2024 Rok
2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Uchwały Senatu - 2015 rok
Numerz dniaw sprawie
1813 16.12.2015 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Polską Macierzą Szkolną w Grodnie (Republika Białoruś)
1812 16.12.2015 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
1811 16.12.2015 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2015
1810 16.12.2015 w sprawie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2016
1809 16.12.2015 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2015
1808 16.12.2015 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej
1807 25.11.2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Ludwika Zamenhofa 15 oznaczonej numerem geodezyjnym 1401/3 na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa
1806 25.11.2015 w sprawie zawarcia aneksu do umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem im. Masaryka w Brnie (Republika Czeska)
1805 25.11.2015 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Grodzieńskim Państwowym Uniwersytetem im. Janki Kupały (Republika Białoruś)
1804 25.11.2015 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Riazańskim Państwowym Uniwersytetem im. S. A. Jesienina (Rosja)
1803 25.11.2015 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Katolickim Uniwersytetem w Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy)
1802 25.11.2015 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Litewskim Uniwersytetem Edukologicznym w Wilnie (Litwa)
1801 25.11.2015 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Ekonomii i Zarządzania studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Zarządzanie placówką medyczną
1800 25.11.2015 w sprawie prowadzenia przez Wydział Filologiczny specjalności etnofilologia białoruska w ramach kierunku filologia
1799 25.11.2015 zmieniająca Uchwałę nr 1711 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach 2016-2019 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych
1798 25.11.2015 w sprawie zgłoszenia kandydatury dra Pawła Jamroza na członka rady nadzorczej spółki Polskie Radio - Rozgłośnia Regionalna w Białymstoku "Radio Białystok" S. A.
1797 28.10.2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich
1796 28.10.2015 w sprawie zawarcia umowy o przystąpieniu Uniwersytetu w Białymstoku do Baltic Sea Region University Network (BSRUN)
1795 28.10.2015 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
1794 28.10.2015 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologiczno-Chemicznego
1793 28.10.2015 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Teresy Mróz na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas okreslony, na okres do dnia 30.09.2016 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1792 28.10.2015 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Waltera Janusza Żelaznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1791 28.10.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności w roku akademickim 2014/2015
1790 30.09.2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Świerkowej oznaczonej numerem geodezyjnym 38 obręb 9 na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział
1789 30.09.2015 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Narodowym Uniwersytetem imienia Tarasa Szewczenki w Kijowie (Ukraina)
1788 30.09.2015 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
1787 30.09.2015 w sprawie Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku
1786 30.09.2015 zmieniająca Uchwałę nr 1738 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2015 r. zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
1785 30.09.2015 w sprawie wysokości odpisu na koszty ogólnouczelniane od przychodów pozabudżetowych jednostek, pochodzących z opłat za świadczone usługi edukacyjne
1784 30.09.2015 w sprawie zmiany Uchwały nr 1169 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. wzoru arkusza oceny okresowej nauczyciela akademickiego
1783 30.09.2015 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Piotra Niczyporuka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1782 30.09.2015 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Andrzeja Andrejczuka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1781 30.09.2015 w sprawie zatrudnienia dr hab. Anny Barbary Wydryckiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1780 30.09.2015 w sprawie zatrudnienia dr hab. Walentyny Jakimiuk-Sawczyńskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1779 30.09.2015 w sprawie uzupełnienia komisji dyscyplinarnych o przedstawicieli studentów
1778 30.09.2015 w sprawie uzupełnienia składu komisji senackich o przedstawicieli studentów
1777 30.09.2015 w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Ocen Nauczycieli Akademickich
1776 30.09.2015 w sprawie kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r.
1775 29.06.2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Białymstoku przy ul. Składowej 12 oraz ul. Hurtowej 1
1774 29.06.2015 zmieniająca Uchwałę nr 1687 Senatu UwB z dnia 25.02.2015 r. w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2015/2016, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów
1773 29.06.2015 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Prawa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Specjalista obsługi celnej
1772 29.06.2015 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Praca z Uczniem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych w Systemie Edukacji Integracyjnej i Włączającej
1771 29.06.2015 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki
1770 29.06.2015 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania
1769 29.06.2015 w sprawie organizacji potwierdzenia efektów uczenia się w Uniwersytecie w Białymstoku
1768 29.06.2015 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Białymstoku na rok 2015
1767 29.06.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Białymstoku za rok 2014
1766 29.06.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2014 i podziału wyniku finansowego
1765 29.06.2015 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Joanny Doroty Sieńczyło-Chlabicz na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1764 29.06.2015 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Joanny Małgorzaty Salachny na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1763 29.06.2015 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Dariusza Ryszarda Kijowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1762 29.06.2015 w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy Katarzyny Citko na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1761 29.06.2015 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Grzegorza Wojciecha Nowackiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1760 29.06.2015 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Andrzeja Sadowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1759 29.06.2015 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Vladimira Zaiki na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres trzech lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1758 29.06.2015 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Aleksandra Maksimczuka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1757 29.06.2015 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jerzego Leonarda Borowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1756 29.06.2015 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Czesława Noniewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1755 29.06.2015 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Andrzeja Franciszka Bociana na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1754 29.06.2015 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Kazimierza Stanisława Meredyka na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1753 29.06.2015 w sprawie przyznania "Medalu Uniwersytetu w Białymstoku"
1752 27.05.2015 w sprawie realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku" połozonego przy ul. Mickiewicza 1 w Białymstoku
1751 27.05.2015 w sprawie realizacji inwestycji pn. "Zakup nieruchomości w Wilnie na potrzeby Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku z siedzibą w Wilnie na cele inwestycyjne"
1750 27.05.2015 w sprawie realizacji inwestycji pn. "Zakup nieruchomości wraz z przebudową w Wilnie na potrzeby Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku z siedzibą w Wilnie"
1749 27.05.2015 w sprawie polityki zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku
1748 27.05.2015 w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku
1747 27.05.2015 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
1746 27.05.2015 w sprawie likwidacji prowadzonych przez Wydział Filologiczny studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Audiodeskrypcji i Retoryki Praktycznej
1745 27.05.2015 w sprawie zmiany nazwy prowadzonych przez Wydział Filologiczny studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa na Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa
1744 27.05.2015 w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnie przez Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz Wydział Filologiczny studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego
1743 27.05.2015 w sprawie prowadzenia przez Wydział Ekonomii i Zarządzania specjalności w ramach kierunku zarządzanie
1742 27.05.2015 w sprawie prowadzenia przez Wydział Ekonomii i Zarządzania specjalności w ramach kierunku ekonomia
1741 27.05.2015 w sprawie prowadzenia przez Wydział Filologiczny specjalności w ramach kierunku filologia polska
1740 27.05.2015 w sprawie zwiększenia w planach studiów stacjonarnych ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych ponad ustaloną w dotychczas obowiązujących planach studiów
1739 27.05.2015 w sprawie zmian w Uchwale nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kier
1738 27.05.2015 w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
1737 27.05.2015 w sprawie zasad wyróżniania rozpraw doktorskich
1736 27.05.2015 w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego
1735 27.05.2015 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Tomasza Brzezińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1734 27.05.2015 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Edmunda Dmitrowa na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1733 29.04.2015 w sprawie utworzenia kierunku studiów europeistyka - profil praktyczny w zakresie studiów pierwszego stopnia i prowadzenia tego kierunku przez Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie oraz określenia efektów kształcenia dla kierunku
1732 29.04.2015 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Państwowym Uniwersytetem Technologicznym w Czernihowie (Ukraina)
1731 29.04.2015 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Narodową Akademią Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy - Odeski Regionalny Instytut Administracji Publicznej (Ukraina)
1730 29.04.2015 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2015
1729 29.04.2015 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Katedrę Teologii Katolickiej studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Etyka i Filozofia Religii w Szkole
1728 29.04.2015 w sprawie prowadzenia łącznie przez Wydział Filologiczny i Wydział Pedagogiki i Psychologii specjalności w ramach kierunku studiów kulturoznawstwo
1727 29.04.2015 w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017
1726 29.04.2015 zmieniajaca Uchwałę nr 1204 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia planów i programów studiów podyplomowych oraz ku
1725 29.04.2015 zmieniajaca Uchwałę nr 1203 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia planów i programów studiów doktoranckich
1724 29.04.2015 zmieniajaca Uchwałę nr 1226 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku
1723 29.04.2015 w sprawie Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku
1722 29.04.2015 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu w Białymstoku
1721 29.04.2015 w sprawie zmiany Uchwały nr 1169 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru arkusza oceny okresowej nauczyciela akademickiego
1720 29.04.2015 w sprawie zatrudnienia dr hab. Anny Piszcz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1719 29.04.2015 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Grzegorza Kryszenia na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1718 29.04.2015 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Dariusza Jana Kuleszy na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1717 29.04.2015 w sprawie zatrudnienia dr hab. Anny Teresy Kieżuń na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1716 29.04.2015 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Marii Nowackiej na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1715 29.04.2015 w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Senackiej Komisji ds. Nauki o przedstawicieli Samorządu Doktorantów
1714 25.03.2015 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2015
1713 25.03.2015 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ewaluacja w Edukacji
1712 25.03.2015 w sprawie zasad rekrutacji na studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016
1711 25.03.2015 w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach 2016-2019 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię
1710 25.03.2015 w sprawie prowadzenia przez Wydział Biologiczno-Chemiczny specjalności w ramach kierunku ochrona środowiska
1709 25.03.2015 w sprawie prowadzenia przez Wydział Biologiczno-Chemiczny specjalności w ramach kierunku ochrona środowiska
1708 25.03.2015 w sprawie prowadzenia przez Wydział Biologiczno-Chemiczny specjalności w ramach kierunku przyroda
1707 25.03.2015 w sprawie prowadzenia przez Wydział Biologiczno-Chemiczny specjalności w ramach kierunku chemia
1706 25.03.2015 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki
1705 25.03.2015 w sprawie Regulaminu korzystania z aparatury naukowo-badawczej zakupionej ze środków projektu "W kierunku aplikacyjności - doposażenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski W
1704 25.03.2015 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologiczno-Chemicznego
1703 25.03.2015 w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu w Białymstoku
1702 25.03.2015 w sprawie Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników pracy intelektualnej w Uniwersytecie w Białymstoku
1701 25.03.2015 w sprawie przyznania dr hab. Marcie Elizie Płońskiej-Brzezińskiej nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
1700 25.03.2015 w sprawie wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej
1699 25.03.2015 w sprawie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych
1698 25.03.2015 w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu w Białymstoku
1697 25.02.2015 w sprawie poparcia inicjatywy Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego uhonorowania pamięci prof. dr hab. Aliny Myrchy - poprzez nadanie sali audytoryjnej Instytutu Biologii Jej imienia
1696 25.02.2015 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Dniepropietrowskim Uniwersytetem Narodowym im. Olesa Honchara (Ukraina)
1695 25.02.2015 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem Łotewskim (Łotwa)
1694 25.02.2015 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem w Tsukuba (Japonia)
1693 25.02.2015 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
1692 25.02.2015 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
1691 25.02.2015 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2015
1690 25.02.2015 w sprawie kierunków działań władz Uczelni w sytuacji znacznego spadku liczby studentów podejmujących studia na Uniwersytecie w Białymstoku
1689 25.02.2015 zmieniająca Uchwałę nr 1476 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich
1688 25.02.2015 zmieniająca Uchwałę nr 1342 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów dyplomu doktorskiego i dyplomów habilitacyjnych wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku
1687 25.02.2015 w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2015/2016, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów
1686 25.02.2015 zmieniająca Uchwałę nr 1569 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w
1685 25.02.2015 w sprawie likwidacji specjalności prowadzonych przez Wydział Filologiczny w ramach kierunku studiów filologia
1684 25.02.2015 w sprawie zniesienia kierunku studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo prowadzonego przez Wydział Filologiczny
1683 25.02.2015 w sprawie prowadzenia przez Wydział Filologiczny specjalności w ramach kierunku filologia
1682 25.02.2015 w sprawie prowadzenia przez Wydział Filologiczny specjalności w ramach kierunku filologia
1681 25.02.2015 w sprawie prowadzenia przez Wydział Prawa kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe w zakresie stacjonarnych studiów drugiego stopnia
1680 25.02.2015 w sprawie utworzenia na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie kierunku europeistyka
1679 25.02.2015 w sprawie likwidacji 3-letnich studiów drugiego stopnia dla kandydatów bez przygotowania pedagogicznego prowadzonych na kierunku studiów pedagogika przez Wydział Pedagogiki i Psychologii
1678 25.02.2015 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Mariusza Popławskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1677 25.02.2015 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Wojciecha Filipkowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1676 25.02.2015 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Adama Doliwy na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1675 25.02.2015 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Witolda Remigiusza Rudnickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1674 25.02.2015 w sprawie zatrudnienia dr hab. Marii Tekielak na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1673 25.02.2015 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Dariusza Macieja Satuły na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres pięciu lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1672 25.02.2015 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Jana Leszka Cieślińskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1671 25.02.2015 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jerzego Grabowieckiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1670 28.01.2015 w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu w Białymstoku i wykonawców projektów niebędących pracownikami Uniwersytetu w Białymstoku w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych
1669 28.01.2015 w sprawie przystąpienia Uniwersytetu w Białymstoku do konkursu na zorganizowanie Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców
1668 28.01.2015 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Uniwersytet w Białymstoku składnikami aktywów trwałych poprzez ustanowienie hipoteki
1667 28.01.2015 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Uniwersytet w Białymstoku składnikami aktywów trwałych poprzez ustanowienie hipoteki
1666 28.01.2015 w sprawie ustanowienia przez Uniwersytet w Białymstoku hipoteki na zabezpieczenie kredytu udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego
1665 28.01.2015 w sprawie ustanowienia przez Uniwersytet w Białymstoku hipoteki na zabezpieczenie kredytu udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego
1664 28.01.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu w Białymstoku umowy kredytu w walucie polskiej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz ustanowienia przez Uniwersytet w Białymstoku zabezpieczeń udzielanego kredytu
1663 28.01.2015 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Instytutem Biofizyki Teoretycznej i Eksperymentalnej Rosyjskiej Akademii Nauk (Federacja Rosyjska)
1662 28.01.2015 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Komunikacji Międzykulturowej
1661 28.01.2015 w sprawie utworzenia kierunku studiów kryminologia w zakresie studiów drugiego stopnia i prowadzenia tego kierunku przez Wydział Prawa oraz określenia efektów kształcenia dla kierunku
1660 28.01.2015 w sprawie utworzenia kierunku studiów filozofia i etyka w zakresie studiów pierwszego stopnia i prowadzenia tego kierunku przez Wydział Historyczno-Socjologiczny oraz określenia efektów kształcenia dla kierunku
1659 28.01.2015 w sprawie utworzenia kierunku studiów logistyka w zakresie studiów pierwszego stopnia i prowadzenia tego kierunku przez Wydział Ekonomii i Zarzadzania oraz określenia efektów kształcenia dla kierunku
1658 28.01.2015 zmieniajaca Uchwałę nr 1109 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach 2012-2015 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogóln
1657 28.01.2015 w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku