2024 Rok
2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Zarządzenia Rektora - 2018 rok
Numerz dniaw sprawie
39 28.12.2018 w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu w Białymstoku
38 28.11.2018 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa
37 15.11.2018 zmieniające Zarządzenie nr 10/98 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13.08.1998 r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instrukcji w sprawie organizacji i działania Archiwum
36 15.11.2018 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu w Białymstoku
35 31.10.2018 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji centralnej oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu w Białymstoku
34 31.10.2018 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii - przekształcenie Pracowni Pedagogiki Specjalnej
33 31.10.2018 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego - przekształcenie Zakładu Historii XIX wieku oraz Zakładu Ruchów Społecznych i Politycznych
32 31.10.2018 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego - likwidacja Zakładu Historii Regionalnej
31 31.10.2018 w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników Uniwersytetu w Białymstoku
30 25.10.2018 w sprawie utworzenia Rady Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku
29 26.09.2018 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa - utworzenie centrum naukowego - Centrum Badań nad Państwami Bałtyckimi
28 26.09.2018 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii - utworzenie Pracowni Rozwoju i Wspierania Zdolności
27 26.09.2018 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego - przekształcenie Pracowni Socjologii Wiedzy i Edukacji
26 26.09.2018 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego - likwidacja Zakładu Współczesnego Społeczeństwa Polskiego
25 26.09.2018 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 18 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu dokumentowania prac wykonanych w ramach stosunku pracy, które mogą stanowić przedmiot prawa autorskiego (...)
24 25.09.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu użyczania sprzętu specjalistycznego ułatwiającego dostęp do informacji i zajęć niepełnosprawnym studentom i doktorantom Uniwersytetu w Białymstoku
23 25.07.2018 wprowadzenia Regulaminu przyznawania asystenta dydaktycznego studentom i doktorantom z niepełnosprawnością oraz udzielania wsparcia w formie dodatkowych, indywidualnych zajęć dydaktycznych
22 28.06.2018 w sprawie kosztów pośrednich działalności badawczej Uniwersytetu w Białymstoku
21 28.06.2018 zmieniające Zarządzenie nr 10/98 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13.08.1998 r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instrukcji w sprawie organizacji i działania Archiwum
20 26.06.2018 w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie w Białymstoku
19 15.06.2018 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku dla osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2018/2019
18 15.06.2018 w sprawie zakresu i sposobu dokumentowania prac wykonanych w ramach stosunku pracy, które mogą stanowić przedmiot prawa autorskiego, wzorów oświadczeń składanych przez pracowników oraz wzoru aneksu do umowy o pracę/mianowania
17 08.06.2018 zmieniające Zarządzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących cudzoziemców rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2018/2019 na kierunkach studiów realizowanych
16 22.05.2018 zmieniające Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia zamówień publicznych
15 14.05.2018 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji centralnej Uniwersytetu w Białymstoku
14 27.04.2018 w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
13 20.04.2018 w sprawie wysokości opłat obowiązujących cudzoziemców rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2018/2019 na kierunkach studiów realizowanych w językach obcych w Uniwersytecie w Białymstoku
12 20.04.2018 w sprawie sposobu wyłaniania grupy 1% 5% i 10% najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku dla potrzeb umarzania kredytu studenckiego oraz
11 17.04.2018 w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2018/2019
10 05.04.2018 w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia dotyczącego zapoznania się przez nauczyciela akademickiego z postanowieniami Kodeksu etyki pracownika naukowego
9 28.03.2018 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego - utworzenie Pracowni Sztuki Społecznej
8 20.03.2018 zmieniające Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Historyczno-Socjologicznym
7 12.02.2018 zmieniające Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie kosztów pośrednich działalności badawczej Uniwersytetu w Białymstoku
6 31.01.2018 zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa - utworzenie centrum naukowego - Legal Centre for Research on Education - LCRE (Prawnicze Centrum Badań nad Edukacją
5 19.01.2018 zmieniające Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 września 2016 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych
4 11.01.2018 w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on"
3 03.01.2018 w sprawie zasad przyznawania pracownikom Uniwersytetu w Białymstoku zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok
2 03.01.2018 w sprawie wprowadzenia wzoru rozliczenia kosztów podróży zagranicznej
1 03.01.2018 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o skierowanie za granicę


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku