2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Zarządzenia Rektora - 2015 rok
Numerz dniaw sprawie
44 30.12.2015 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji centralnej oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu w Białymstoku
43 30.12.2015 w sprawie kosztów pośrednich działalności badawczej Uniwersytetu w Białymstoku
42 18.12.2015 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w budynkach zlokalizowanych na terenie Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku
41 16.12.2015 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego - zmiana nazwy Instytutu Socjologii
40 16.11.2015 w sprawie harmonogramu działań na rzecz jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2015/2016 i 2016/2017
39 28.10.2015 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
38 28.10.2015 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologiczno-Chemicznego
37 01.10.2015 w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej zarządzania projektem "Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
36 01.10.2015 w sprawie procedur weryfikacji zgodności wykonania robót budowlanych, usług i/lub dostaw z zawartą umową do projektu "Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym" w ramach Programu Ope
35 01.10.2015 w sprawie przygotowania wniosku o płatność, w tym zasad weryfikacji i poświadczenia zgodności wydatków włączonych do wniosku o płatność z zasadami zawartymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PORPW do projektu "Budowa Ins
34 30.09.2015 zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
33 17.09.2015 w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 15 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
32 04.09.2015 w sprawie kosztów finansowych postępowań o nadanie tytułu naukowego oraz postępowań/przewodów o nadanie stopni naukowych
31 24.08.2015 w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on"
30 08.07.2015 w sprawie Otwartego Systemu Antyplagiatowego
29 08.07.2015 w sprawie zasad wystawiania w Uniwersytecie w Białymstoku faktur ze sprzedaży towarów i usług na rzecz osób prawnych i fizycznych
28 29.06.2015 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki
27 29.06.2015 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania
26 22.06.2015 w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 15 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
25 15.06.2015 w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016 w Uniwersytecie w Białymstoku
24 12.06.2015 w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej zarządzania projektem "Budowa Wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
23 12.06.2015 w sprawie procedur weryfikacji zgodności wykonania robót budowlanych, usług i/lub dostaw z zawartą umową do projektu "Budowa Wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
22 12.06.2015 w sprawie przygotowania wniosku o płatność, w tym zasad weryfikacji i poświadczenia zgodności wydatków włączonych do wniosku o płatność z zasadami zawartymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ do projektu "Budowa
21 29.05.2015 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku
20 27.05.2015 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
19 27.05.2015 w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2015/2016
18 11.05.2015 w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016 w Uniwersytecie w Białymstoku
17 08.05.2015 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu w Białymstoku
16 29.04.2015 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu w Białymstoku
15 31.03.2015 w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
14 25.03.2015 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki
13 25.03.2015 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologiczno-Chemicznego
12 09.03.2015 w sprawie prowadzenia spraw związanych z promowaniem doktorów i doktorów habilitowanych w Uniwersytecie w Białymstoku
11 25.02.2015 w sprawie udzielania zamówień publicznych
10 25.02.2015 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
9 25.02.2015 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
8 24.02.2015 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku
7 24.02.2015 w sprawie zasad organizacji i rozliczania konferencji naukowych i edukacyjnych w Uniwersytecie w Białymstoku
6 23.02.2015 w sprawie sposobu podpisywania przez upoważnionych Prorektorów Uniwersytetu w Białymstoku świadectw ukończenia studiów podyplomowych i świadectw ukończenia studiów doktoranckich
5 23.02.2015 zmieniające Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad sporządzania dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomów
4 03.02.2015 w sprawie organizacji cyklu wydawniczego czasopism wydawanych na Uniwersytecie w Białymstoku
3 19.01.2015 w sprawie zasad i trybu postępowania w celu wyegzekwowania należytych opłat za świadczone usługi edukacyjne
2 16.01.2015 w sprawie powołania Uczelnianego Koordynatora Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on
1 16.01.2015 w sprawie Instrukcji obiegu dokumentów księgowych Uniwersytetu w Białymstoku


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku