2024 Rok
2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Uchwały Senatu - 2018 rok
Numerz dniaw sprawie
2325 19.12.2018 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem Narodowym im. Jurija Fedkowycza (Ukraina)
2324 19.12.2018 w sprawie zatwierdzenia tłumaczenia na języki obce wzorów odpisów dyplomów doktora i doktora habilitowanego wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku
2323 19.12.2018 w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich
2322 19.12.2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020
2321 19.12.2018 w sprawie wyboru podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2018
2320 19.12.2018 w sprawie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2019
2319 19.12.2018 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2018
2318 19.12.2018 w sprawie określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni
2317 28.11.2018 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Homelskim Uniwersytetem Państwowym im. Franciszka Skoryny (Białoruś)
2316 28.11.2018 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Północnym (Arktycznym) Federalnym Uniwersytetem im. M. W. Łomonosowa (Rosja)
2315 28.11.2018 w sprawie likwidacji specjalności prowadzonej przez Wydział Fizyki w ramach kierunku fizyka
2314 28.11.2018 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
2313 28.11.2018 w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia
2312 28.11.2018 w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej
2311 28.11.2018 w sprawie kierunkowych zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu w Białymstoku
2310 31.10.2018 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Samarską Filią Moskiewskiego Miejskiego Uniwersytetu Pedagogicznego (Rosja)
2309 31.10.2018 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Białoruskim Państwowym Uniwersytetem Ekonomicznym (Białoruś)
2308 31.10.2018 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Tokijskim Uniwersytetem Międzynarodowym (Japonia)
2307 31.10.2018 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Przywództwa w Oświacie
2306 31.10.2018 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Przywództwa w Społecznościach Lokalnych
2305 31.10.2018 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Szkolny Doradca Zawodowy
2304 31.10.2018 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Nauczyciel Zawodu
2303 31.10.2018 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe "Szkoła Guwernantek i Guwernerów"
2302 31.10.2018 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Szachy - Edukacją Przyszłości
2301 31.10.2018 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Bankowość i Rynki Finansowe
2300 31.10.2018 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
2299 31.10.2018 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
2298 31.10.2018 w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i wzoru dyplomu habilitacyjnego wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku
2297 31.10.2018 o powołaniu recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Marianowi Goryni
2296 31.10.2018 o powołaniu prof. dr. hab. Roberta Władysława Ciborowskiego na Promotora w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Marianowi Goryni
2295 31.10.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Marianowi Goryni
2294 31.10.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2017/2018
2293 26.09.2018 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a spółką ORLEN Lietuva (Litwa)
2292 26.09.2018 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w Grodnie (Białoruś)
2291 26.09.2018 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ubezpieczenia społeczne na Studia Podyplomowe Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
2290 26.09.2018 w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa centrum naukowego - Centrum Badań nad Państwami Bałtyckimi
2289 26.09.2018 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
2288 26.09.2018 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
2287 26.09.2018 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu w Białymstoku
2286 26.09.2018 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Mariana Stanisława Uby na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2285 26.09.2018 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Marka Parfieniuka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2284 26.09.2018 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Grzegorza Zackiewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2283 26.09.2018 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Roberta Sławomira Suskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2282 26.09.2018 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Wandy Marianny Supy na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2281 26.09.2018 w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy Gorodkiewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2280 26.09.2018 w sprawie uzupełnienia składu komisji senackich i komisji dyscyplinarnych o przedstawicieli doktorantów
2279 26.09.2018 w sprawie uzupełnienia składu komisji senackich oraz komisji dyscyplinarnych o przedstawicieli studentów
2278 27.06.2018 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Hunan University of Arts and Science (Chiny)
2277 27.06.2018 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Shaanxi Normal University (Chiny)
2276 27.06.2018 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a North University of China (Chiny)
2275 27.06.2018 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Anyang Normal University (Chiny)
2274 27.06.2018 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Shanxi University of Finance and Economics (Chiny)
2273 27.06.2018 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego
2272 27.06.2018 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2018
2271 27.06.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2017
2270 27.06.2018 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Pawła Szuszczyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2269 27.06.2018 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Andrzeja Sakowicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2268 27.06.2018 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra Konrada Fiedorczyka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2267 27.06.2018 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Macieja Perkowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2266 27.06.2018 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Katarzyny Laskowskiej na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2265 27.06.2018 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Ewy Moniki Guzik-Makaruk na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2264 27.06.2018 w sprawie zatrudnienia dr hab. Janiny Uszyńskiej-Jarmoc na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2263 27.06.2018 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Bartosza Kosmy Kwaśniewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2262 27.06.2018 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Anatola Odzijewicza na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2261 27.06.2018 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Andrzeja Sadowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2260 27.06.2018 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Andrzeja Maziewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2259 27.06.2018 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Andrzeja Franciszka Bociana na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2258 27.06.2018 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Teresy Mróz na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2257 27.06.2018 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Kazimierza Stanisława Meredyka na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2256 30.05.2018 w sprawie uhonorowania pamięci prof. prof. Aliny i Andrzeja Myrchów - poprzez wystąpienie z wnioskiem do Rady Miasta Białegostoku o nadanie Ich imienia ulicy/placowi
2255 30.05.2018 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem w Syracuse (Stany Zjednoczone)
2254 30.05.2018 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Kijowskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym im. Wadyma Hetmana (Ukraina)
2253 30.05.2018 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Instytutem Politechnicznym w Setubal (Portugalia)
2252 30.05.2018 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Zarządzanie placówką medyczną
2251 30.05.2018 w sprawie likwidacji specjalności prowadzonych przez Wydział Pedagogiki i Psychologii w ramach kierunku pedagogika
2250 30.05.2018 w sprawie likwidacji specjalności funkcjonowanie i rozwój gospodarki współczesnej, prowadzonej przez Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie w ramach kierunku ekonomia
2249 30.05.2018 w sprawie prowadzenia przez Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie specjalności w ramach kierunku ekonomia
2248 30.05.2018 zmieniająca Uchwałę nr 1711 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach 2016-2019 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych
2247 30.05.2018 zmieniająca Uchwałę nr 2058 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego
2246 30.05.2018 w sprawie ustalania wysokości honorarium w wynagrodzeniu wynikającym ze stosunku pracy
2245 30.05.2018 w sprawie zatrudnienia dr hab. Elżbiety Kużelewskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2244 30.05.2018 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jerzego Halickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2243 30.05.2018 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jerzego Urwanowicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2242 30.05.2018 w sprawie zatrudnienia dr hab. Anny Gardockiej-Jałowiec na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2241 30.05.2018 w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Kształcenia, Senackiej Komisji Oceniającej dla Pracowników Zatrudnionych poza Wydziałami oraz Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów
2240 30.05.2018 w sprawie przyznania "Medalu Uniwersytetu w Białymstoku"
2239 26.04.2018 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem w Belgradzie (Serbia)
2238 26.04.2018 w sprawie prowadzenia przez Wydział Historyczno-Socjologiczny specjalności w ramach kierunku historia
2237 26.04.2018 w sprawie prowadzenia przez Wydział Ekonomii i Zarządzania specjalności w ramach kierunku ekonomia
2236 26.04.2018 w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2018/2019
2235 26.04.2018 w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2018/2019
2234 26.04.2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020
2233 26.04.2018 zmieniająca Uchwałę nr 2058 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia
2232 26.04.2018 w sprawie zmian w składzie Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Ocen Nauczycieli Akademickich
2231 26.04.2018 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Uniwersytetu"
2230 26.04.2018 w sprawie przyznania "Medalu Uniwersytetu w Białymstoku"
2229 26.04.2018 w sprawie wyrażenia zgody na porozumienie z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektorem Politechniki Białostockiej
2228 28.03.2018 w sprawie realizacji inwestycji pn. "Modernizacja budynku Wydziału Prawa przy ul. Mickiewicza 1 w Białymstoku
2227 28.03.2018 w sprawie realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku" położonego przy ul. Mickiewicza 1 w Białymstoku
2226 28.03.2018 w sprawie realizacji inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku Domu Studenta nr 1 przy ul. Żeromskiego 1 w Białymstoku"
2225 28.03.2018 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Maryjskim Uniwersytetem Państwowym (Rosja)
2224 28.03.2018 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Hasselt University (Belgia)
2223 28.03.2018 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego - Instytut Socjologii i Kognitywistyki
2222 28.03.2018 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w sektorze publicznym na Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
2221 28.03.2018 w sprawie likwidacji specjalności zarządzanie w agrobiznesie, prowadzonej przez Wydział Ekonomii i Zarządzania w ramach kierunku zarządzanie
2220 28.03.2018 w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019
2219 28.03.2018 w sprawie Kodeksu etyki pracownika naukowego
2218 28.03.2018 w sprawie przyznania dr hab. Urszuli Wróblewskiej nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2217 28.03.2018 w sprawie wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej
2216 28.03.2018 w sprawie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych
2215 28.03.2018 w sprawie zatrudnienia dr hab. Iwony Sierockiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2214 28.03.2018 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Artura Korniłowicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2213 28.03.2018 w sprawie zatrudnienia dr hab. Aliny Dobrogowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2212 28.03.2018 w sprawie zatrudnienia dr hab. Natalii Maliutiny na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas określony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2211 28.03.2018 w sprawie wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o zatrudnienie prof. dr. hab. Roberta Ciborowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie
2210 28.02.2018 w sprawie zawarcia aneksu do umowy o letnim programie dyplomowym pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Michigan State University College of Law (USA)
2209 28.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Świerkowej
2208 28.02.2018 zmieniająca Uchwałę nr 2058 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w
2207 28.02.2018 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku pedagogika, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w języku angielskim
2206 28.02.2018 w sprawie prowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii specjalności w języku angielskim, w ramach kierunku pedagogika
2205 28.02.2018 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku informatyka, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w języku angielskim
2204 28.02.2018 w sprawie prowadzenia przez Wydział Matematyki i Informatyki specjalności w języku angielskim w ramach kierunku informatyka
2203 28.02.2018 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku stosunki międzynarodowe, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w języku angielskim
2202 28.02.2018 w sprawie prowadzenia przez Wydział Historyczno-Socjologiczny kierunku stosunki międzynarodowe w języku angielskim, na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, w formie stacjonarnej
2201 28.02.2018 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Rafała Dowgiera na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2200 28.02.2018 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Piotra Niczyporuka na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2199 28.02.2018 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Marka Nikołajuka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2198 28.02.2018 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Michała Andrzeja Spalińskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2197 28.02.2018 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Adama Michała Tylickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2196 28.02.2018 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Tomasza Hauschilda na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2195 31.01.2018 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Kaspijskim Uniwersytetem Publicznym (Kazachstan)
2194 31.01.2018 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Połockim Uniwersytetem Państwowym (Białoruś)
2193 31.01.2018 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Państwowym Uniwersytetem w Pietrozawodsku (Rosja)
2192 31.01.2018 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki (Ukraina)
2191 31.01.2018 w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa centrum naukowego - Legal Centre for Research on Education - LCRE (Prawnicze Centrum Badań nad Edukacją)
2190 31.01.2018 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Egzekucja administracyjna
2189 31.01.2018 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Wiedza o Społeczeństwie
2188 31.01.2018 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów filologia prowadzonych w języku angielskim w Uniwersytecie w Białymstoku
2187 31.01.2018 w sprawie prowadzenia przez Wydział Filologiczny specjalności w języku angielskim w ramach kierunku filologia
2186 31.01.2018 zmieniająca Uchwałę nr 1449 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 września 2013 r. w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia wyższe i studia doktoranckie obowiązujące cudzoziemców realizujących kształcenie
2185 31.01.2018 w sprawie wzorów odpisów dyplomów doktora i doktora habilitowanego w tłumaczeniu na języki obce, wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku
2184 31.01.2018 w sprawie wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów w tłumaczeniu na języki obce, wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku
2183 31.01.2018 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Eugeniusza Żukowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2182 31.01.2018 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Ewie Marii Wipszyckiej-Bravo
2181 31.01.2018 o przyjęciu recenzji prof. dr hab. Teresy Chynczewskiej-Hennel w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Ewie Marii Wipszyckiej-Bravo


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku