2024 Rok
2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Uchwały Senatu - 2012 rok
Numerz dniaw sprawie
1342 12.12.2012 w sprawie wzorów dyplomu doktorskiego i dyplomów habilitacyjnych wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku
1341 12.12.2012 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
1340 12.12.2012 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
1339 12.12.2012 zmieniająca Uchwałę nr 1109 Senatu UwB z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach 2012-2015 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organi
1338 12.12.2012 w sprawie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2013
1337 12.12.2012 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2012
1336 12.12.2012 w sprawie uzupełniania składu Rady Centrum Edukacji Nauczycieli na kadencję 2012-2015
1335 12.12.2012 w sprawie uzupełniania składu Senackiej Komisji Finansowo-Budżetowej
1334 12.12.2012 w sprawie wyboru członków Senackiej Komisji ds. Nauki
1333 12.12.2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Nauki
1332 12.12.2012 w sprawie wyboru członków Senackiej Komisji ds. Kształcenia
1331 12.12.2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Kształcenia
1330 12.12.2012 w sprawie wyboru członków Senackiej Komisji Prawno-Statutowej
1329 12.12.2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Senackiej Komisji Prawno-Statutowej
1328 21.11.2012 w sprawie wyboru członków Senackiej Komisji Finansowo-Budżetowej
1327 21.11.2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Senackiej Komisji Finansowo-Budżetowej
1326 21.11.2012 w sprawie wyboru podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2012
1325 21.11.2012 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem Humboldta w Berlinie (Niemcy)
1324 21.11.2012 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
1323 21.11.2012 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
1322 21.11.2012 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
1321 21.11.2012 w sprawie wzoru "Umowy o warunkach odpłatności za kurs dokształcający"
1320 21.11.2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Anny Gomolińskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1319 21.11.2012 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Romualda Ryszarda Andruszkiewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1318 21.11.2012 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Rafała Bartłomieja Kosińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1317 21.11.2012 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Daniela Boćkowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1316 21.11.2012 w sprawie wyboru Rady Centrum Edukacji Nauczycieli na kadencję 2012 - 2015
1315 21.11.2012 zmieniająca Uchwałę nr 1249 Senatu UwB z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014
1314 21.11.2012 zmieniająca Uchwałę nr 1301 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 października 2012 r. w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Ocen Nauczycieli Akademickich
1313 21.11.2012 zmieniająca Uchwałę nr 1299 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wyboru członków Senackiej Komisji ds. Ocen Nauczycieli Akademickich z Tytułem Naukowym Profesora oraz Dziekanów
1312 24.10.2012 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Széchenyi István University Deák Ferenc Faculty of Law and Political Sciences (Węgry)
1311 24.10.2012 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Historyczno - Socjologiczny Studiów Podyplomowych Równość kobiet i mężczyzn w edukacji szkolnej
1310 24.10.2012 w sprawie likwidacji kierunku studiów edukacja techniczno-informatyczna prowadzonego przez Wydział Matematyki i Informatyki
1309 24.10.2012 zmieniająca Uchwałę nr 1228 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie w Białymstoku, w zakresie efektów kształcenia dla kierunku che
1308 24.10.2012 w sprawie limitów przyjęć kandydatów na studia trzeciego stopnia - doktoranckie w roku akademickim 2012/2013
1307 24.10.2012 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Jana Tęgowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1306 24.10.2012 w sprawie wykonywania przez Rektora Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr. hab. Leonarda Etela dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach
1305 24.10.2012 o przyjęciu recenzji prof. dr. hab. Witolda Marciszewskiego w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. Andrzejowi Grzegorczykowi
1304 24.10.2012 w sprawie wyboru członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów
1303 24.10.2012 w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów
1302 24.10.2012 w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich
1301 24.10.2012 w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Ocen Nauczycieli Akademickich
1300 24.10.2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Ocen Nauczycieli Akademickich z Tytułem Naukowym Profesora oraz Dziekanów
1299 24.10.2012 w sprawie wyboru członków Senackiej Komisji ds. Ocen Nauczycieli Akademickich z Tytułem Naukowym Profesora oraz Dziekanów
1298 24.10.2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia
1297 24.10.2012 w sprawie wyboru członków Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia
1296 24.10.2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Senackiej Komisji Oceniającej dla Pracowników Zatrudnionych poza Wydziałami
1295 24.10.2012 w sprawie wyboru członków Senackiej Komisji Oceniającej dla Pracowników Zatrudnionych poza Wydziałami
1294 24.10.2012 w sprawie powołania i zakresu działania Senackiej Komisji ds. Nauki
1293 24.10.2012 w sprawie powołania i zakresu działania Senackiej Komisji ds. Kształcenia
1292 24.10.2012 w sprawie powołania i zakresu działania Senackiej Komisji Finansowo-Budżetowej
1291 24.10.2012 w sprawie powołania i zakresu działania Senackiej Komisji Prawno-Statutowej
1290 24.10.2012 w sprawie powołania i zakresu działania Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia
1289 12.09.2012 w spraw nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2012
1288 12.09.2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Uniwersytet w Białymstoku zabezpieczenia dwóch gwarancji bankowych w formie hipoteki na nieruchomościach położonych przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza I w Białymstoku, ul. Żeroms
1287 12.09.2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu w Białymstoku umowy o udzielenie dwóch gwarancji bankowych oraz ustanowienia przez Uniwersytet w Białymstoku zabezpieczeń z tytułu udzielonych gwarancji
1286 12.09.2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności w roku akademickim 2011/2012
1285 27.06.2012 w sprawie realizacji inwestycji pn. "Wymiana dźwigu na dźwig osobowy dostępny dla osób niepełnosprawnych, przebudowa klatki schodowej i parteru holu w budynku Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 14 w Białymstoku
1284 27.06.2012 w sprawie realizacji inwestycji pn. "Termoizolacja - remont elewacji wraz z dociepleniem i wykonaniem izolacji fundamentów budynku Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 14 w Białymstoku"
1283 27.06.2012 w sprawie realizacji inwestycji pn. "Remont elewacji i wejścia głównego oraz remont murków oporowych wraz z robotami związanymi ze wzmocnieniem konstrukcji przy wejściu głównym do budynku Wydziału Filologicznego i Wydziału Historyczno- Socjolo
1282 27.06.2012 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2012
1281 27.06.2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2011
1280 27.06.2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2011
1279 27.06.2012 w sprawie uroczystości przekazania insygniów władzy rektorskiej
1278 27.06.2012 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Buriackim Państwowym Uniwersytetem (Federacja Rosyjska)
1277 27.06.2012 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Loyola University Maryland (USA)
1276 27.06.2012 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki
1275 27.06.2012 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
1274 27.06.2012 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
1273 27.06.2012 w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na rzecz studentów studiów stacjonarnych
1272 27.06.2012 w sprawie zmiany nazwy prowadzonych przez Wydział Prawa Studiów Podyplomowych Prawnokarna ochrona finansowych interesów Skarbu Państwa na Studia Podyplomowe Prawnokarna ochrona finansowych interesów Skarbu Państwa- skuteczne odzyskiwanie mienia
1271 27.06.2012 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Studiów Podyplomowych Bankowość i Rynki Finansowe
1270 27.06.2012 w sprawie zwiększenia w planach studiów stacjonarnych ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych ponad ustaloną w dotychczas obowiązujących planach studiów
1269 27.06.2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie w Białymstoku
1268 27.06.2012 w sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2012/2013
1267 27.06.2012 w sprawie limitów przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2012/2013
1266 27.06.2012 w sprawie upoważnienia urzędującego Rektora i Rektora-elekta do wspólnego dokonania ostatecznych ustaleń dotyczących limitów przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2012
1265 27.06.2012 w sprawie zatrudnienia mgr Haliny Brzezińskiej-Stec na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia
1264 27.06.2012 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Pawła Czesława Szuszczyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1263 27.06.2012 w sprawie zatrudnienia dr. Adama Waldemara Czarnoty na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1262 27.06.2012 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Macieja Mączyńskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres trzech lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1261 27.06.2012 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Teodora Breczko na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1260 27.06.2012 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Jana Kofmana na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres jednego roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1259 27.06.2012 w sprawie mianowania prof. dr. hab. Henryka Jana Wnorowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
1258 27.06.2012 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Valerego Isidorova na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1257 30.05.2012 w sprawie realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku położonego przy ul. Mickiewicza 1 w Białymstoku"
1256 30.05.2012 w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Michigan State University College of Law (USA)
1255 30.05.2012 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem Kijowskim im. Borysa Hrinchenki (Ukraina) oraz Akademią Humanistyczno-Pedagogiczną w Chmielnickim (Ukraina )
1254 30.05.2012 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Instytutem Geofizyki im. S. Subbotina Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
1253 30.05.2012 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki
1252 30.05.2012 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Prawa Studiów Podyplomowych
1251 30.05.2012 w sprawie prowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii specjalności w ramach kierunku pedagogika
1250 30.05.2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków stadiów prowadzonych w Uniwersytecie w Białymstoku
1249 30.05.2012 w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014
1248 30.05.2012 w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu w Białymstoku
1247 30.05.2012 w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu w Białymstoku
1246 30.05.2012 w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku
1245 30.05.2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Mieczysława Juliana Goettela na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1244 30.05.2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Elżbiety Jaszczyszyn na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1243 30.05.2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Małgorzaty Cecylii Halickiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1242 30.05.2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Czesława Dziekanowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1241 30.05.2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Luby Uby na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1240 30.05.2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Edwarda Wiktora Piotrowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1239 30.05.2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Jadwigi Zofii Sadowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1238 30.05.2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Marzanny Poniatowicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1237 30.05.2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Urszuli Gołaszewskiej - Kaczan na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1236 30.05.2012 w sprawie kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2013-2016
1235 30.05.2012 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Uniwersytetu"
1234 30.05.2012 w sprawie przyznania "Medalu Uniwersytetu w Białymstoku"
1233 30.05.2012 w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu w Białymstoku
1232 25.04.2012 w sprawie zmian w Uchwale nr 1187 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie planowanych limitów przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim
1231 25.04.2012 w sprawie prowadzenia przez Wydział Historyczno-Socjologiczny specjalności w ramach kierunku socjologia
1230 25.04.2012 w sprawie prowadzenia przez Wydział Fizyki specjalności fizyka medyczna w ramach kierunku fizyka
1229 25.04.2012 w sprawie likwidacji specjalności antropologia kultury prowadzonej przez Wydział Filologiczny w ramach kierunku filologia polska
1228 25.04.2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie w Białymstoku
1227 25.04.2012 w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
1226 25.04.2012 w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku
1225 25.04.2012 w sprawie Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku
1224 25.04.2012 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania
1223 25.04.2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Urszuli Sokólskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1222 04.04.2012 w sprawie Statutu Uniwersytetu w Białymstoku
1221 28.03.2012 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2012
1220 28.03.2012 w sprawie zmian w Uchwale nr 1108 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zasad i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w r
1219 28.03.2012 w sprawie prowadzenia przez Wydział Historyczno-Socjologiczny kierunku studiów filozofia, w zakresie niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, począwszy od roku akademickiego 2012/2013
1218 28.03.2012 w sprawie utworzenia kierunku studiów biologia z geografią i prowadzenia tego kierunku przez Wydział Biologiczno-Chemiczny w zakresie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, począwszy od roku akademickiego 2012/2013, o
1217 28.03.2012 w sprawie prowadzenia przez Wydział Prawa kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe w zakresie niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, począwszy od roku akademickiego 2012/2013, oraz określenia efektów kształcenia dl
1216 28.03.2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe, studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki i prowadzenia tego kierunku przez Wydział Prawa w zakresie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, poczÄ
1215 28.03.2012 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
1214 28.03.2012 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania
1213 28.03.2012 w sprawie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń
1212 28.03.2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy Schmeidel na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1211 28.03.2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Marka Kisielewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1210 28.03.2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Ryszarda Ireneusza Łaźnego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1209 28.03.2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Joanny Karpińskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1208 28.03.2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Beaty Izabelli Godlewskiej - Żyłkiewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1207 28.03.2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Katarzyny Bagan-Kurluty na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1206 28.03.2012 w sprawie mianowania prof. dr hab. Haliny Święczkowskiej na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
1205 29.02.2012 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
1204 29.02.2012 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających
1203 29.02.2012 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia planów i programów studiów doktoranckich
1202 29.02.2012 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, profili i poziomów kształcenia studiów wyższych
1201 29.02.2012 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Historyczno Socjologiczny kierunku studiów filozofia, w zakresie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku
1200 29.02.2012 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Andrei’a Stupakevicha na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1199 29.02.2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Bernadetty Marii Puchalskiej - Dąbrowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1198 29.02.2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Elżbiety Konończuk na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1197 29.02.2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Elżbiety Dąbrowicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1196 29.02.2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Kamili Joanny Budrowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1195 29.02.2012 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Tadeusza Krogulca na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1194 29.02.2012 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Anatola Kojło na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1193 29.02.2012 w sprawie utworzenia okręgów i rozdziału mandatów na poszczególne okręgi dla wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu i przedstawicieli do Senatu z grona pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu, na kadencję 2012 - 2016
1192 29.02.2012 w sprawie ustalenia liczby mandatów do Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w grupach pracowników, studentów i doktorantów
1191 25.01.2012 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2012
1190 25.01.2012 w sprawie interpretacji przepisu § 49 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku
1189 25.01.2012 w sprawie zorganizowania przez Uniwersytet w Białymstoku "Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej" dla osób niebędacych obywatelami polskimi
1188 25.01.2012 w sprawie planowanej liczby studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2012/2013
1187 25.01.2012 w sprawie planowanych limitów przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2012/2013
1186 25.01.2012 w sprawie zmian w Uchwale nr 1109 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach 2012-2015 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz og
1185 25.01.2012 w sprawie zmian w Uchwale nr 1108 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia
1184 25.01.2012 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Ekonomiczno-Informatycznym Uniwersytetu w Białymstoku z siedzibą w Wilnie a Samorządem Rejonu Wileńskiego Republiki Litewskiej
1183 25.01.2012 w sprawie zmian w strukturze Wydziału Biologiczno-Chemicznego
1182 25.01.2012 w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej
1181 25.01.2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Dariusza Kiełczewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1180 25.01.2012 w sprawie zatrudnienia dr hab. Adama Sadowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1179 25.01.2012 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Bazylego Poskrobko na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1178 25.01.2012 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Kazimierza Trzęsickiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku