2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Zarządzenia Rektora - 2012 rok
Numerz dniaw sprawie
24 11.12.2012 w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Projektu pt. "W kierunku aplikacyjności - doposażenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.
23 11.12.2012 w sprawie Regulaminu Rady Konsultacyjnej przy Rektorze Uniwersytetu w Białymstoku
22 30.11.2012 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego, Wydziału Pedagogiki i Psychologii i Wydziału Prawa
21 12.10.2012 powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej
20 09.10.2012 w sprawie kosztów finansowych postępowań o nadanie tytułu naukowego oraz postępowań/ przewodów o nadanie stopni naukowych
19 04.10.2012 zmieniające Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych
18 02.10.2012 trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie w Białymstoku
17 25.09.2012 wprowadzenia Regulaminu użyczania sprzętu specjalistycznego ułatwiającego dostęp do informacji i zajęć niepełnosprawnym studentom i doktorantom Uniwersytetu w Białymstoku
16 25.09.2012 utworzenia Sekcji - Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych
15 25.09.2012 utworzenia Samodzielnej Sekcji Prawno-Organizacyjnej
14 25.07.2012 wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku
13 25.07.2012 zmieniające Zarządzenie nr 21 Rektora UwB z dnia 20.09.2011 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania, świadczeń pomocy materialnej studentom UwB i Regulaminu przyznawania i wypłacania, świadczeń pomocy materialnej doktorantom UwB
12 25.07.2012 opłat za wydanie i legalizacje dokumentów
11 29.06.2012 zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Historyczno-Socjologicznego, Wydziału Prawa oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania
10 29.06.2012 elektronicznej legitymacji doktoranta
9 13.06.2012 zmieniające Zarządzenie Nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 12.06.2012 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2012/2013
8 12.06.2012 wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2012/2013
7 05.06.2012 Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie w Białymstoku
6 05.06.2012 Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie w Białymstoku
5 04.06.2012 organizacji roku akademickiego 2012/2013 w Uniwersytecie w Białymstoku
4 11.04.2012 szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na rok akademicki 2012 /2013
3 14.03.2012 wprowadzenia Polityki bezpieczeństwo danych osobowych Uniwersytetu w Białymstoku
2 08.02.2012 zmieniające Zarządzenie nr 10/98 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13.08.1998 r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instrukcji w sprawie organizacji i działania Archiwum Uniwersyte
1 08.02.2012 zasad monitorowania przez Uniwersytet w Białymstoku karier zawodowych absolwentów studiów wyższych


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku