2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Uchwały Senatu - 2017 rok
Numerz dniaw sprawie
2180 20.12.2017 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Państwowym Uniwersytetem Służby Cywilnej (Węgry)
2179 20.12.2017 w sprawie przystąpienia Uniwersytetu w Białymstoku do konkursu na zorganizowanie Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców
2178 20.12.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Białymstoku przy Al. J. Piłsudskiego 11/4
2177 20.12.2017 zmieniająca Uchwałę nr 1978 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu wynikającym ze stosunku pracy
2176 20.12.2017 w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku informatyka, studia pierwszego stopnia, prowadzonego przez Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie i określenia efektów kształcenia dla kierunku informatyka, studia pierwszego stopnia
2175 20.12.2017 w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku ekonomia, studia drugiego stopnia, prowadzonego przez Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie i określenia efektów kształcenia dla kierunku ekonomia, studia drugiego stopnia - profil praktyczny
2174 20.12.2017 w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku ekonomia, studia pierwszego stopnia, prowadzonego przez Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie i określenia efektów kształcenia dla kierunku ekonomia, studia pierwszego stopnia - profil praktyczny
2173 20.12.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
2172 20.12.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
2171 20.12.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
2170 20.12.2017 zmieniająca Uchwałę nr 1670 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu w Białymstoku i wykonawców projektów
2169 20.12.2017 zmieniająca Uchwałę nr 1711 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach 2016-2019 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych
2168 20.12.2017 w sprawie wyboru podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2017
2167 20.12.2017 w sprawie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2018
2166 20.12.2017 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2017
2165 20.12.2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Wiolety Teresy Danilewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2164 20.12.2017 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Adama Miodowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2163 20.12.2017 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Macieja Norberta Karczewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2162 20.12.2017 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Sławomira Marka Raube na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2161 20.12.2017 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Marka Kochanowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2160 20.12.2017 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jerzego Kamionowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2159 20.12.2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Anny Janickiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2158 20.12.2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Barbary Anny Roszkowskiej-Mądrej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2157 20.12.2017 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Halinie Krukowskiej
2156 20.12.2017 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Alinie Kowalczykowej
2155 20.12.2017 o przyjęciu recenzji prof. dr hab. Kamili Budrowskiej w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Alinie Kowalczykowej
2154 25.10.2017 w sprawie realizacji inwestycji pn. "Budowa Obserwatorium Astronomicznego z Planetarium i Parkiem Doświadczeń w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku"
2153 25.10.2017 w sprawie realizacji inwestycji pn. "Budowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku"
2152 25.10.2017 w sprawie realizacji inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa budynków przy ul. Aguonu 22 w Wilnie na potrzeby Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku z siedzibą w Wilnie"
2151 25.10.2017 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe
2150 25.10.2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Anny Gomolińskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2149 25.10.2017 w sprawie uzupełnienia składu Rady Centrum Edukacji Ustawicznej na kadencję 2016-2020
2148 25.10.2017 w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Ocen Nauczycieli Akademickich
2147 25.10.2017 o powołaniu recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesor Ewie Marii Wipszyckiej-Bravo
2146 25.10.2017 o powołaniu prof. dr. hab. Cezarego Kuklo na Promotora w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesor Ewie Marii Wipszyckiej-Bravo
2145 25.10.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesor Ewie Marii Wipszyckiej-Bravo
2144 25.10.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2016/2017
2143 27.09.2017 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Programowanie i edukacja wczesnoszkolna z wykorzystaniem gier strategicznych na Studia Podyplomowe Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem gier strategicznych
2142 27.09.2017 w sprawie przystąpienia Uniwersytetu w Białymstoku do projektu pilotażowego Koncepcja edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej
2141 27.09.2017 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Szkołą im. Szymona Konarskiego w Wilnie (Litwa)
2140 27.09.2017 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Fundacją Uniwersytetu CUAM (Włochy)
2139 27.09.2017 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Eusoft S.r.l. (Włochy)
2138 27.09.2017 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Narodowym Uniwersytetem "Politechnika Lwowska" (Ukraina)
2137 27.09.2017 w sprawie zmiany nazw specjalności prowadzonych przez Wydział Filologiczny w ramach kierunku filologia
2136 27.09.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
2135 27.09.2017 w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów, wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku
2134 27.09.2017 zmieniająca Uchwałę nr 1738 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
2132 27.09.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Akademickiej 2
2131 27.09.2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Białymstoku przy Al. J. Piłsudskiego 11/4
2130 27.09.2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Małgorzaty Niesiobędzkiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2129 27.09.2017 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Andrzeja Kisielewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2128 27.09.2017 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Andreia Lebedeva na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2127 27.09.2017 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jerzego Urwanowicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2126 27.09.2017 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Grzegorza Wojciecha Nowackiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2125 27.09.2017 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Rafała Bartłomieja Kosińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2124 27.09.2017 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Daniela Grinberga na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2123 27.09.2017 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Jana Tęgowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2122 27.09.2017 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Andrzeja Sadowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2121 27.09.2017 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Andreia Baranowa na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres od 1.10.2017 r. do 29.02.2020 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2120 27.09.2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Niny Siemieniuk na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2119 27.09.2017 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Aleksandra Maksimczuka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2118 27.09.2017 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Kazimierza Stanisława Meredyka na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2117 27.09.2017 w sprawie wyboru kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2018-2021
2116 27.09.2017 o powołaniu recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Halinie Krukowskiej
2115 27.09.2017 o powołaniu prof. dr. hab. Jarosława Mariusza Ławskiego na Promotora w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Halinie Krukowskiej
2114 27.09.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Halinie Krukowskiej
2113 27.09.2017 o powołaniu recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesor Alinie Kowalczykowej
2112 27.09.2017 o powołaniu prof. dr. hab. Bogusława Nowowiejskiego na Promotora w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesor Alinie Kowalczykowej
2111 27.09.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesor Alinie Kowalczykowej
2110 27.09.2017 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Sir Leszkowi Krzysztofowi Borysiewiczowi
2109 28.06.2017 w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Luoyang Normal University (Chiny)
2108 28.06.2017 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Luoyang Normal University (Chiny)
2107 28.06.2017 w sprawie trybu i zasad wyboru kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2018-2021
2106 28.06.2017 zmieniająca Uchwałę nr 1711 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach 2016-2019 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych
2105 28.06.2017 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Universidad Nacional de Villa María (Argentyna)
2104 28.06.2017 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Edukacji Elementarnej na Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
2103 28.06.2017 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Komunikacji Międzykulturowej
2102 28.06.2017 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Gerontologia Społeczna z Elementami Geriatrii
2101 28.06.2017 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ewaluacja w Edukacji
2100 28.06.2017 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością
2099 28.06.2017 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Nauczyciel plastyki
2098 28.06.2017 zmieniająca Uchwałę nr 2056 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zniesienia kierunku przyroda na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonego przez Wydział Biologiczno-Chemiczny
2097 28.06.2017 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2017
2096 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2016
2095 28.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2016 i podziału wyniku finansowego
2094 28.06.2017 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra Chomika, prof. UwB na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia
2093 28.06.2017 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Pawła Czesława Szuszczyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2092 28.06.2017 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Jerzego Nikitorowicza na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2091 28.06.2017 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Stanislava Stepina na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2090 28.06.2017 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Krzysztofa Piotra Belina-Prażmowskiego-Kryńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres do dnia 31 marca 2020 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2089 28.06.2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Anny Barbary Wydryckiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2088 28.06.2017 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Marii Zamarajewej na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2087 28.06.2017 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Anatola Kojło na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2086 28.06.2017 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Izabeli Święcickiej na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2085 31.05.2017 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku im. Aldo Moro w Bari (Włochy)
2084 31.05.2017 w sprawie realizacji inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa budynków przy ul. Aguonu 22 w Wilnie na potrzeby Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku z siedzibą w Wilnie"
2083 31.05.2017 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Białoruskim Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. Maksima Tanka (Białoruś)
2082 31.05.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego - Instytut Historii i Nauk Politycznych
2081 31.05.2017 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i szkoleń
2080 31.05.2017 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Wiedza o Kulturze Polskiej
2079 31.05.2017 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Kształcenie Artystyczne w Edukacji Elementarnej
2078 31.05.2017 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu
2077 31.05.2017 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Programowanie i edukacja wczesnoszkolna z wykorzystaniem gier strategicznych
2076 31.05.2017 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Metody statystyczne i analiza danych
2075 31.05.2017 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ubezpieczenia społeczne
2074 31.05.2017 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych
2073 31.05.2017 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studia wschodnie, studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki prowadzonego przez Wydział Historyczno-Socjologiczny
2072 31.05.2017 w sprawie prowadzenia przez Wydział Fizyki kierunku fizyka w formie stacjonarnej w języku angielskim, na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu ogólnoakademickim oraz określenia dla tego kierunku efektów kształcenia
2071 31.05.2017 zmieniająca Uchwałę nr 1711 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach 2016-2019 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz
2070 31.05.2017 zmieniająca Uchwałę nr 2037 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018
2069 31.05.2017 zmieniająca Uchwałę nr 1868 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w
2068 31.05.2017 zmieniająca Uchwałę nr 954 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów działalności Uniwersytetu w Białymstoku
2067 31.05.2017 w sprawie uzupełnienia składu Rady Centrum Edukacji Ustawicznej
2066 31.05.2017 w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji Prawno-Statutowej, Senackiej Komisji Finansowo-Budżetowej, Senackiej Komisji ds. Kształcenia (...)
2065 31.05.2017 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów oraz Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich o przedstawicieli studentów
2064 26.04.2017 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Humanistycznym w Moskwie (Rosja)
2063 26.04.2017 w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Wydział Ekonomii i Zarządzania studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w sektorze publicznym
2062 26.04.2017 w sprawie utworzenia Międzywydziałowego Instytutu Kulturoznawstwa i Sztuki na Uniwersytecie w Białymstoku
2061 26.04.2017 w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku
2060 26.04.2017 w sprawie zmian w Regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku wprowadzonym Uchwałą nr 1723 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2015 r.
2059 26.04.2017 w sprawie zmiany wzorów dyplomów doktora wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku, określonych w Załącznikach do Uchwały nr 1688 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 lutego 2015 r.
2058 26.04.2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019
2057 26.04.2017 zmieniająca Uchwałę nr 1868 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia
2056 26.04.2017 w sprawie zniesienia kierunku przyroda na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonego przez Wydział Biologiczno-Chemiczny
2055 26.04.2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy Lidii Schmeidel na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2054 26.04.2017 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Uniwersytetu"
2053 26.04.2017 w sprawie przyznania "Medalu Uniwersytetu w Białymstoku"
2052 19.04.2017 w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich
2051 29.03.2017 zmieniająca Uchwałę nr 2015 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, określających zasady tworzenia programów kształcenia
2050 29.03.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Białymstoku przy Al. J. Piłsudskiego 11/4
2049 29.03.2017 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Szkołą Archeologii, Geografii i Nauk Ścisłych o Środowisku Naturalnym Uniwersytetu w Reading
2048 29.03.2017 w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa centrum naukowego - Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych (International Centre of Criminological Research and Expertise)
2047 29.03.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
2046 29.03.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego - Instytut Socjologii i Kognitywistyki
2045 29.03.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
2044 29.03.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego - Instytut Neofilologii
2043 29.03.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
2042 29.03.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego - Instytut Filologii Polskiej
2041 29.03.2017 w sprawie prowadzenia przez Wydział Historyczno-Socjologiczny specjalności: coaching z elementami psychologii społecznej w ramach kierunku socjologia
2040 29.03.2017 w sprawie likwidacji specjalności prowadzonych przez Wydział Historyczno-Socjologiczny w ramach kierunku socjologia
2039 29.03.2017 w sprawie likwidacji specjalności prowadzonych przez Wydział Ekonomii i Zarządzania w ramach kierunku zarządzanie
2038 29.03.2017 w sprawie likwidacji specjalności prowadzonych przez Wydział Ekonomii i Zarządzania w ramach kierunku ekonomia
2037 29.03.2017 w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018
2036 29.03.2017 zmieniająca Załączniki nr 3, 8 i 9 do Uchwały nr 1738 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
2035 29.03.2017 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia planów i programów studiów doktoranckich
2034 29.03.2017 w sprawie wymiaru zadań dydaktycznych dla stanowisk, na których zatrudniani są nauczyciele akademiccy, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad rozliczania i finansowania godzin ponadwymiarowych
2033 29.03.2017 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2017
2032 29.03.2017 o powołaniu recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Sir Leszkowi Krzysztofowi Borysiewiczowi
2031 29.03.2017 o powołaniu prof. dr. hab. Emila Walentego Pływaczewskiego na Promotora w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Sir Leszkowi Krzysztofowi Borysiewiczowi
2030 29.03.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Sir Leszkowi Krzysztofowi Borysiewiczowi
2029 29.03.2017 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Maestro Jerzemu Maksymiukowi
2028 29.03.2017 o przyjęciu recenzji prof. dr. hab. Cezarego Kuklo w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Maestro Jerzemu Maksymiukowi
2027 29.03.2017 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Adamowi Andrzejowi Hulanickiemu
2026 29.03.2017 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Zbigniewowi Jerzemu Galusowi
2025 29.03.2017 w sprawie wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej
2024 29.03.2017 w sprawie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych
2023 22.02.2017 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2017
2022 22.02.2017 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie (Rosja)
2021 22.02.2017 w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2017/2018
2020 22.02.2017 w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2017/2018
2019 22.02.2017 zmieniająca Uchwałę nr 1868 Senatu UwB z dnia 27.04.2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018
2018 22.02.2017 w sprawie utworzenia kierunku ekobiznes, na poziomie studiów pierwszego stopnia i prowadzenia kierunku łącznie przez Wydział Biologiczno-Chemiczny oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz określenia efektów kształcenia dla kierunku
2017 22.02.2017 w sprawie utworzenia kierunku chemia kryminalistyczna i sądowa na poziomie studiów drugiego stopnia i prowadzenia kierunku przez Wydział Biologiczno-Chemiczny oraz określenia efektów kształcenia dla kierunku
2016 22.02.2017 zmieniająca Uchwałę Senatu nr 1748 Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku
2015 22.02.2017 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, profili i poziomów kształcenia studiów wyższych
2014 22.02.2017 w sprawie powołania dr Kariny Sachpazidu-Wójcickiej na stanowisko Dyrektora Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii
2013 22.02.2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Jolanty Muszyńskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2012 22.02.2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Doroty Misiejuk na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2011 22.02.2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Elżbiety Jaszczyszyn na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2010 22.02.2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Grażyny Michalczuk na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2009 22.02.2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy Gruszewskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2008 22.02.2017 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Marka Antoniego Proniewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2007 22.02.2017 w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Kształcenia
2006 22.02.2017 w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu w Białymstoku
2005 25.01.2017 w sprawie realizacji inwestycji pn. "Przebudowa,rozbudowa budynków przy ul. Aguonu 22 w Wilnie na potrzeby Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku z siedzibą w Wilnie"
2004 25.01.2017 w sprawie realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku" położonego przy ul. Mickiewicza 1 w Białymstoku
2003 25.01.2017 w sprawie realizacji inwestycji pn. "Budowa budynku Wydziału Historyczno-Socjologicznego w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku"
2002 25.01.2017 w sprawie realizacji inwestycji pn. "Budowa budynku Wydziału Filologicznego w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku"
2001 25.01.2017 w sprawie realizacji inwestycji pn. "Budowa Obserwatorium Astronomicznego z Planetarium i Parkiem Doświadczeń w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku"
2000 25.01.2017 w sprawie realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa Centrum Sportowego Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20A w Białymstoku"
1999 25.01.2017 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Brzeskim Uniwersytetem Państwowym im. A.S. Puszkina (Białoruś)
1998 25.01.2017 zmieniająca Uchwałę nr 1711 Senatu UwB w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach 2016-2019 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnie
1997 25.01.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologiczno-Chemicznego
1996 25.01.2017 w sprawie utworzenia Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii
1995 25.01.2017 w sprawie zasad dysponowania przez podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu przychodami pozabudżetowymi pochodzącymi z opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia
1994 25.01.2017 w sprawie trybu i zasad udzielania zgody Rektora na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich
1993 25.01.2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Katarzyny Bagan-Kurluty na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1992 25.01.2017 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Marka Konopczyńskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1991 25.01.2017 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Andreia Stupakevicha na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1990 25.01.2017 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Krzysztofa Rafała Szymańskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1989 25.01.2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Bernadetty Marii Puchalskiej-Dąbrowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1988 25.01.2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Elżbiety Konończuk na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1987 25.01.2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Elżbiety Dąbrowicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1986 25.01.2017 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Adama Sadowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
1985 25.01.2017 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów
1984 25.01.2017 w sprawie powołania Kapituły Medalu Uniwersytetu w Białymstoku


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku