2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Zarządzenia Rektora - 2016 rok
Numerz dniaw sprawie
38 29.12.2016 w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Uniwersytecie w Białymstoku
37 30.11.2016 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa - likwidacja Zakładu Polityki Kryminalnej
36 30.11.2016 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa - utworzenie Katedry Filozofii i Historii Prawa
35 30.11.2016 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa - utworzenie Katedry Prawa Rzymskiego
34 30.11.2016 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa - likwidacja Katedry Nauk Historyczno-Prawnych i Komparatystyki Prawniczej oraz likwidacja Zakładu Semiotyki Logicznej
33 26.10.2016 w sprawie opłat za wydanie i uwierzytelnienie dokumentów
32 06.10.2016 zmieniające Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych
31 30.09.2016 w sprawie zasad i trybu organizacji studenckich praktyk pozaprogramowych
30 30.09.2016 w sprawie studenckich praktyk zawodowych
29 27.09.2016 w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu w Białymstoku
28 21.09.2016 w sprawie powołania w Uniwersytecie w Białymstoku Komisji ds. kontroli zarządczej
27 20.09.2016 w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku
26 01.09.2016 w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Uniwersytecie w Białymstoku
25 01.09.2016 zmieniające Zarządzenie nr 10/98 Rektora UwB z dnia 13.08.1998 r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instrukcji w sprawie organizacji i działania Archiwum Uniwersytetu w Białymstoku
24 01.09.2016 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji centralnej oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu w Białymstoku
23 22.08.2016 zmieniające Zarządzenie nr 17 Rektora UwB z dnia 1 października 2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB (tekst jednolity wprowadzony Zarządzeniem nr 24 Rektora UwB z dnia 30.10.2014 r.)
22 05.07.2016 w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 12 Rektora UwB z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku dla osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2016/2017
21 29.06.2016 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa - likwidacja Ośrodka Polityki Zagranicznej
20 29.06.2016 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii - przekształcenie Pracowni Diagnoz Środowisk Wychowawczych
19 29.06.2016 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii - utworzenie Zakładu Komunikacji Międzykulturowej
18 23.06.2016 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji centralnej oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu w Białymstoku
17 14.06.2016 w sprawie określenia liczby stanowisk profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego oraz w sprawie liczby stanowisk nauczyciela akademickiego w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu w Białymstoku
16 02.06.2016 w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017 w Uniwersytecie w Białymstoku
15 01.06.2016 w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 9 Rektora Uniwersytecie w Białymstoku z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzania rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
14 01.06.2016 w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 12 Rektora UwB z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku dla osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2016/2017
13 24.05.2016 w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2016/2017
12 24.05.2016 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku dla osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2016/2017
11 27.04.2016 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego - przekształcenie Katedry Kultury Białoruskiej
10 27.04.2016 w sprawie zasad wystawiania legitymacji służbowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie w Białymstoku
9 04.04.2016 w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
8 24.03.2016 zmieniające Zarządzenie nr 31 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i szkolnictwie Wyższym "POL-on"
7 29.02.2016 w sprawie utworzenia na Wydziale Fizyki studiów doktoranckich w zakresie fizyki
6 29.01.2016 w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu w Białymstoku
5 27.01.2016 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa - utworzenie Zakładu Prawa Prywatnego Międzynarodowego
4 27.01.2016 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego - zmiana nazwy Zakładu Historii Starożytnej
3 22.01.2016 w sprawie zasad weryfikacji pisemnych prac dyplomowych w ramach obowiązujących w Uniwersytecie w Białymstoku procedur antyplagiatowych
2 22.01.2016 w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych
1 15.01.2016 w sprawie szczegółowych zasad uruchamiania kierunków, specjalności, poziomów i profili kształcenia


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku