2024 Rok
2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Uchwały Senatu - 2016 rok
Numerz dniaw sprawie
1983 21.12.2016 w sprawie stwierdzenia zgodności zmian w Regulaminie Samorządu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu w Białymstoku
1982 21.12.2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Białymstoku przy Al. J. Piłsudskiego 11/4
1981 21.12.2016 w sprawie przystąpienia Uniwersytetu w Białymstoku do konkursu na zorganizowanie Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców
1980 21.12.2016 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Narodowym Uniwersytetem Lwowskim im. Iwana Franki (Ukraina)
1979 21.12.2016 w sprawie zmiany efektów kształcenia realizowanych dla kierunku studiów fizyka, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia z profilu praktycznego na profil ogólnoakademicki oraz
1978 21.12.2016 w sprawie ustalania wysokości honorarium w wynagrodzeniu wynikającym ze stosunku pracy
1977 21.12.2016 w sprawie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2017
1976 21.12.2016 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2016
1975 30.11.2016 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Zhejiang University of Technology (Chiny)
1974 30.11.2016 w sprawie likwidacji prowadzonych przez Wydział Ekonomii i Zarządzania studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Planowanie Działalności MSP na Rynku Globalnym
1973 30.11.2016 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
1972 30.11.2016 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
1971 30.11.2016 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
1970 30.11.2016 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
1969 30.11.2016 w sprawie wyboru podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2016
1968 30.11.2016 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Sławomira Presnarowicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1967 30.11.2016 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Mariusza Zemło na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1966 30.11.2016 w sprawie zatrudnienia dr hab. Beaty Iwony Kuryłowicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1965 30.11.2016 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Wandy Marianny Supy na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres do 30.09.2018 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1964 30.11.2016 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Kamili Joanny Budrowskiej na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1963 30.11.2016 o przyjęciu recenzji dr. hab. Edmunda Dmitrowa, prof. UwB w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego prof. dr. hab. Tomaszowi Szarocie
1962 30.11.2016 o powołaniu recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Jerzemu Maksymiukowi
1961 30.11.2016 o powołaniu prof. dr. hab. Andrzeja Sadowskiego na Promotora w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Jerzemu Maksymiukowi
1960 30.11.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Jerzemu Maksymiukowi
1959 26.10.2016 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy)
1958 26.10.2016 w sprawie zatrudnienia ks. dr. hab. Marka Ławreszuka na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1957 26.10.2016 w sprawie zatrudnienia ks. dr. hab. Andrzeja Proniewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1956 26.10.2016 w sprawie zatrudnienia dr hab. Agnieszki Barbary Malarewicz-Jakubów na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1955 26.10.2016 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Grzegorza Moroza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1954 26.10.2016 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Marcina Piotra Sielezniewa na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1953 26.10.2016 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Jacka Witolda Morzyckiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 29.11.2016 r. do 31.07.2019 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1952 26.10.2016 w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji Prawno-Statutowej
1951 26.10.2016 o powołaniu recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Adamowi Andrzejowi Hulanickiemu
1950 26.10.2016 o powołaniu prof. dr hab. Beaty Izabelli Godlewskiej-Żyłkiewicz na Promotora w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Adamowi Andrzejowi Hulanickiemu
1949 26.10.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Adamowi Andrzejowi Hulanickiemu
1948 26.10.2016 o powołaniu recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Zbigniewowi Jerzemu Galusowi
1947 26.10.2016 o powołaniu prof. dr. hab. Krzysztofa Winklera na Promotora w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Zbigniewowi Jerzemu Galusowi
1946 26.10.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Zbigniewowi Jerzemu Galusowi
1945 26.10.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności w roku akademickim 2015/2016
1944 28.09.2016 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem w Prisztinie "Hasan Prisztina" (Kosowo)
1943 28.09.2016 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Filologiczny studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Literatury Dziecięcej i Bibliotekarstwa
1942 28.09.2016 w sprawie zmiany Uchwały nr 1628 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na rzecz studentów
1941 28.09.2016 w sprawie zmian w Uchwale nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych
1940 28.09.2016 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Krzysztofa Arcimowicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1939 28.09.2016 w sprawie zatrudnienia dr hab. Joanny Katarzyny Sadowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1938 28.09.2016 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Roberta Poczobuta na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1937 28.09.2016 w sprawie zatrudnienia dr hab. Barbary Cieślińskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1936 28.09.2016 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Wioletty Małgorzaty Kowalskiej na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1935 28.09.2016 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jerzego Leonarda Borowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1934 28.09.2016 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Teresy Mróz na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1933 28.09.2016 w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisji ds. Stypendiów naukowych
1932 28.09.2016 w sprawie wyboru członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów
1931 28.09.2016 w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów
1930 28.09.2016 w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich
1929 28.09.2016 w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Ocen Nauczycieli Akademickich
1928 28.09.2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Ocen Nauczycieli Akademickich z Tytułem Naukowym oraz Dziekanów
1927 28.09.2016 w sprawie wyboru członków Senackiej Komisji ds. Ocen Nauczycieli Akademickich z Tytułem Naukowym oraz Dziekanów
1926 28.09.2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Senackiej Komisji Oceniającej dla Pracowników Zatrudnionych poza Wydziałami
1925 28.09.2016 w sprawie wyboru członków Senackiej Komisji Oceniającej dla Pracowników Zatrudnionych poza Wydziałami
1924 28.09.2016 w sprawie wyboru członków Senackiej Komisji ds. Nauki
1923 28.09.2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Nauki
1922 28.09.2016 w sprawie wyboru członków Senackiej Komisji ds. Kształcenia
1921 28.09.2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Kształcenia
1920 28.09.2016 w sprawie wyboru członków Senackiej Komisji Finansowo-Budżetowej
1919 28.09.2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Senackiej Komisji Finansowo-Budżetowej
1918 28.09.2016 w sprawie wyboru członków Senackiej Komisji Prawno-Statutowej
1917 28.09.2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Senackiej Komisji Prawno-Statutowej
1916 28.09.2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia
1915 28.09.2016 w sprawie wyboru członków Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia
1914 28.09.2016 w sprawie powołania i zakresu działania Senackiej Komisji ds. Nauki
1913 28.09.2016 w sprawie powołania i zakresu działania Senackiej Komisji ds. Kształcenia
1912 28.09.2016 w sprawie powołania i zakresu działania Senackiej Komisji Finansowo-Budżetowej
1911 28.09.2016 w sprawie powołania i zakresu działania Senackiej Komisji Prawno-Statutowej
1910 28.09.2016 w sprawie powołania i zakresu działania Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia
1909 29.06.2016 zmian w Uchwale Senatu UwB nr 956 z dnia 16.06.2010r w sprawie wymiaru zadań dydaktycznych dla stanowisk, na których zatrudniani są nauczyciele akademiccy zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad rozliczania i finansowania godzin ponadwymiarowy
1908 29.06.2016 w sprawie zawarcia aneksu do umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Państwowym Uniwersytetem Woroneskim (Federacja Rosyjska)
1907 29.06.2016 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
1906 29.06.2016 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
1905 29.06.2016 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
1904 29.06.2016 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Centrum Edukacji Ustawicznej studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Coaching Rodzinny
1903 29.06.2016 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogiki
1902 29.06.2016 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Filologiczny studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Literatura i kultura Podlasia. Edukacja - animacja - promocja
1901 29.06.2016 w sprawie wzoru świadectwa uzyskania przygotowania pedagogicznego
1900 29.06.2016 w sprawie zmian w Uchwale nr 1727 Senatu UwB z dnia 29.04.2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017
1899 29.06.2016 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2016
1898 29.06.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2015
1897 29.06.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2015 i podziału wyniku finansowego
1896 29.06.2016 w sprawie wyboru Rady Centrum Edukacji Ustawicznej na kadencję 2016-2020
1895 29.06.2016 zatrudnienia mgr Haliny Brzezińskiej-Stec na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia.
1894 29.06.2016 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Tadeusa Lozovskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1893 29.06.2016 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Adama Jamroza na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1892 29.06.2016 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Mariana Stanisława Uby na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1891 29.06.2016 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Miroslavy Rủžičkovej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2016 r. do 28.02.2019 r. w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1890 29.06.2016 w sprawie zatrudnienia dr hab. Izabeli Agaty Malinowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1889 29.06.2016 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Artura Ireneusza Pasko na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1888 29.06.2016 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Zbigniewa Jana Kaźmierczaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1887 29.06.2016 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra Chomika na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1886 29.06.2016 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Ryszarda Gieniusza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1885 29.06.2016 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Piotra Adama Jaranowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony,w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1884 29.06.2016 w sprawie zatrudnienia dr hab. Danuty Zawadzkiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1883 29.06.2016 w sprawie zatrudnienia dr hab. Wioletty Wejs-Milewskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1882 29.06.2016 w sprawie zatrudnienia dr hab. Ireny Matus na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1881 29.06.2016 w sprawie zatrudnienia dr hab. Alicji Pelagii Kisielewskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1880 29.06.2016 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Siergieja Grinev-Griniewicza na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1879 29.06.2016 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Aleksandra Maksimczuka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1878 29.06.2016 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Czesława Noniewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1877 29.06.2016 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Andrzeja Franciszka Bociana na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1876 29.06.2016 w sprawie zatrudnienia dr hab. Marty Elizy Płońskiej-Brzezińskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1875 29.06.2016 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Sławomira Strumiło na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1874 27.04.2016 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
1873 27.04.2016 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Katedrę Teologii Prawosławnej studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Teologia prawosławna i ikonografia
1872 27.04.2016 w sprawie likwidacji prowadzonych przez Wydział Filologiczny studiów podyplomowych: Podyplomowe Studia Edukacja Regionalna. Dziedzictwo kulturowe Podlasia
1871 27.04.2016 w sprawie zmiany nazwy specjalności prowadzonej przez Wydział Biologiczno-Chemiczny w ramach kierunku biologia
1870 27.04.2016 w sprawie prowadzenia przez Wydział Biologiczno-Chemiczny specjalności biologia sądowa w ramach kierunku biologia
1869 27.04.2016 w sprawie utworzenia kierunku doradztwo podatkowe, w zakresie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia i prowadzenia tego kierunku przez Wydział Prawa oraz określenia efektów kształcenia dla kierunku
1868 27.04.2016 w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018
1867 27.04.2016 w sprawie zmian w Uchwale nr 1727 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia
1866 27.04.2016 w sprawie zatwierdzenia dokumentacji związanej z wdrożeniem zasad Europejskiej Karty Naukowca w Uniwersytecie w Białymstoku
1865 27.04.2016 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jerzego Bieluka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2016 r. do 28.02.2019 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1864 27.04.2016 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Macieja Perkowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1863 27.04.2016 w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy Moniki Guzik-Makaruk na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1862 27.04.2016 w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy Katarzyny Czech na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1861 27.04.2016 w sprawie zatrudnienia dr hab. Małgorzaty Anny Bieńkowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1860 27.04.2016 w sprawie wyrażenia opinii o nadaniu tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Bogusławowi Śliwerskiemu, przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
1859 27.04.2016 o przyjęciu recenzji prof. dr. hab. Jerzego Nikitorowicza w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr. hab. Bogusławowi Śliwerskiemu
1858 27.04.2016 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Uniwersytetu"
1857 27.04.2016 w sprawie przyznania "Medalu Uniwersytetu w Białymstoku"
1856 23.03.2016 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Instytutem Fizyki Czeskiej Akademii Nauk (Czechy)
1855 23.03.2016 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Odeskim Uniwersytetem Narodowym im. Ilji Miecznikowa (Ukraina)
1854 23.03.2016 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Świerkowej
1853 23.03.2016 w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017
1852 23.03.2016 w sprawie prowadzenia przez Wydział Fizyki specjalności fizyka gier komputerowych i robotów w ramach kierunku fizyka
1851 23.03.2016 w sprawie prowadzenia przez Wydział Matematyki i Informatyki specjalności analiza danych i modelowanie w ramach kierunku matematyka
1850 23.03.2016 w sprawie zasad postępowania przy nadawaniu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku, zasad organizacji uroczystości i źródeł finansowania
1849 23.03.2016 w sprawie zatrudnienia dr hab. Janiny Uszyńskiej-Jarmoc na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 31 marca 2016 r. do 30 września 2018 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1848 23.03.2016 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jana Mieczysława Snopko na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1847 23.03.2016 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Eugeniusza Zieniuka na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1846 23.03.2016 w sprawie powołania prof. dr. hab. Jerzego Nikitorowicza na recenzenta w postępowaniu o nadaniu tytułu doktora honoris causa prof. dr.hab. Bogusławowi Śliwerskiemu, prowadzonym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
1845 23.03.2016 w sprawie wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej
1844 23.03.2016 w sprawie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych
1843 24.02.2016 w sprawie zmian w Załączniku nr 6 do Uchwały nr 1269 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie w Białymstoku
1842 24.02.2016 w sprawie zaprzestania realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa parkingu przy budynku Wydziału Ekonomii i Zarządzania przy ul. Warszawskiej 63 w Białymstoku"
1841 24.02.2016 w sprawie realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa Centrum Sportowego Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20A w Białymstoku"
1840 24.02.2016 w sprawie realizacji inwestycji pn. "Budowa Obserwatorium Astronomicznego z Planetarium i Parkiem Doświadczeń w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku"
1839 24.02.2016 w sprawie realizacji inwestycji pn. "Budowa budynku Wydziału Filologicznego w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku"
1838 24.02.2016 w sprawie realizacji inwestycji pn. "Budowa budynku Wydziału Historyczno-Socjologicznego w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku"
1837 24.02.2016 w sprawie realizacji inwestycji pn. "Zakup nieruchomości w Wilnie na potrzeby Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku z siedzibą w Wilnie na cele inwestycyjne"
1836 24.02.2016 w sprawie poparcia zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych i poparcia działań o uzyskanie logo HR Excellence in Research
1835 24.02.2016 zmieniająca Uchwałę nr 1711 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach 2016-2019 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych
1834 24.02.2016 zmieniająca Uchwałę nr 1727 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w
1833 24.02.2016 w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów
1832 24.02.2016 w sprawie prowadzenia przez Wydział Filologiczny specjalności: filologia angielska z elementami translatoryki, w ramach kierunku filologia
1831 24.02.2016 w sprawie prowadzenia przez Wydział Filologiczny specjalności: język francuski, profil kulturowo-tłumaczeniowy, w ramach kierunku filologia
1830 24.02.2016 w sprawie prowadzenia przez Wydział Filologiczny specjalności: filologia angielska z językiem niemieckim, w ramach kierunku filologia
1829 27.01.2016 w sprawie przystąpienia Uniwersytetu w Białymstoku do konkursu na zorganizowanie Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców
1828 27.01.2016 w sprawie prowadzenia przez Wydział Matematyki i Informatyki specjalności w ramach kierunku matematyka
1827 27.01.2016 w sprawie utworzenia kierunku studiów religioznawstwo w zakresie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i prowadzenia tego kierunku przez Wydział Historyczno-Socjologiczny oraz określenia efektów kształcenia dla kierunku
1826 27.01.2016 w sprawie zmian w Załącznikach nr 9 i 10 do Uchwały nr 1269 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie w Białymstoku
1825 27.01.2016 w sprawie likwidacji specjalności prowadzonych przez Wydział Historyczno-Socjologiczny w ramach kierunku historia
1824 27.01.2016 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
1823 27.01.2016 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
1822 27.01.2016 w sprawie zmiany Uchwały nr 1169 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru arkusza oceny okresowej nauczyciela akademickiego
1821 27.01.2016 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2016
1820 27.01.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Białymstoku przy Al. J. Piłsudskiego 11/4
1819 27.01.2016 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra Andrzeja Nowaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1818 27.01.2016 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Edwarda Wiktora Piotrowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1817 27.01.2016 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Eugeniusza Żukowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1816 27.01.2016 w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji Prawno-Statutowej, Senackiej Komisji Finansowo-Budżetowej, Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej
1815 27.01.2016 w sprawie utworzenia okręgów i rozdziału mandatów na poszczególne okręgi dla wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu i przedstawicieli do Senatu z grona pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu
1814 27.01.2016 w sprawie ustalenia liczby mandatów do Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w grupach pracowników, studentów i doktorantów, na kadencję 2016-2020


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku