2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Zarządzenia Rektora - 2017 rok
Numerz dniaw sprawie
50 28.12.2017 zmieniające Zarządzenie nr 6 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu w Białymstoku
49 20.12.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa - zmiana nazwy i struktury organizacyjnej Katedry Prawa Międzynarodowego
48 20.12.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa - zmiana nazwy i struktury organizacyjnej Katedry Prawa Karnego
47 20.12.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii - zmiana nazwy Zakładu Psychologii Społecznej i Rozwoju Człowieka
46 20.12.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego - przekształcenie Katedry Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki
45 20.12.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji centralnej oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu w Białymstoku
44 14.12.2017 zmieniające Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wzorów kalkulacji kosztów usług edukacyjnych
43 28.11.2017 w sprawie udzielania zamówień publicznych
42 14.11.2017 w sprawie wzorów kalkulacji kosztów usług edukacyjnych
41 08.11.2017 w sprawie obsady etatowej Formacji Obrony Cywilnej Uniwersytetu w Białymstoku
40 08.11.2017 zmieniające Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 września 2017 r. w sprawie reorganizacji Formacji Obrony Cywilnej Uniwersytetu w Białymstoku
39 27.09.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii - utworzenie Pracowni Historii i Teorii Sztuki
38 07.09.2017 w sprawie reorganizacji Formacji Obrony Cywilnej Uniwersytetu w Białymstoku
37 29.08.2017 zmieniające Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia zamówień publicznych
36 06.07.2017 zmieniające Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 września 2015 r. w sprawie kosztów finansowych postępowań o nadanie tytułu naukowego oraz postępowań/przewodów o nadanie stopni naukowych
35 06.07.2017 w sprawie zasad i trybu uwierzytelniania oraz poświadczania dokumentów w Uniwersytecie w Białymstoku
34 05.07.2017 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku dla osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2017/2018
33 14.06.2017 w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie w Białymstoku
32 31.05.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego - zmiana nazwy Zakładu Historii Najnowszej po 1945 roku
31 31.05.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego - zmiana nazwy i struktury organizacyjnej Katedry Historii 1918-1945
30 26.04.2017 w sprawie utworzenia Międzywydziałowego Instytutu Kulturoznawstwa i Sztuki
29 26.04.2017 w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego w Uniwersytecie w Białymstoku w 2017 roku
28 29.03.2017 w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
27 29.03.2017 wprowadzenia wzoru oświadczenia dotyczącego powierzenia nauczycielowi akademickiemu prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych,wzoru karty planowanych obciążeń dydaktycznych oraz wzoru sprawozdania
26 29.03.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa - utworzenie centrum naukowego - Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych (International Centre of Criminological Research and Expertise)
25 29.03.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii - zmiana nazwy i przeniesienie Samodzielnej Pracowni Pedagogiki Specjalnej
24 29.03.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii - zmiana nazwy i przeniesienie Zakładu Resocjalizacji
23 29.03.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii - utworzenie Katedry Pedagogiki Specjalnej
22 29.03.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii - przeniesienie Zakładu Komunikacji Międzykulturowej
21 29.03.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii - utworzenie Zakładu Studiów Międzykulturowych i Regionalnych
20 29.03.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego - utworzenie Pracowni Socjologii Wiedzy i Edukacji
19 29.03.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego - przeniesienie Pracowni Badań i Dokumentacji Zjawisk Mirakularnych w Polsce
18 29.03.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego - likwidacja Zakładu Historii Społecznej
17 29.03.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego - zmiana nazwy Zakładu Wiedzy o Kulturze
16 29.03.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego - przekształcenie Katedry Bioetyki i Antropologii Filozoficznej
15 29.03.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego - utworzenie Pracowni Języka Hiszpańskiego
14 29.03.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego - utworzenie Zakładu Badań nad Językiem Pogranicza
13 29.03.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego - zmiana nazwy Zakładu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
12 29.03.2017 sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego - przekształcenie Zakładu Historii Języka Polskiego
11 29.03.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego - przekształcenie Ośrodka Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL
10 28.02.2017 w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu w Białymstoku
9 21.02.2017 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej
8 21.02.2017 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej
7 14.02.2017 w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2017/2018
6 14.02.2017 w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on"
5 09.02.2017 w sprawie rozwiązania Formacji Obrony Cywilnej-drużyna schronowa "Świerkowa 20K"
4 02.02.2017 w sprawie Regulaminu Rady Konsultacyjnej przy Rektorze Uniwersytetu w Białymstoku
3 25.01.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologiczno-Chemicznego - zmiana nazwy Zakładu Zoologii Kręgowców
2 25.01.2017 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologiczno-Chemicznego - likwidacja Zakładu Zoologii Bezkręgowców
1 25.01.2017 w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku sposobu weryfikacji samodzielności sporządzania rozpraw doktorskich


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku