2024 Rok
2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Uchwały Senatu - 2013 rok
Numerz dniaw sprawie
1498 18.12.2013 w sprawie zawarcia polsko-amerykańskiego porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Central European Institute, Quinnipiac University Connecticut (USA)i Polskim Stowarzyszeniem Doradczym i Konsultingowym
1497 18.12.2013 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Kirowogradzkim Narodowym Uniwersytetem Technicznym (Ukraina)
1496 18.12.2013 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Grigorija Skoworody w Perejasławiu-Chmielnickim (Ukraina)
1495 18.12.2013 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Międzynarodowym Instytutem Prawa (Federacja Rosyjska)
1494 18.12.2013 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem w Rzymie “La Sapienza" (Włochy)
1493 18.12.2013 w sprawie prowadzenia kierunku studiów kulturoznawstwo, łącznie przez Wydział Filologiczny oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii, w zakresie stacjonarnych studiów drugiego stopnia
1492 18.12.2013 w sprawie utworzenia kierunku studiów kryminologia i prowadzenia tego kierunku przez Wydział Prawa, w zakresie studiów pierwszego stopnia oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku
1491 18.12.2013 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu w Białymstoku
1490 18.12.2013 w sprawie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2014
1489 18.12.2013 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2013
1488 27.11.2013 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2013
1487 27.11.2013 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Omskim Uniwersytetem Państwowym im. F. M. Dostojewskiego (Federacja Rosyjska)
1486 27.11.2013 w sprawie wyboru do Rady Centrum Edukacji Ustawicznej w kadencji 2012-2015
1485 27.11.2013 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu w Białymstoku
1484 27.11.2013 w sprawie zmiany nazwy prowadzonych przez Międzywydziałową Katedrę Teologii Katolickiej Studiów Podyplomowych Doskonalenia Katechetycznego na Studia Podyplomowe Katechetyczno-Pedagogiczne
1483 27.11.2013 w sprawie utworzenia kierunku studiów praca socjalna i prowadzenia tego kierunku łącznie przez Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz Wydział Prawa, w zakresie studiów drugiego stopnia oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku
1482 27.11.2013 w sprawie prowadzenia przez Wydział Filologiczny specjalności w ramach kierunku filologia
1481 27.11.2013 w sprawie prowadzenia przez Wydział Filologiczny specjalności w ramach kierunku filologia polska
1480 27.11.2013 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki
1479 27.11.2013 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
1478 27.11.2013 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
1477 27.11.2013 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Anatolija Antonevicha na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na czas określony, na okres trzech lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1476 27.11.2013 w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich
1475 23.10.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Bondary pod nr 7
1474 23.10.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Szczecinowo pod nr 16
1473 23.10.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Akademickiej 2
1472 23.10.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Białymstoku przy ul. Składowej 12 oraz ul. Hurtowej 1
1471 23.10.2013 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Federalną Państwową Edukacyjną Instytucją Budżetową Szkolnictwa Wyższego “Kostromski Uniwersytet Państwowy im. N. A. Niekrasowa" (Federacja Rosyjska)
1470 23.10.2013 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a The British Law Centre, Juris Angliae Scientia Ltd
1469 23.10.2013 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Irkuckim Uniwersytetem Państwowym (Federacja Rosyjska)
1468 23.10.2013 w sprawie stwierdzenia przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku zgodności zmian wprowadzonych do Regulaminu Samorządu Studenckiego przez Parlament Studencki Uniwersytetu w Białymstoku w Uchwale nr 1 Parlamentu Studenckiego z dnia 1 października 2
1467 23.10.2013 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Centrum Edukacji Nauczycieli studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Szachy - Edukacją Przyszłości
1466 23.10.2013 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Centrum Edukacji Nauczycieli studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Szkolny Doradca Zawodowy
1465 23.10.2013 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Centrum Edukacji Nauczycieli studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Przywództwa w Społecznościach Lokalnych
1464 23.10.2013 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Centrum Edukacji Nauczycieli studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Nauczyciel Zawodu
1463 23.10.2013 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Centrum Edukacji Nauczycieli studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Przywództwa w Oświacie
1462 23.10.2013 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Centrum Edukacji Nauczycieli studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe "Szkoła Guwernantek i Guwernerów"
1461 23.10.2013 w sprawie utworzenia Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu w Białymstoku
1460 23.10.2013 w sprawie wyboru podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2013
1459 23.10.2013 zmieniająca Uchwałę nr 956 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wymiaru zadań dydaktycznych dla stanowisk, na których zatrudniani są nauczyciele akademiccy, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad rozliczan
1458 23.10.2013 w sprawie zgłoszenia kandydatury dra Piotra Konrada Fiedorczyka na członka rady nadzorczej spółki Polskie Radio - Rozgłośnia Regionalna w Białymstoku "Radio Białystok" S.A.
1457 23.10.2013 w sprawie zgłoszenia kandydatury dra hab. Roberta Władysława Ciborowskiego, prof. UwB na członka rady nadzorczej spółki Polskie Radio - Rozgłośnia Regionalna w Białymstoku "Radio Białystok" S.A.
1456 23.10.2013 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Andrzeja Sakowicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1455 23.10.2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności w roku akademickim 2012/2013
1454 18.09.2013 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2013
1453 18.09.2013 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
1453 18.09.2013 1453/a - zmieniajaca Uchwałę nr 1247 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersyte
1452 18.09.2013 w sprawie zmiany nazwy prowadzonych przez Wydział Prawa Studiów Podyplomowych Środowiskowe aspekty funkcjonowania Lasów Państwowych na Studia Podyplomowe Prawne aspekty funkcjonowania Lasów Państwowych
1451 18.09.2013 w sprawie likwidacji Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii
1450 18.09.2013 zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. (tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r.) w
1449 18.09.2013 w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia wyższe i studia doktoranckie obowiązujące cudzoziemców realizujących kształcenie w języku polskim
1448 18.09.2013 w sprawie zatrudnienia dr hab. Anetty Breczko na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1447 18.09.2013 w sprawie zatrudnienia dr hab. Marzanny Marii Morozewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1446 18.09.2013 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Wojciecha Śleszyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1445 18.09.2013 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Jana Kofmana na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1444 18.09.2013 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Jarosława Mariusza Ławskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1443 18.09.2013 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Senackich oraz Komisji Dyscyplinarnych o przedstawicieli Parlamentu Studentów UwB, na okres do dnia 31.08.2014 r.
1442 18.09.2013 w sprawie Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu w Białymstoku
1441 18.09.2013 w sprawie zawarcia umowy o utworzeniu Sieci Uniwersytetów Pogranicza
1440 18.09.2013 w sprawie wysokości odpisu na koszty ogólnouczelniane od przychodów pozabudżetowych jednostek, pochodzących z opłat za świadczone usługi edukacyjne
1439 19.06.2013 w sprawie realizacji inwestycji pn. "Zakup nieruchomości na potrzeby działalności naukowo-dydaktycznej Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie (Litwa)"
1438 19.06.2013 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Rosyjską Akademią Gospodarki Narodowej i Służby Cywilnej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej
1437 19.06.2013 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem w Wilnie, Instytutem Fizyki Teoretycznej i Astronomii (Litwa)
1436 19.06.2013 zmieniająca Uchwałę nr 1228 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie w Białymstoku, w zakresie efektów kształcenia dla kierunku bio
1435 19.06.2013 zmieniająca Uchwałę nr 1228 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie w Białymstoku, w zakresie efektów kształcenia dla kierunku eko
1434 19.06.2013 zmieniająca Uchwałę nr 1269 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie w Białymstoku, w zakresie efektów kształcenia dla kierunku fizy
1433 19.06.2013 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Studiów Podyplomowych Biznes Międzynarodowy
1432 19.06.2013 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Prawa Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego
1431 19.06.2013 w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych prowadzonych przez Wydział Pedagogiki i Psychologii
1430 19.06.2013 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Studiów Podyplomowych Wiedza o Kulturze Polskiej
1429 19.06.2013 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Studiów Podyplomowych Gerontologia Społeczna z Elementami Geriatrii
1428 19.06.2013 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
1427 19.06.2013 zmieniająca Uchwałę nr 1109 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach 2012-2015 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogól
1426 19.06.2013 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2013
1425 19.06.2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2012
1424 19.06.2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2012
1423 19.06.2013 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Tadeusza Łozowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres trzech lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1422 19.06.2013 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jerzego Halickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1421 19.06.2013 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Stanisława Lecha Woronowicza na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1420 19.06.2013 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Anatola Odzijewicza na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1419 19.06.2013 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jana Poleszczuka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1418 19.06.2013 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Zbigniewa Dalewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1417 19.06.2013 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Krzysztofa Buchowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1416 19.06.2013 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Michała Spalińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1415 19.06.2013 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Vladimira Zaiki na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1414 19.06.2013 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Tadeusza Truskolaskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1413 19.06.2013 w sprawie zatrudnienia dr hab. Renaty Przygodzkiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1412 19.06.2013 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Czesława Noniewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1411 19.06.2013 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Andrzeja Franciszka Bociana na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1410 19.06.2013 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jerzego Leonarda Borowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres jednego roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1409 19.06.2013 w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku
1408 19.06.2013 w sprawie wyboru kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2014 - 2017
1407 19.06.2013 w sprawie trybu i zasad wyboru kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2014 - 2017
1406 19.06.2013 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Uniwersytetu"
1405 19.06.2013 w sprawie przyznania "Medalu Uniwersytetu w Białymstoku"
1404 19.06.2013 w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu w Białymstoku
1403 15.05.2013 w sprawie utworzenia na Wydziale Historyczno-Socjologicznym centrum naukowego - Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej
1402 15.05.2013 w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia stacjonarne prowadzone w języku obcym
1401 15.05.2013 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2013
1400 15.05.2013 w sprawie zatrudnienia dr hab. Lilii Citko no stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1399 15.05.2013 w sprawie zatrudnienia prof, dr. hab. Jana Tęgowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracy na czas określony, na okres czterech lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1398 17.04.2013 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Szawelskim Uniwersytetem (Republika Litewska)
1397 17.04.2013 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Państwową Instytucją Środowiskową "Berezinskij biosfernyj zapovednik" (Republika Białoruś)
1396 17.04.2013 w sprawie przekształcenia Uniwersyteckiego Muzeum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy w Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy
1395 17.04.2013 w sprawie likwidacji prowadzonych przez Wydział Biologiczno-Chemiczny Studiów Podyplomowych Współczesna chemia
1394 17.04.2013 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Filologiczny Studiów Podyplomowych Doskonalenie Warsztatu Zawodowego Nauczyciela Języka Angielskiego
1393 17.04.2013 zmieniająca Uchwałę nr 1250 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie w Białymstoku, w zakresie efektów kształcenia dla kierunku praca s
1392 17.04.2013 w sprawie prowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii specjalności w ramach kierunku pedagogika
1391 17.04.2013 w sprawie likwidacji specjalności prowadzonych przez Wydział Pedagogiki i Psychologii w ramach kierunku pedagogika
1390 17.04.2013 w sprawie prowadzenia przez Wydział Ekonomii i Zarządzania specjalności w ramach kierunku ekonomia
1389 17.04.2013 w sprawie likwidacji specjalności matematyka z metodami informatycznymi prowadzonej przez Wydział Matematyki i Informatyki w ramach kierunku matematyka
1388 17.04.2013 w sprawie likwidacji specjalności prowadzonych przez Wydział Fizyki w ramach kierunku fizyka
1387 17.04.2013 w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015
1386 17.04.2013 zmieniająca Uchwałę nr 1249 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w rok
1385 17.04.2013 zmieniająca Uchwałę nr 1109 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach 2012-2015 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogól
1384 17.04.2013 w sprawie prowadzenia przez Uniwersytet w Białymstoku kształcenia w językach obcych
1383 17.04.2013 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w językach obcych w Uniwersytecie w Białymstoku
1382 17.04.2013 w sprawie zatrudnienia dr hab. Iwony Sierockiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1381 17.04.2013 w sprawie zmian w Regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku wprowadzonym Uchwałą nr 1225 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r.
1380 17.04.2013 w sprawie przyjęcia i realizacji przez Rektora planu oszczędnościowego Uniwersytetu w Białymstoku
1379 06.03.2013 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2013
1378 06.03.2013 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem w Salento (Włochy)
1377 06.03.2013 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Państwowym Uniwersytetem Lingwistycznym im.V. Brusowa w Erewaniu (Armenia)
1376 06.03.2013 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Białoruskim Uniwersytetem Państwowym w Mińsku
1375 06.03.2013 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
1374 06.03.2013 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
1373 06.03.2013 w sprawie zasad wykonywania przez nauczycieli akademickich będących pracownikami Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, w ramach pensum dydaktycznego, zajęć dydaktycznych: w PEDAGOGIUM Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warsz
1372 06.03.2013 zmieniająca Uchwałę nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
1371 06.03.2013 w sprawie wysokości odpisu na koszty ogólnouczelniane od przychodów pozabudżetowych jednostek, pochodzących z opłat za świadczone usługi edukacyjne
1370 06.03.2013 zmieniająca Uchwałę nr 1109 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach 2012-2015 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogó
1369 06.03.2013 w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia - doktoranckie w roku akademickim 2013/2014
1368 06.03.2013 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Tomasza Hauschilda na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1367 06.03.2013 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich
1366 06.03.2013 w sprawie wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej
1365 06.03.2013 w sprawie powołania Kapituły Medalu Uniwersytetu w Białymstoku
1364 06.03.2013 w sprawie zawarcia przez Rektora Uniwersytetu w Białymstoku umowy kredytu w rachunku bieżącym Uniwersytetu prowadzonym przez Bank Millennium
1363 06.03.2013 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Uniwersytet w Białymstoku zabezpieczenia udzielonego kredytu w formie hipoteki na nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 1 w Białymstoku
1362 06.03.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu w Białymstoku umowy kredytu w walucie polskiej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz ustanowienia przez Uniwersytet w Białymstoku zabezpieczeń udzielonego kredytu
1361 06.03.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 9a oraz ul. Lipowej 41 i ul. Lipowej 43a
1360 06.03.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Białymstoku przy Al. J. Piłsudskiego 11/4
1359 23.01.2013 w sprawie przystąpienia Uniwersytetu w Białymstoku do konkursu na zorganizowanie Letniej Szkoły Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla cudzoziemców i studentów polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich
1358 23.01.2013 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Państwowym Uniwersytetem Moskiewskim im. M.W. Łomonosowa (Federacja Rosyjska)
1357 23.01.2013 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Instytutem Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie (Federacja Rosyjska)
1356 23.01.2013 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Károly Róbert College (Węgry)
1355 23.01.2013 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym (Ukraina)
1354 23.01.2013 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Wydziałem Prawa Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie (Republika Litewska)
1353 23.01.2013 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Prawa Studiów Podyplomowych Międzynarodowa Współpraca Samorządu Terytorialnego
1352 23.01.2013 w sprawie wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego
1351 23.01.2013 w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
1350 23.01.2013 w sprawie planowanej liczby studentów studiów stacjonarnych, finansowanych z budżetu państwa na poszczególnych kierunkach studiów, w roku akademickim 2013/2014
1349 23.01.2013 w sprawie planowanych limitów przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014
1348 23.01.2013 w sprawie zatrudnienia dr hab. Barbary Anny Roszkowskiej-Mądrej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1347 23.01.2013 w sprawie zatrudnienia dr hab. Wiolety Teresy Danilewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1346 23.01.2013 w sprawie zatrudnienia dr hab. Joanny Doroty Sieńczyło-Chlabicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1345 23.01.2013 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Andrzeja Panasiuka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1344 23.01.2013 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Stanisława Stefana Bożyka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1343 23.01.2013 w sprawie uzupełniania składu Komisji Senackich, Komisji Dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów o przedstawicieli doktorantów


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku