2024 Rok
2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Komunikaty - 2016 rok
Numerz dniaw sprawie
17 13.12.2016 zmieniający Komunikat nr 6 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2016 r. w sprawie określenia zakresu działania Rektora i Prorektorów Uniwersytetu w Białymstoku
16 23.11.2016 zmieniający Komunikat nr 6 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 września 2016 r. w sprawie określenia zakresu działania Rektora i Prorektorów Uniwersytetu w Białymstoku
15 16.11.2016 w sprawie wysokości środków przyznanych poszczególnym jednostkom oraz wysokości rezerwy Rektora na stypendia dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2016/2017
14 16.11.2016 w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2016/2017
13 16.11.2016 w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2016/2017
12 27.10.2016 w sprawie liczby stypendiów doktoranckich i wysokości stypendium doktoranckiego dla stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017
11 07.09.2016 w sprawie ustalenia stawek za godziny dydaktyczne realizowane na stacjonarnych studiach wyższych i doktoranckich na podstawie umów cywilnoprawnych w roku akademickim 2016/2017
10 07.09.2016 w sprawie ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe realizowane na stacjonarnych studiach wyższych i doktoranckich w roku akademickim 2016/2017
9 07.09.2016 w sprawie ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe realizowane na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie w roku akademickim 2016/2017
8 01.09.2016 w sprawie osób upoważnionych do podpisywania dyplomów i świadectw w Uniwersytecie w Białymstoku
7 01.09.2016 w sprawie określenia zakresu działania Kanclerza Uniwersytetu w Białymstoku
6 01.09.2016 w sprawie określenia zakresu działania Rektora i Prorektorów Uniwersytetu w Białymstoku
5 04.07.2016 w sprawie cennika opłat za miejsce w domach studenckich w roku akademickim 2016/2017
4 04.07.2016 w sprawie limitów miejsc przyznanych studentom poszczególnych wydziałów w domach studenckich w roku akademickim 2016/2017, obejmujących studentów wszystkich stopni kształcenia, w tym studentów cudzoziemców, studentów przyjeżdżających w ramac
3 20.05.2016 zmieniający Komunikat nr 11 Rektora UwB z dnia 4.11.2015 r.w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi
2 20.05.2016 zmieniający Komunikat nr 13 Rektora UwB z dnia 4.11.2015 r.w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów,zwiększenia stypendium oraz zapomogi
1 09.02.2016 w sprawie średnich stawek (kosztów) wynagrodzenia za 1 godzinę realizowaną w ramach pensum dydaktycznego w roku 2016


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku