2024 Rok
2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Zarządzenia Rektora - 2019 rok
Numerz dniaw sprawie
47 03.12.2019 w sprawie określenia zasad nadawania tytułu "profesor-senior Uniwersytetu w Białymstoku"
46 28.11.2019 zmieniające Zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu w Białymstoku
45 27.11.2019 w sprawie zasad dokonywania oceny przez studentów i doktorantów nauczycieli akademickich Uniwersytetu w Białymstoku
44 26.11.2019 w sprawie oddawania w najem lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Uniwersytetu w Białymstoku
43 30.10.2019 zmieniające Zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu w Białymstoku
42 29.10.2019 w sprawie określenia wzorów decyzji i umów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
41 10.10.2019 w sprawie powołania Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
40 10.10.2019 w sprawie powołania Rady Dyscypliny Pedagogika
39 10.10.2019 w sprawie powołania Rady Dyscypliny Nauki Prawne
38 10.10.2019 w sprawie powołania Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne
37 10.10.2019 w sprawie powołania Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne
36 11.10.2019 w sprawie powołania Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo
35 10.10.2019 w sprawie powołania Rady Dyscypliny Historia
34 10.10.2019 w sprawie powołania Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse
33 01.10.2019 w sprawie powołania w Uniwersytecie w Białymstoku Komisji ds. kontroli zarządczej
32 01.10.2019 w sprawie wzorów wniosków w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, prowadzonym w Uniwersytecie w Białymstoku
31 01.10.2019 zmieniające Zarządzenie nr 10/98 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13.08.1998 r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instrukcji w sprawie organizacji i działania Archiwum Uniwersytetu
30 27.09.2019 w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku
29 27.09.2019 w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na rzecz studentów Uniwersytetu w Białymstoku rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020
28 27.09.2019 w sprawie utworzenia programu non-degree w Uniwersytecie w Białymstoku
27 20.09.2019 w sprawie trybu składania wniosku o stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
26 20.09.2019 w sprawie wprowadzenia wzoru polecenia wyjazdu służbowego oraz wzoru rozliczenia zaliczki dla pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
25 20.09.2019 w sprawie Regulaminu okresowego oceniania nauczycieli akademickich Uniwersytetu w Białymstoku
24 13.09.2019 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu w Białymstoku
23 15.07.2019 zmieniające Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia zamówień publicznych
22 10.07.2019 w sprawie określenia podstawowej struktury organizacyjnej Uniwersytetu w Białymstoku
21 26.06.2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Duszpasterstwo i Zarządzanie w Jednostkach Kościelnych
20 26.06.2019 w sprawie harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2019/2020 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
19 18.06.2019 w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie w Białymstoku
18 31.05.2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia na Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2019/2020
17 31.05.2019 w sprawie wysokości opłat w Uniwersytecie w Białymstoku za usługi edukacyjne świadczone dla osób rozpoczynających kształcenie oraz za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się w roku akademickim 2019/2020
16 30.05.2019 w sprawie liczby miejsc w poszczególnych szkołach doktorskich na rok akademicki 2019/2020
15 22.05.2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawne i Organizacyjne Aspekty Zarządzania Oświatą
14 16.05.2019 w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2019/2020 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
13 07.05.2019 w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku sposobu weryfikacji samodzielności sporządzania rozpraw doktorskich
12 23.04.2019 w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2019/2020
11 16.04.2019 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Uniwersytecie w Białymstoku
10 08.04.2019 w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2019/2020
9 02.04.2019 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku
8 27.03.2019 w sprawie utworzenia szkół doktorskich w Uniwersytecie w Białymstoku
7 27.03.2019 w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym oraz zasad przydziału środków higieny osobistej
6 26.03.2019 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego i sprawozdania z realizacji zaplanowanych prac w trakcie urlopu
5 19.03.2019 w sprawie procentowego podziału czasu pracy nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie w Białymstoku
4 30.01.2019 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Doradztwo i orientacja zawodowa
3 30.01.2019 zasad weryfikacji pisemnych prac dyplomowych w ramach obowiązujących w Uniwersytecie w Białymstoku procedur antyplagiatowych
2 30.01.2019 elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych
1 15.01.2019 w sprawie opłat za wydanie i uwierzytelnienie dokumentów


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku