy Szczepankowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
1094 25.05.2011 w sprawie mianowania dr hab. Marii Nowackiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
1093 25.05.2011 w sprawie mianowania dr hab. Jarosława Mariusza Ławskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
1092 25.05.2011 w sprawie zatrudnienia dr hab. Jerzego Leonarda Borowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2013 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1091 25.05.2011 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Czesława Noniewicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2013 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1090 25.05.2011 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Andrzeja Franciszka Bociana na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2013 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1089 25.05.2011 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Jerzego Sikorskiego na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2013 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1088 25.05.2011 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Kazimierza Stanisława Meredyka na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2015 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1087 25.05.2011 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Leanida Davydzenki na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2013 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1086 25.05.2011 w sprawie mianowania dr hab. Roberta Władysława Ciborowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
1085 25.05.2011 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Marii Zamarajewej na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2017 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1084 25.05.2011 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Valerego Isidorova na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2012 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1083 25.05.2011 w sprawie mianowania dr hab. Stanisława Witkowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
1082 25.05.2011 w sprawie mianowania dr hab. Barbary Marty Starczewskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
1081 25.05.2011 w sprawie mianowania dr hab. Iwony Ciereszko na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
1080 25.05.2011 w sprawie mianowania dr hab. Emilii Alicji Brzosko na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
1079 27.04.2011 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Lugano (Szwajcaria)
1078 27.04.2011 w sprawie zasad funkcjonowania seminariów doktoranckich
1077 27.04.2011 w sprawie limitów przyjęć kandydatów na studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2011/2012
1076 27.04.2011 w sprawie limitów przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2011/2012
1075 27.04.2011 w sprawie zmian w Uchwale nr 652 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2009-2011,
1074 27.04.2011 w sprawie zmian w Uchwale nr 950 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia doktoranckie Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2011/2012
1073 27.04.2011 w sprawie zmian w Uchwale nr 949 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2011/2012
1072 27.04.2011 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Historyczno-Socjologiczny Studiów Podyplomowych Etyka i filozofia
1071 27.04.2011 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Studiów Podyplomowych:Planowanie Działalności MSP na Rynku Globalnym Psychologia w Zarządzaniu
1070 27.04.2011 w sprawie zmiany nazwy specjalności prowadzonej przez Wydział Filologiczny w ramach kierunku filologia polska
1069 27.04.2011 w sprawie prowadzenia przez Wydział Biologiczno-Chemiczny nowych specjalności w ramach kierunku biologia
1068 27.04.2011 w sprawie prowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii nowej specjalności w ramach kierunku pedagogika
1067 27.04.2011 w sprawie prowadzenia przez Wydział Matematyki i Informatyki nowej specjalności w ramach kierunku matematyka
1066 27.04.2011 w sprawie utworzenia i prowadzenia łącznie przez Wydział Ekonomii i Zarządzania i Wydział Prawa kierunku studiów ekonomiczno-prawnego
1065 27.04.2011 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Valerego Starovoitova na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2014 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1064 27.04.2011 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Andrzeja Sadowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2015 r. w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1063 27.04.2011 o powołaniu recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Jerzemu Wilkinowi
1062 27.04.2011 o powołaniu prof. dr hab. Kazimierza Stanisława Meredyka na Promotora w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Jerzemu Wilkinowi
1061 27.04.2011 o wszczęciu postępowania w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Jerzemu Wilkinowi
1060 30.03.2011 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Państwowym Uniwersytetem w Baranowiczach (Republika Białoruś)
1059 30.03.2011 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Państwowym Uniwersytetem w Smoleńsku (Federacja Rosyjska)
1058 30.03.2011 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
1057 30.03.2011 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Filologiczny Studiów Podyplomowych Audiodeskrypcji i Retoryki Praktycznej
1056 30.03.2011 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Historyczno-Socjologiczny Studiów Podyplomowych Zarządzanie wiedzą społeczną w komunikacji rynkowej
1055 30.03.2011 w sprawie zmian w Regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku wprowadzonym Uchwałą nr 807 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1054 30.03.2011 w sprawie zmian w Uchwale nr 652 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2009-2011
1053 30.03.2011 w sprawie zmian w Uchwale nr 949 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2011/2012
1052 30.03.2011 w sprawie przekroczenia w planach studiów stacjonarnych minimalnej liczby godzin zajęć określonych w standardach kształcenia dla danego kierunku i poziomu kształcenia
1051 30.03.2011 w sprawie prowadzenia przez Wydział Filologiczny nowych specjalności w ramach kierunku filologia
1050 30.03.2011 w sprawie prowadzenia przez Wydział Filologiczny nowej specjalności w ramach kierunku filologia polska
1049 30.03.2011 w sprawie utworzenia i prowadzenia łącznie przez Wydział Filologiczny i Wydział Pedagogiki i Psychologii kierunku studiów kulturoznawstwo
1048 30.03.2011 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów
1047 30.03.2011 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Uniwersytetu"
1046 30.03.2011 w sprawie przyznania "Medalu Uniwersytetu w Białymstoku"
1045 30.03.2011 w sprawie mianowania dr hab. Joanny Małgorzaty Salachny na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
1044 30.03.2011 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Sławomira Strumiło na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 31.03.2011 r. do 30.09.2016 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1043 02.03.2011 w sprawie zmiany nazwy prowadzonych przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Studiów Podyplomowych Resocjalizacja w Środowisku Otwartym na Studia Podyplomowe Pedagogika Resocjalizacyjna
1042 02.03.2011 w sprawie nadania Audytorium Biblioteki Uniwersyteckiej imienia Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie
1041 02.03.2011 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2011
1040 02.03.2011 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do zrealizowania projektu "Kształtowanie postaw ekologicznych z wykorzystaniem bazy edukacyjnej Uniwersyteckiego Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu w Białymstoku"
1039 02.03.2011 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Białoruskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym z siedzibą w Mińsku (Republika Białoruś)
1038 02.03.2011 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Witebskim Państwowym Uniwersytetem im. P. A. Maszerowa (Republika Białoruś)
1037 02.03.2011 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Studiów Podyplomowych Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
1036 02.03.2011 w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Nauki o przedstawiciela doktorantów
1035 02.03.2011 w sprawie zmian w Uchwale nr 949 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2011/2012
1034 02.03.2011 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Prawa kierunku studiów Bezpieczeństwo narodowe w zakresie studiów pierwszego stopnia
1033 02.03.2011 w sprawie przyznania Medalu Komisji Edukacji Narodowej
1032 02.03.2011 w sprawie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń
1031 02.03.2011 w sprawie mianowania dr hab. Jana Mieczysława Snopko na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
1030 02.03.2011 w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Brunonowi Hołystowi
1029 19.01.2011 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Senackich, Komisji Dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów o przedstawicieli doktorantów
1 30.03.2011 Stanowisko w sprawie poparcia działań związków zawodowych


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku