2024 Rok
2023 Rok
2022 Rok
2021 Rok
2020 Rok
2019 Rok
2018 Rok
2017 Rok
2016 Rok
2015 Rok
2014 Rok
2013 Rok
2012 Rok
2011 Rok
2010 Rok
2009 Rok
2008 Rok
2007 Rok
2006 Rok
2005 Rok
2004 Rok
2003 Rok
2002 Rok
2001 Rok
2000 Rok
1999 Rok
1998 Rok
1997 Rok


Akty prawne UwB:


Uchwały Senatu - 2008 rok
Numerz dniaw sprawie
757 17.12.2008 w sprawie wyboru podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2008
756 17.12.2008 w sprawie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2009
755 17.12.2008 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2008
754 17.12.2008 w sprawie zmian w uchwale nr 651 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2009/2010
753 17.12.2008 w sprawie prowadzenia przez Wydział Filologiczny kierunku studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w zakresie studiów pierwszego stopnia
752 17.12.2008 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologiczno - Chemicznego
751 17.12.2008 w sprawie prowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Studiów Podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa
750 17.12.2008 w sprawie zatrudnienia dr hab. Jaroslawa Volkonovskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
749 17.12.2008 w sprawie mianowania dr hab. Anny Chmielak na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
748 17.12.2008 w sprawie mianowania dr hab. Jolanty Ejsmont - Karabin na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
747 17.12.2008 w sprawie mianowania prof. dr hab. Tadeusza Włostowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego
746 17.12.2008 w sprawie mianowania prof. dr hab. Krzysztofa Winklera na stanowisko profesora zwyczajnego
745 17.12.2008 w sprawie mianowania prof. dr hab. Piotra Glińskiego na stanowisko profesora zwyczajnego
744 26.11.2008 w sprawie zmian w składzie Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. ocen Nauczycieli Akademickich
743 26.11.2008 zmieniająca Uchwałę nr 596 Senatu UwB z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia uczelnianego funduszu stypendialnego dla pracowników Uniwersytetu w Białymstoku oraz ustalenia Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Uniwersytetu w Białym
742 26.11.2008 w sprawie zmian w uchwale nr 651 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2009/2010
741 26.11.2008 w sprawie petycji i listu zbiorowego Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" z dnia 25 listopada 2008 r.
740 26.11.2008 w sprawie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego
739 26.11.2008 w sprawie powołania Kapituły Medalu Uniwersytetu w Białymstoku
738 26.11.2008 w sprawie zatrudnienia dr hab. Ivana Tsyfry na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na czas określony, na okres trzech lat
737 26.11.2008 w sprawie mianowania dr hab. Renaty Przygodzkiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
736 26.11.2008 w sprawie mianowania prof. dr hab. Rafała Piwowarskiego na stanowisku profesora zwyczajnego
735 26.11.2008 w sprawie mianowania prof. dr hab. Zofii Abramowicz na stanowisko profesora zwyczajnego
734 26.11.2008 w sprawie nowelizacji Statutu Uniwersytetu w Białymstoku
733 29.10.2008 w sprawie opinii Krajowej Sekcji Nauki NSZZ " Solidarność" o projekcie budżetu państwa w działaniach "nauka" i " szkolnictwo wyższe" na rok 2009 z dnia 11 października 2008r.
732 29.10.2008 w sprawie realizacji robót budowlanych w budynku przy ul. Pogodnej 65 w Białymstoku
731 29.10.2008 w sprawie zmiany w planie zadań inwestycyjnych na rok 2008
730 29.10.2008 w sprawie zawieszenia działalności Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii
729 29.10.2008 w sprawie poparcia działań zainspirowanych przez Krajową Rade Doktorantów
728 29.10.2008 w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji Odwoławczej. ds. ocen Nauczycieli Akademickich
727 29.10.2008 w sprawie powołania członków Senackiej Komisji ds. Ocen Nauczycieli Akademickich z Tytułem Naukowym oraz Dziekanów
726 29.10.2008 w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Ocen Nauczycieli Akademickich z Tytułem Naukowym oraz Dziekanów
725 29.10.2008 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów
724 29.10.2008 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów
723 29.10.2008 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich
722 29.10.2008 w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisji ds. Stypendiów Naukowych
721 29.10.2008 w sprawie powołania członków Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia
720 29.10.2008 w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia
719 29.10.2008 w sprawie powołania członków Senackiej Komisji Oceniającej dla Pracowników Zatrudnionych poza Wydziałami
718 29.10.2008 w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji Oceniającej dla Pracowników Zatrudnionych poza Wydziałami
717 29.10.2008 w sprawie powołania członków Senackiej Komisji ds. Kształcenia
716 29.10.2008 w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Kształcenia
715 29.10.2008 w sprawie powołania członków Senackiej Komisji ds. Nauki
714 29.10.2008 w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Nauki
713 29.10.2008 w sprawie powołania członków Senackiej Komisji Prawno-Statutowej
712 29.10.2008 w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji Prawno-Statutowej
711 29.10.2008 w sprawie powołania członków Senackiej Komisji Finansowo - Budżetowej
710 29.10.2008 w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji Finansowo-Budżetowej
709 29.10.2008 w sprawie przedłużenia umowy międzynarodowej pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie
708 29.10.2008 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
707 29.10.2008 w sprawie kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego
706 29.10.2008 w sprawie mianowania dr hab. Grażyny Szczygieł na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
705 29.10.2008 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Larissy Titarenko, na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na okres od 1.02.2009r. do 30.09.2011 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
704 29.10.2008 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Siarhei Yatskevich, na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na okres od 1.03.2009r. do 30.09.2011 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
703 29.10.2008 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Michała Gnatowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na okres od 1.11.2008r. do 30.09.2009 r., w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
702 29.10.2008 w sprawie mianowania dr hab. Marzanny Morozewicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony na okres pięciu lat
701 29.10.2008 w sprawie zatrudnienia dr hab. Lidii Łysiuk na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na czas określony, na okres jednego roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
700 29.10.2008 o powołaniu recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Reinhardowi Seltenowi
699 29.10.2008 o powołaniu prof. dr hab. Andrzeja Franciszka Bociana na promotora w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Panu Profesorowi Reinhardowi Seltenowi
698 29.10.2008 o wszczęciu postępowania w sprawie nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku Profesorowi Reinhardowi Seltenowi
697 24.09.2008 w sprawie zmiany nazwy specjalności przez Wydział Ekonomii i Zarządzania
696 24.09.2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2007/2008
695 24.09.2008 w sprawie uruchomienia kształcenia na niektórych kierunkach studiów, w roku akademickim 2008/2009, przy liczbie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów mniejszej niż 20 osób
694 24.09.2008 w sprawie założeń do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2009
693 24.09.2008 w sprawie zmiany w planie zadań inwestycyjnych na rok 2008
692 24.09.2008 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Università della Calabria, Włochy
691 24.09.2008 w sprawie zmian w strukturze Wydziału Historyczno- Socjologicznego
690 24.09.2008 w sprawie powołania i zakresu działania Senackiej Komisji ds. Nauki
689 24.09.2008 w sprawie powołania i zakresu działania Senackiej Komisji ds. Kształcenia
688 24.09.2008 w sprawie powołania i zakresu działania Senackiej Komisji Finansowo-Budżetowej
687 24.09.2008 w sprawie powołania i zakresu działania Senackiej Komisji Prawno- Statutowej
686 24.09.2008 w sprawie powołania i zakresu działania Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia
685 24.09.2008 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Uniwersytetu"
684 24.09.2008 w sprawie wykonywania przez Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu dr hab. Dariusza Kijowskiego, prof. UwB dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku oraz w Samorządowym Ko
683 24.09.2008 w sprawie wykonywania przez Prorektora ds. Ekonomicznych i Kontaktów z Regionem dr hab. Marka Proniewskiego, prof. UwB dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
682 24.09.2008 w sprawie wykonywania przez Rektora Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Jerzego Nikitorowicza dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy we Wszechnicy Mazurskiej w Olecku
681 24.09.2008 w sprawie mianowania dr hab. Tadeusza Łozowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
680 24.09.2008 w sprawie mianowania doc. dr hab. Michała Spalińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
679 24.09.2008 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Macieja Mączyńskiego na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na czas określony, na okres trzech lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
678 24.09.2008 w sprawie mianowania dr hab. Wojciecha Śleszyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
677 24.09.2008 w sprawie przedłużenia zatrudnienia prof. dr. hab. Włodzimierzowi Pawluczukowi na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na czas określony, na okres jednego roku w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
676 24.09.2008 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Krystyny Jakowskiej na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na czas określony, na okres jednego roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
675 24.09.2008 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Elżbiety Feliksiak na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na czas określony, na okres jednego roku, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
674 02.07.2008 w sprawie upoważnienia Rektora do zatwierdzenia do realizacji projekt "Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych" konkurs nr 2/POKL / 3.3.2 /08 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2
673 02.07.2008 w sprawie upoważnienia Rektora do zatwierdzenia do realizacji projekt "Moja przyszłość mój świadomy wybór" konkurs nr 1/POKL / 3.3.4 /08 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty,
672 02.07.2008 w sprawie upoważnienia Rektora do zatwierdzenia do realizacji projekt "Szkolna Liga Kompetencji Kluczowych i Kół Naukowych" konkurs nr 1/POKL / 3.3.4 /08 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III Wysoka jakość
671 02.07.2008 w sprawie przyjęcia darowizny w postaci nieruchomości i majątku ruchomego od Universitas Studiorum Polona Vilnensis na rzecz Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku, z siedzibą w Wilnie
670 02.07.2008 w sprawie wstrzymania realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa budynku dydaktycznego wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na nieruchomości przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 14 w Białymstoku"
669 02.07.2008 w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
668 02.07.2008 w sprawie egzaminów maturalnych
667 02.07.2008 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2008
666 02.07.2008 zmieniająca Uchwałę nr 658 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie podwyżki płac nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami w Uniwersytecie w Białymstoku
665 02.07.2008 w sprawie zmiany Regulaminu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
664 02.07.2008 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Andreja Harbatskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na czas określony, na okres trzech lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
663 02.07.2008 w sprawie mianowania dr hab. Krzysztofa Buchowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
662 02.07.2008 w sprawie mianowania dr hab. Tadeusza Truskolaskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
661 02.07.2008 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Marka Gębczyńskiego na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na czas określony, na okres dwóch lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
660 28.05.2008 w sprawie mianowania dr hab. Aleksandra Maksimczuka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
659 28.05.2008 w sprawie działań zmierzających do przejęcia majątku Universitas Studiorum Polona Vilnensis na rzecz Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku, z siedzibą w Wilnie
658 28.05.2008 w sprawie podwyżki płac nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami w Uniwersytecie w Białymstoku
657 28.05.2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2007 oraz przeznaczenia zysku netto na fundusz zasadniczy
656 28.05.2008 w sprawie prowadzenia przez Wydział Prawa Studiów Podyplomowych Administracji Publicznej
655 28.05.2008 w sprawie prowadzenia przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
654 28.05.2008 w sprawie prowadzenia nowych specjalności przez Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz Wydział Filologiczny
653 28.05.2008 w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia doktoranckie Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2009/2010
652 28.05.2008 w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2009/2011
651 28.05.2008 w sprawie zasad i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2009/2010
650 28.05.2008 w sprawie prowadzenia przez Wydział Matematyki i Informatyki kształcenia na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia, w ramach kierunku edukacja techniczno-informatyczna, od roku akademickiego 2009/201
649 28.05.2008 w sprawie powołania przedstawicieli Parlamentu Studentów UwB do Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, na czas od 1.09.2008 r. do 31.08.3009 r.
648 28.05.2008 w sprawie zmiany Regulaminu Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
647 28.05.2008 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Uniwersytetu"
646 28.05.2008 w sprawie przyznania "Medalu Uniwersytetu w Białymstoku"
645 28.05.2008 w sprawie zatrudnienia dr hab. Valerego Starovoitova na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na czas określony, na okres trzech lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
644 28.05.2008 w sprawie mianowania dr hab. Krzysztofa Rafała Szymańskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
643 28.05.2008 w sprawie mianowania dr hab. Piotra Adama Jaranowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
642 28.05.2008 w sprawie mianowania dr hab. Lilii Citko na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
641 23.04.2008 w sprawie wzoru "Umowy o warunkach odpłatności za studia"
640 23.04.2008 w sprawie zmiany nazwy prowadzonych przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Studiów Podyplomowych Analizy Gospodarczej i Metodologii Badań na Studia Podyplomowe Analizy Finansowej i Metodologii Badań
639 23.04.2008 w sprawie prowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii nowych specjalności w ramach kierunku pedagogika, na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia
638 23.04.2008 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Uniwersytetu"
637 23.04.2008 w sprawie mianowania dr hab. Stanisława Stefana Bożyka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
636 23.04.2008 w sprawie zakupu od Gminy Białystok nieruchomości niezabudowanej przy ulicy K. Ciołkowskiego w Białymstoku
635 26.03.2008 w sprawie wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i medalu Komisji Edukacji Narodowej
634 26.03.2008 w sprawie przyznania dr hab. Wojciechowi Śleszyńskiemu nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
633 26.03.2008 w sprawie przyznania dr hab. Jadwidze Izdebskiej, prof. UwB nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
632 26.03.2008 w sprawie mianowania dr hab. Zbigniewa Pasternaka-Winiarskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
631 26.03.2008 w sprawie mianowania dr hab. Jana Poleszczuka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
630 26.03.2008 w sprawie mianowania prof. dr hab. Jana Czykwina na stanowisko profesora zwyczajnego
629 27.02.2008 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2008
628 27.02.2008 w sprawie misji i strategii rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku
627 27.02.2008 w sprawie zmian w Uchwale nr 396 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2007-2009
626 27.02.2008 zmieniająca Uchwałę nr 596 Senatu UwB z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia uczelnianego funduszu stypendialnego dla pracowników Uniwersytetu w Białymstoku oraz ustalenia Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Uniwersytetu w Białym
625 27.02.2008 w sprawie zmian w Uchwale nr 394 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia doktoranckie w latach 2006-2008
624 27.02.2008 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a European Humanities University w Mińsku (siedziba w Wilnie Republika Litewska)
623 29.10.2008 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
622 29.10.2008 w sprawie przyznania dr Monice Naumowicz nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
621 27.02.2008 w sprawie zatrudnienia dr hab. Stanislava Stepina na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na czas określony, na okres trzech lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
620 27.02.2008 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Andreia Lebedeva na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na czas określony, na okres trzech lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
619 27.02.2008 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Anatolia Antonevicha na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, na czas określony, na okres trzech lat, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
618 27.02.2008 w sprawie mianowania dr hab. Daniela Boćkowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
617 27.02.2008 popierająca stanowisko Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie najważniejszych problemów szkolnictwa wyższego w Polsce
616 27.02.2008 w sprawie zakupu od Gminy Białystok nieruchomości niezabudowanej przy ulicy K. Ciołkowskiego w Białymstoku
615 20.02.2008 w sprawie utworzenia okręgów i rozdziału mandatów na poszczególne okręgi , dla wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu i przedstawicieli do Senatu z grona pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu, na kadencję 2008 - 2012
614 23.01.2008 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2008
613 23.01.2008 w sprawie prowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Podyplomowych Studiów Pedagogicznych
612 23.01.2008 w sprawie ustalenia liczby mandatów do Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w grupach pracowników, studentów i doktorantów
611 23.01.2008 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Fizyki
610 23.01.2008 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historyczno-Socjologicznego
609 23.01.2008 w sprawie mianowania dr hab. Edwarda Kulikowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
608 23.01.2008 w sprawie mianowania dr hab. Joanny Sieńczyło-Chlabicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, na okres pięciu lat
1 23.01.2008 Stanowisko Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie Kodeksu "Dobre praktyki w szkołach wyższych"


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku