2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Uchwały Senatu - 2019 rok
Numerz dniaw sprawie
2615 27.11.2019 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
2614 27.11.2019 w sprawie ustalenia zasad działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku
2613 27.11.2019 w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułów i odznaczeń uniwersyteckich oraz trybu występowania o nadanie orderów i odznaczeń państwowych
2612 27.11.2019 w sprawie nadania mgr. Jakubowi Piotrowi Barszczewskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
2611 27.11.2019 w sprawie powołania członków ogólnouczelnianej komisji oceniającej
2610 27.11.2019 w sprawie powołania przewodniczącego ogólnouczelnianej komisji oceniającej
2609 27.11.2019 w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej
2608 27.11.2019 w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji Wyborczej
2607 27.11.2019 w sprawie powołania przewodniczącej Senackiej Komisji ds. Nauki
2606 27.11.2019 w sprawie powołania członków Senackiej Komisji ds. Nauki
2605 27.11.2019 w sprawie powołania przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Kształcenia
2604 27.11.2019 w sprawie powołania członków Senackiej Komisji ds. Kształcenia
2603 30.10.2019 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Informatyki
2602 30.10.2019 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia
2601 30.10.2019 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk o Edukacji
2600 30.10.2019 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych
2599 30.10.2019 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Chemii
2598 30.10.2019 w sprawie wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego
2597 30.10.2019 w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
2596 30.10.2019 zmieniająca Uchwałę Nr 2540 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego oraz zwalniania z tej opłaty
2595 30.10.2019 zmieniająca Uchwałę Nr 2538 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i wyróżniania rozpraw doktorskich
2594 30.10.2019 zmieniająca Uchwałę Nr 2539 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej
2593 30.10.2019 w sprawie powołania i zakresu działania Senackiej Komisji ds. Nauki
2592 30.10.2019 w sprawie powołania i zakresu działania Senackiej Komisji ds. Kształcenia
2591 30.10.2019 w sprawie powołania przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia
2590 30.10.2019 w sprawie powołania członków Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia
2589 30.10.2019 w sprawie powołania i zakresu działania Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia
2588 30.10.2019 w sprawie powołania członków Kapituły Godności Honorowych Uniwersytetu w Białymstoku
2587 30.10.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2018/2019
2586 13.09.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Białymstoku przy Al. J. Piłsudskiego 11/4
2585 13.09.2019 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Akademią Technologiczną w Rezekne (Łotwa)
2584 13.09.2019 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Azerbaijan State University of Economics (Azerbejdżan)
2583 13.09.2019 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. A. I. Hercena
2582 13.09.2019 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Państwową Instytucją Edukacyjną "Instytut Biznesu Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego"
2581 13.09.2019 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Yunnan Univeristy (Chiny)
2580 13.09.2019 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Al-Farabi Kazakh National University (Kazachstan)
2579 13.09.2019 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Sichuan University of Science and Engineering (Chiny)
2578 13.09.2019 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Jinzhong University (Chiny)
2577 13.09.2019 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Changsha University (Chiny)
2576 13.09.2019 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Leshan Normal University (Chiny)
2575 13.09.2019 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Liaocheng University (Chiny)
2574 13.09.2019 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Bahir dar University (Etiopia)
2573 13.09.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Coaching Rodzinny
2572 13.09.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Zarządzanie instytucjami publicznymi ze szczególnym uwzględnieniem sądów powszechnych
2571 13.09.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne i Fundusze Unii Europejskiej
2570 13.09.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawne aspekty funkcjonowania Lasów Państwowych
2569 13.09.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawo w rolnictwie i ochronie środowiska
2568 13.09.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawo administracyjne
2567 13.09.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawniczy Język Angielski
2566 13.09.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Podatkowego
2565 13.09.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Modernizacja Kadr Administracji Sądowej
2564 13.09.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Lokalnego Prawa Podatkowego
2563 13.09.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Kontrola Finansowa
2562 13.09.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Fundusze Unii Europejskiej
2561 13.09.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Dyscyplina Finansów Publicznych
2560 13.09.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Administracja Stanu Cywilnego
2559 13.09.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
2558 13.09.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Zarządzania Oświatą
2557 13.09.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa
2556 13.09.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Asystent rodziny
2555 13.09.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Trenerów Grupowych
2554 13.09.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Wspierania Indywidualnego Rozwoju Dziecka
2553 13.09.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Organizacja pomocy społecznej
2552 13.09.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Wychowania w Rodzinie
2551 13.09.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli z Zakresu Doradztwa Zawodowego
2550 13.09.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Pedagogiczne
2549 13.09.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Nauka o Społeczeństwie
2548 13.09.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Zarządzanie wiedzą społeczną w komunikacji rynkowej
2547 13.09.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku kognitywistyka i komunikacja, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2546 13.09.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku филология obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2545 13.09.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku Philology, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2544 13.09.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku filologia obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2543 13.09.2019 w sprawie przyporządkowania kierunków studiów, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020, do dyscyplin naukowych
2542 13.09.2019 w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku
2541 13.09.2019 w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie w Białymstoku
2540 13.09.2019 w sprawie zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego oraz zwalniania z tej opłaty
2539 13.09.2019 w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej
2538 13.09.2019 w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i wyróżniania rozpraw doktorskich
2537 13.09.2019 w sprawie zaopiniowania Regulaminu okresowego oceniania nauczycieli akademickich Uniwersytetu w Białymstoku
2536 13.09.2019 w sprawie struktury organizacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia
2535 13.09.2019 w sprawie zatrudnienia dr hab. Haliny Moniki Wróblewskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2534 13.09.2019 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Andrzeja Sadowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2533 13.09.2019 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra Zielińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2532 13.09.2019 w sprawie zatrudnienia dr hab. Agnieszki Wojtkielewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2531 13.09.2019 w sprawie zatrudnienia dr hab. Izabelli Jastrzębskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2530 13.09.2019 w sprawie zatrudnienia dr hab. Aliny Teresy Dubis na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2529 13.09.2019 w sprawie powołania wydziałowych komisji wyborczych, instytutowych komisji wyborczych, komisji wyborczych kolegiów
2528 13.09.2019 w sprawie uzupełnienia składu komisji dyscyplinarnych o przedstawicieli studentów
2527 26.06.2019 w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku
2526 26.06.2019 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Szent István (Węgry)
2525 26.06.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Zarządzania i Administracji Kościelnej
2524 26.06.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Duszpasterstwo i Zarządzanie w Jednostkach Kościelnych, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2523 26.06.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie dziecka z niepełnosprawnością, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2522 26.06.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2521 26.06.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2520 26.06.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Terapia i edukacja osób ze spectrum autyzmu, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2519 26.06.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Socjoterapii, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2518 26.06.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem gier strategicznych, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2517 26.06.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Praca z Uczniem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych w Systemie Edukacji Integracyjnej i Włączającej, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2516 26.06.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Pedagogika Resocjalizacyjna, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2515 26.06.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2514 26.06.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogiki, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2513 26.06.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Nauczyciel plastyki, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2512 26.06.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Technologia Informacyjna i Informatyka
2511 26.06.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Rozwoju Zawodowego Nauczycieli Matematyki
2510 26.06.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Metody Aktywizujące w Nauczaniu Matematyki
2509 26.06.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Matematyki Finansowej
2508 26.06.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Równość kobiet i mężczyzn w edukacji szkolnej
2507 26.06.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Historia, kultura, społeczeństwo
2506 26.06.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Wiedza o Społeczeństwie, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2505 26.06.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2504 26.06.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Historii, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2503 26.06.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Genealogiczne, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2502 26.06.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Archiwistyki, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2501 26.06.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Wiedzy o Kulturze
2500 26.06.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Doskonalenie Warsztatu Zawodowego Nauczyciela Języka Angielskiego
2499 26.06.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Literatura i kultura Podlasia. Edukacja-animacja-promocja
2498 26.06.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Literatury Dziecięcej i Bibliotekarstwa
2497 26.06.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego
2496 26.06.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Zarządzanie Służbami Podatkowymi
2495 26.06.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami
2494 26.06.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Zarządzanie jakością w sektorze spożywczym
2493 26.06.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Zarządzanie jakością
2492 26.06.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Zarządzanie funduszami strukturalnymi w Unii Europejskiej
2491 26.06.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe "Urzędnik - kompetentny doradca"
2490 26.06.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Przedsiębiorczość dla Nauczycieli
2489 26.06.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Podatki w Unii Europejskiej
2488 26.06.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Nowoczesne Metody Zarządzania w Administracji Publicznej
2487 26.06.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro
2486 26.06.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Studia Podyplomowe MBA (w języku polskim)
2485 26.06.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe MBA (w języku angielskim)
2484 26.06.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Informatyczne systemy w zarządzaniu przedsiębiorstwem
2483 26.06.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Analizy Finansowej i Metodologii Badań
2482 26.06.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Przyroda IV Etap edukacyjny
2481 26.06.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku pedagogika, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2480 26.06.2019 w sprawie zasad przyjmowania na studia, od roku akademickiego 2023/2024, laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich
2479 26.06.2019 w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021
2478 26.06.2019 w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych studiów do dyscyplin naukowych
2477 26.06.2019 w sprawie określenia koloru tóg dziekanów wydziałów, dyrektorów instytutów oraz dyrektora filii Uniwersytetu w Białymstoku
2476 26.06.2019 w sprawie powołania wydziałów i instytutów oraz kolegiów funkcjonujących w ramach wydziału w Uniwersytecie w Białymstoku
2475 26.06.2019 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2019
2474 26.06.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 i podziału wyniku finansowego
2473 26.06.2019 w sprawie przyznania dr. Piotrowi Łozowskiemu nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską
2472 26.06.2019 w sprawie przyznania dr. hab. Mateuszowi Machajowi nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego
2471 26.06.2019 w sprawie kandydatury prof. dr hab. Teresy Chynczewskiej-Hennel na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk
2470 26.06.2019 w sprawie kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.
2469 26.06.2019 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Haliny Święczkowskiej na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2468 26.06.2019 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Eugeniusza Ruśkowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2467 26.06.2019 w sprawie zatrudnienia dr hab. Urszuli Wróblewskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2466 26.06.2019 w sprawie zatrudnienia dr hab. Katarzyny Borawskiej-Kalbarczyk na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2465 26.06.2019 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Konrada Wojciecha Talmonta-Kamińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2464 26.06.2019 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Mariusza Roberta Drozdowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2463 26.06.2019 w sprawie zatrudnienia dr hab. Joanny Szerszunowicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2462 26.06.2019 w sprawie zatrudnienia dr hab. Anny Nosek na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2461 26.06.2019 w sprawie zatrudnienia dr hab. Niny Siemieniuk na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2460 26.06.2019 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Kazimierza Stanisława Meredyka na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2459 26.06.2019 w sprawie zatrudnienia dr hab. Ady Wróblewskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2458 26.06.2019 w sprawie zatrudnienia dr hab. Anety Doroty Petelskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2457 26.06.2019 w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Magdaleny Grabowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2456 26.06.2019 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Jacka Witolda Morzyckiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2455 26.06.2019 w sprawie Statutu Uniwersytetu w Białymstoku
2454 22.05.2019 w sprawie zamiany nieruchomości
2453 22.05.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe z zakresu prawa upadłościowego
2452 22.05.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - interwencja kryzysowa
2451 22.05.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Specjalista obsługi celnej
2450 22.05.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawo Własności Intelektualnej § Public Relations w administracji i przedsiębiorczości
2449 22.05.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawo Ochrony Środowiska
2448 22.05.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawo i procedury administracyjne w energetyce
2447 22.05.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawnokarna ochrona finansowych interesów Skarbu Państwa - skuteczne odzyskiwanie mienia
2446 22.05.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe E-Administracja
2445 22.05.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe
2444 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Zamówień Publicznych, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2443 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawne i Organizacyjne Aspekty Zarządzania Oświatą, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2442 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Międzynarodowa Współpraca Samorządu Terytorialnego, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2441 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2440 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2439 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2438 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2437 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Administracji Publicznej, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2436 22.05.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Metody statystyczne i analiza danych
2435 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Matematyki, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2434 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Informatyka dla Nauczycieli, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2433 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe z Fizyki, obowiązującego od roku 2019/2020
2432 22.05.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku Pedagogy, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2431 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku International relations, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2430 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku филология obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2429 22.05.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku filologia polska, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2428 22.05.2019 w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2019/2020
2427 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
2426 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych
2425 22.05.2019 w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych
2424 22.05.2019 w sprawie Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku
2423 22.05.2019 w sprawie zatrudnienia mgr. Mirosława Kamińskiego na stanowisko Dyrektora Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii
2422 25.04.2019 zmieniająca Uchwałę nr 2322 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w
2421 25.04.2019 zmieniająca Uchwałę nr 2359 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu w Białymstoku
2420 25.04.2019 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem w Cincinnati (USA)
2419 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Logopedyczne, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2418 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2417 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2416 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2415 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2414 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2413 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Statystyczna Analiza danych społeczno-ekonomicznych, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2412 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2411 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2410 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2409 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Menedżerskie, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2408 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2407 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2406 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Celno-podatkowa i logistyczna obsługa międzynarodowego obrotu towarowego, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2405 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2404 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2403 25.04.2019 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Chemii na Studia Podyplomowe Chemia i ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Chemia, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2402 25.04.2019 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Biologii na Studia Podyplomowe Biologia i ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Biologia, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2401 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku bezpieczeństwo i prawo, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2400 25.04.2019 w sprawie ustalenie programów studiów dla kierunku praca socjalna, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2399 25.04.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku pedagogika, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2398 25.04.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku Philology, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2397 25.04.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku filologia, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2396 25.04.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku kulturoznawstwo, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2395 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku International Economic Relations, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2394 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku ekonomiczno-prawnego, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2393 25.04.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2392 25.04.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku zarządzanie, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2391 25.04.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku ekonomia, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2390 25.04.2019 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Uniwersytetu"
2389 25.04.2019 w sprawie przyznania "Medalu Uniwersytetu w Białymstoku"
2388 27.03.2019 zmieniająca Uchwałę nr 2154 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie realizacji inwestycji pn. "Budowa Obserwatorium Astronomicznego z Planetarium i Parkiem Doświadczeń w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku
2387 27.03.2019 zmieniająca Uchwałę nr 2153 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie realizacji inwestycji pn. "Budowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu
2386 27.03.2019 zmieniająca Uchwałę nr 2322 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia
2385 27.03.2019 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe
2384 27.03.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Egzekucja administracyjna, obowiązującego od roku akademickiego 2018/2019
2383 27.03.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku bezpieczeństwo i prawo, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2382 27.03.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku administracja, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2381 27.03.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku kryminologia, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2380 27.03.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku prawo, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2379 27.03.2019 w sprawie utworzenia kierunku pedagogika specjalna na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim i ustalenia programu studiów, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2378 27.03.2019 w sprawie utworzenia kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim i ustalenia programu studiów, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2377 27.03.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku Computer Science, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2376 27.03.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku informatyka, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2375 27.03.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku matematyka, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2374 27.03.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku informatyka i ekonometria, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2373 27.03.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku filozofia, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2372 27.03.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku filozofia i etyka, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2371 27.03.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studia wschodnie, obowiązujacego od roku akademickiego 2019/2020
2370 27.03.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku stosunki międzynarodowe, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2369 27.03.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku historia, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2368 27.03.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku socjologia, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2367 27.03.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku kognitywistyka i komunikacja, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2366 27.03.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Physics, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2365 27.03.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku fizyka, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2364 27.03.2019 w sprawie likwidacji kierunku Environmental Protection na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonego przez Wydział Biologiczno-Chemiczny
2363 27.03.2019 w sprawie likwidacji kierunku ochrona środowiska na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonego przez Wydział Biologiczno-Chemiczny
2362 27.03.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku ekobiznes, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2361 27.03.2019 w sprawie ustalania wysokości honorarium w wynagrodzeniu wynikającym ze stosunku pracy
2360 27.03.2019 w sprawie wytycznych w zakresie przygotowywania programów kształcenia w szkołach doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku
2359 27.03.2019 w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu w Białymstoku
2358 27.03.2019 w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku
2357 27.03.2019 w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Białymstoku
2356 27.03.2019 w sprawie przyznania prof. dr. hab. Andrzejowi Maziewskiemu nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za całokształt dorobku
2355 27.03.2019 w sprawie wyboru przewodniczącego pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku
2354 27.03.2019 w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku
2353 27.03.2019 w sprawie wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej
2352 27.03.2019 w sprawie wniosków o nadanie orderów, odznaczeń
2351 27.02.2019 w sprawie zwiększenia kwoty na sfinansowanie zamówienia publicznego pn. "Budowa Biblioteki Uniwersyteckiej oraz budowa Obserwatorium Astronomicznego z Planetarium w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną
2350 27.02.2019 w sprawie wyrażenia zgody na udział Uniwersytetu w Białymstoku w projekcie grantowym "Wspieranie procesów konsolidacji uczelni" realizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2349 27.02.2019 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis (Indonezja)
2348 27.02.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku informatyka obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2347 27.02.2019 w sprawie ustalenie programu studiów dla kierunku europeistyka, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2346 27.02.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku ekonomia, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2345 27.02.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku administracja, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2344 27.02.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku kryminologia, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2343 27.02.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku chemia kryminalistyczna i sądowa, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2342 27.02.2019 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku ochrona środowiska, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
2341 27.02.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku chemia, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2340 27.02.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku biologia, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
2339 27.02.2019 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr. hab. Marianowi Goryni
2338 27.02.2019 o przyjęciu recenzji prof. dr. hab. Henryka Wnorowskiego w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr. hab. Marianowi Goryni
2337 27.02.2019 w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Rady Doskonałości Naukowej
2336 30.01.2019 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem Silpakorn (Tajlandia)
2335 30.01.2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Doradztwo i orientacja zawodowa
2334 30.01.2019 w sprawie utworzenia kierunku bezpieczeństwo i prawo, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, prowadzenia kierunku przez Wydział Prawa oraz określenia efektów kształcenia dla kierunku
2333 30.01.2019 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2018
2332 30.01.2019 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków pierwszej Rady Uczelni w Uniwersytecie w Białymstoku
2331 30.01.2019 w sprawie zatrudnienia dr hab. Małgorzaty Głoskowskiej-Sołdatow na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2330 30.01.2019 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Miroslavy Růžičkovej na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2329 30.01.2019 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Karola Łopateckiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2328 30.01.2019 w sprawie zatrudnienia dr hab. Marzeny Liedke na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2327 30.01.2019 w sprawie zatrudnienia dr hab. Agnieszki Zofii Wilczewskiej n stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
2326 30.01.2019 w sprawie powołania Komisji ds. powołania pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku